Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Evidence obyvatel » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Evidence obyvatel
Název životní situace Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Základní informace

Ohlašovna ve správním řízení rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě či nesprávně uvedených skutečností
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl
  nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,

nebo

 • na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu) nebo na návrh oprávněné osoby (např. nájemce bytu) ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana, jehož užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, zaniklo a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

 

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen, tj. v případě zrušení trvalého pobytu ve správním obvodu Prahy 10 je touto adresou Vinohradská 3218/169, Praha 10.  Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu končí přímo ze zákona platnost občanského průkazu a občan je povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského průkazu. 

Upozorňujeme, že ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů. Obdobná agenda, týkající se cizinců, spadá do kompetence regionálních pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
Kdo je oprávněn jednat

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat vlastník nebo oprávněný uživatel objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu), na jehož adrese je veden údaj o místu trvalého pobytu občana, vůči němuž žádost směřuje. Osoba oprávněná k podání žádosti se může dát zastupovat advokátem nebo jiným zmocněncem, kterého si zvolí. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu.

Způsob řešení

Návrh na zrušení trvalého pobytu lze podat buď písemně – formulář ke stažení (DOC, 50 kB), a to zasláním na adresu podatelny zdejšího úřadu, nebo ústně do protokolu na pracovišti oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, které se nachází v prvním patře budovy „C“ Úřadu městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169, Praha 10, kancelář č. 202 a 223. Návrh na zrušení trvalého pobytu lze také podat elektronicky, v tomto případě však musí být návrh opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo dodán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

V návrhu na zrušení trvalého pobytu musí být uvedeno:

 1. Kdo návrh podává, tj. fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování písemností; právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování písemností. Návrh na zahájení řízení musí být podepsán osobou, která ho činí.
 2. Komu má být trvalý pobyt zrušen (může jít o více osob současně). O této osobě (popř. osobách) je nutno uvést osobní údaje, tj. jméno, příjmení, pokud možno i datum narození nebo rodné číslo. Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, musí být v návrhu uvedeno.
 3. Na které adrese má být údaj o trvalém pobytu občana (občanů) zrušen.
 4. Jak dlouho se občan  v předmětném objektu nezdržuje a jakým způsobem zaniklo jeho užívací právo k tomuto objektu.
 5. Pokud je navrhovateli známo současné bydliště toho, komu má být trvalý pobyt zrušen, je žádoucí tuto  adresu uvést.
V případě, že je návrh podáván ústně do protokolu, pohlídá si správné uvedení všech potřebných náležitostí úřední osoba, která bude návrh sepisovat.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, referát občanských průkazů a evidence obyvatel, kancelář č. 202 a 223.


Úřední hodiny

Doklady

Žadatel je povinen předložit:

 1. doklad prokazující oprávnění užívat nemovitost, na jejíž adrese má být trvalý pobyt rušen, např. nájemní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene (vlastnictví bytu nebo domu ohlašovna ověří sama dálkovým přístupem do katastru nemovitostí)
 2. doklad, že osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, pozbyla užívacího práva k předmětné nemovitosti; např.: smlouvu o nájmu bytu sjednanou pouze na dobu určitou, dohodu o ukončení nájemní smlouvy, výpověď z nájmu bytu včetně prokázání doručení této výpovědi, dohodu o vypořádání společného jmění mezi manželi či dohodu o úpravě bydlení po rozvodu, pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného nájmu bytu,  kupní smlouvu v případě, že má být rušen trvalý pobyt předchozího vlastníka či členů jeho rodiny, vyjádření občana (jemuž má být pobyt zrušen) o tom, že mu svědčil pouze odvozený právní důvod bydlení a že se z příslušné nemovitosti odstěhoval, apod.
 3. doklad, že osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, se na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje (např. protokol o vyklizení bytu, sepsaný exekutorem; protokol o předání bytu); případně návrh na vyslechnutí svědků – zde je nutno uvést jméno, příjmení, popř. datum narození a bydliště občana, který může v této věci podat svědectví. 
Poplatky a lhůty

Poplatky:

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou (i nezletilou) osobu, které má být trvalý pobyt rušen.

Lhůty:

lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Nejčastější otázky
 • Jakým způsobem lze doložit zánik užívacího práva ke zrušení údaje o místu trvalého bydliště?
  Např. dohodou o ukončení nájemní smlouvy, vypořádáním společného jmění mezi manželi a úpravou bydlení po rozvodu, rozsudkem soudu o zrušení společného nájmu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu, vyjádřením občana (jemuž má být pobyt zrušen) o tom, že objekt nebo jeho vymezenou část opustil dobrovolně s úmyslem se tam nevracet (s jeho úředně ověřeným podpisem), svědeckou výpovědí svědka, který byl přítomen odchodu občana z místa trvalého pobytu.
 • Je trvalý pobyt nezletilého dítěte zrušen zároveň se zrušením trvalého pobytu jeho rodiče?

  Není. Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, tak musí být v žádosti výslovně uvedeno.

 • Jak je možné někomu zrušit údaj o místu trvalého bydliště?
  O zrušení údaje o místu trv. bydliště úřad příslušné městské části rozhodne na návrh oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt nevyužívá.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace