Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Evidence obyvatel » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Evidence obyvatel
Název životní situace Hlášení/změna trvalého pobytu
Základní informace

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území republiky a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Adresu nového trvalého pobytu je vhodné dále sdělit:

 • zaměstnavateli/škole
 • lékařům
 • poště (SIPO, rozhlas, TV)
 • dodavateli plynu a elektrické energie
 • majiteli či správci starého i nového bydliště
 • úřadu práce (je-li žadatel nezaměstnaný či pobírá dávky státní sociální podpory)
 • správě sociálního zabezpečení (pobírá-li žadatel důchodové dávky)
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (je-li žadatel podnikatel)
 • zdravotní pojišťovně
 • bankovním institucím
 • komerčním pojišťovnám (u kterých má žadatel sjednanou případnou pojistku)
 • případně dalším subjektům a institucím podle vlastního uvážení

Upozorňujeme, že Úřad městské části Prahy 10 přihlašuje k trvalému pobytu pouze občany České republiky. Obdobné agendy, týkající se cizinců, spadají do kompetence regionálních pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Kdo je oprávněn jednat
 • občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popř. fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý sám ohlásit změnu místa trvalého pobytu, ohlásí tuto změnu jeho opatrovník
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit i člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem 
Způsob řešení

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Narozené dítě je přímo ze zákona přihlášeno na trvalý pobyt matky, která však musí být občankou ČR. Pokud matka není občankou ČR, ale občanem ČR je otec dítěte, pak je místem trvalého pobytu narozeného dítěte adresa trvalého pobytu otce.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, referát občanských průkazů a evidence obyvatel

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha

Úřední hodiny

Doklady

Obecně lze uvést, že při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je k dispozici na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů), předložit platný občanský průkaz a doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu, na jehož adresu se občan přihlašuje k trvalému pobytu. Pokud občan nemá platný občanský průkaz, prokáže při ohlašování změny místa trvalého pobytu totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, řidičský průkaz). Vlastnictví bytu nebo domu ohlašovna ověří sama dálkovým přístupem do katastru nemovitostí; oprávněnost užívání bytu nebo domu dokládá občan např. nájemní smlouvou nebo smlouvou o zřízení věcného břemene.

Pokud občan nemá vlastní užívací titul, zákon o evidenci obyvatel umožňuje zaevidovat změnu trvalého pobytu takovéhoto občana na základě souhlasu vlastníka či oprávněného uživatele objektu, na jehož adresu se občan přihlašuje. Skutečnost, že je někdo oprávněným uživatelem, a může tak dát souhlas, však musí být ohlašovně taktéž doložena. Tento souhlas lze udělit přímo před zaměstnancem ohlašovny, kdy vlastník objektu či jeho oprávněný uživatel potvrdí souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu. Další možností je předložení úředně ověřeného písemného potvrzení oprávněného uživatele či vlastníka o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; i v tomto případě však musí občan ohlašovně prokázat, že ten, kdo dává souhlas tzv. na dálku, je oprávněným uživatelem příslušné nemovitosti. 
Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu

Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost platným občanským průkazem, ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Do 15ti pracovních dnů po dni, kdy byla ohlášena změna místa trvalého pobytu, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu. Na zdejším oddělení je možné požádat o vydání nového občanského průkazu zároveň s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • osoba starší 15 let – 50,- Kč
 • osoba mladší 15 let – bez poplatku

Lhůty:

Zjistí-li se při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Nejčastější otázky
 • Platí se něco za nahlášení změny trvalého bydliště?
  Poplatek je 50 Kč, pro občana mladšího 15 let je změna zdarma.
 • Můžu být přihlášen k trvalému pobytu na úřadě?
  Za určitých podmínek (např. pokud jste občan ČR, který se po delší době vrací ze zahraničí a trvalé bydliště zde hlášené nemáte, nebo pokud aktuálně obývaný objekt je neobyvatelný, případně pokud Vám zaniklo užívací právo atd.) je možné být k trvalému pobytu přihlášen na úřadu obce. Doporučujeme ale tuto skutečnost konzultovat s příslušným úřadem, či prostudovat zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
 • Může za mě změnit trvalé bydliště někdo jiný?
 • Může si občan mladší 15 let sám změnit trvalé bydliště?
  Ne, za občana mladšího 15 let situaci řeší jeho zákonný zástupce.
 • Musím být vlastníkem nemovitosti, abych tam mohl mít trvalé bydliště?
  Stačí mít nájemní smlouvu nebo úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu (potvrzení od majitele domu).
Podobné situace - následující
Související situace