Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Státní občanství » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Státní občanství
Název životní situace Nabytí státního občanství ČR prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství ČR
Základní informace

Prohlášení o státním občanství ČR je zjednodušenou formou nabytí SO ČR. Dle § 31 zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství) může prohlášením nabýt SO ČR:

 • Fyzická osoba, která pozbyla české nebo českoslovesnké státní občanství přede dnem nabytí účinnosti zákona o státním občanství, nejednalo-li se o pozbytí čs. státního občanství dle tzv. Benešových dekretů, či smlouvy mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1.1.1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1.1.1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.
 • Děti a vnoučata těchto osob.
 • Bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území ČR nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
 • (dle § 32 zákona o státním občanství může prohlášením nabýt SO ČR fyzická osoba, která byla ke dni 31.12.1992 státním občanem ČSFR a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. Stejným způsobem může nabýt SO ČR potomek takové osoby v přímé linii, pokud nebyl českým státním občanem, ani státním občanem Slovenské republiky)
Kdo je oprávněn jednat
 • prohlašovatel
 • zmocněnec
Způsob řešení

Učiněním prohlášení u příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu prohlašovatele. Tiskopis obdrží prohlašovatel na příslušném pracovišti. V cizině lze prohlášení učinit před zastupitelským úřadem.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady K prohlášení připojí prohlašovatel tyto dokumenty:

 • Rodný list, oddací list, doklad o vzniku partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství či zrušení partnerství, úmrtní list manžela či partnera
 • Rodné listy rodičů či prarodičů, jejich oddací list, příp. úmrtní listy, jsou-li tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • Doklad totožnosti (průkaz povolení k pobytu, cestovní pas)
 • Doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele
 • Doklad o pozbytí státního občanství rodiče či prarodiče

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • Přijetí prohlášení - 500,- Kč

Lhůty:

30, příp. 60 dnů pro vydání listiny o nabytí státního občanství prohlášením, příp. vydání zamítavého rozhodnutí

Nejčastější otázky
 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?

  Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit na kterémkoliv matričním úřadu. Jedná se o jednodušší proces, než v případě žádosti o povolení změny jména a nehradí se žádný správní poplatek.

 • Mohu učinit souhlasné prohlášení u jakéhokoliv matričního úřadu, nebo musím na úřad, pod nějž spadá porodnice, kde se dítě narodilo či narodí?

  Souhlasné prohlášení je možné učinit u kteréhokoliv matričního úřadu. V případě určení otcovství po narození dítěte se však doporučuje určit otcovství u matričního úřadu, v jehož obvodu se dítě narodilo.

 • Pokud je určeno otcovství po narození, dostanu okamžitě i rodný list dítěte?

  Jsou-li splněny zákonné podmínky, je rodný list dítěte vydán rodičům okamžitě.

 • Ztratil/a jsem oddací list, co mám dělat?

  Duplikát oddacího listu vystaví na žádost matriční úřad, před nímž bylo manželství uzavřeno.
  Správní poplatek činí 300 Kč.

 • Musím prokázat vlastnické či jiné užívací právo k nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?

  K zavedení doručovací adresy není třeba prokazovat vlastnické či jiné užívací právo k předmětné nemovitosti jako je tomu u ohlášení změny místa trvalého pobytu.

 • Musím mít souhlas majitele nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?

  Souhlas majitele nemovitosti se nevyžaduje.

 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, zda lze můj rozsudek o rozvodu uznat bez dalšího na území ČR?

  Obraťte se telefonicky či prostřednictvím e-mailu na pověřenou osobu, která poskytne informace o náležité formě, ve které má být rozsudek předložen.

 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, jaká ověření mají mít cizozemské doklady?

  Obraťte se telefonicky či prostřednictvím e-mailu na pověřenou osobu, která poskytne informace o způsobu ověření dokladů konkrétního státu.

 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?
  • – Veškeré podmínky a dokumenty, které se přikládají k žádosti o poskytnutí obecního bytu v rámci dostupného a sociálního bydlení, jsou dostupné v oblasti Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10
  • – Každá jiná žádost obsahuje v bodech, co má dotyčný žadatel k jednotlivým žádostem doložit (úmrtní list, evidenční list, nájemní smlouvu, úředně ověřený podpis, příjmy za posledních 12 měsíců všech spolubydlících osob…)
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?

  Při podání žádosti o poskytnutí bytu dostupného bydlení není potřeba žádost úředně ověřovat. Při následném prodloužení nájemní smlouvy, žádosti o přechod nájmu bytu a u ostatních žádostí, již musí být úředně ověřený podpis.

 • Parkování – lze zažádat o vyhrazené parkovací stání pro fyzické nebo právnické osoby?

  Nelze. Dle Zásad pro zřizování zón placeného stání (ZPS) na území hl. m. Prahy, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2472 ze dne 09.09.2014 platí, že v rámci zachování spravedlivého přístupu ke všem uživatelům ZPS nejsou v rámci ZPS vydávány výjimky (podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a zřizováno vyhrazené parkování (podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

  Pro speciální případy parkujících jsou v ZPS zřízena vyhrazená parkování pouze pro následující kategorie uživatelů:

  • – Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy
  • – sanitní automobily
  • – hasičský záchranný sbor
  • – zastupitelské úřady (v rámci reciprocity)
  • – vozidla MHMP, úřadů přísl. městských částí, správce komunikací
  • – držitelé parkovacích průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v ZPS
  • – vozidla zásobování (v minimální nezbytné míře)
  • – stanoviště taxi


  Ostatní vyhrazená parkovací stání se v ZPS nezřizují.

 • Parkování – Zóny placeného stání

  Informace týkající se zón placeného stání jsou zveřejněny v oblasti Parkování.
  Ve stejné oblasti lze najít také nejčastější dotazy a odpovědi související se ZPS.

  Odpovědi na časté dotazy, spolu s množstvím dalších informací ohledně ZPS, lze najít také na stránkách www.parkujvklidu.cz.

 • Integrovaná hromadná doprava

  Nestihl jsem kvůli zpožděnému autobusu přijet včas do práce. Kdo mi nahradí ušlou mzdu?
  Mohu podat stížnost na zapáchající tramvaj (přepravu bezdomovců v tramvaji)?

   

  Mám připomínky k vedení linek městské hromadné dopravy na území MČ Praha 10, kam mám tyto připomínky směřovat?

 • Licence

  Viz stránky Magistrátu hl. m. Prahy:


  Krom dalších informací byste na zmíněném pracovišti MHMP měli získat odpovědi i na tyto časté dotazy:

  • – Je nutné vracet nepotřebné opisy licence při snížení počtu vozidel?
   – Jak postupovat, pokud v průběhu platnosti licence zakoupím nová vozidla a budu potřebovat vydání opisů také pro ně?
   – Mohu jako nový žadatel o koncesi v silniční dopravě žádat současně o vydání eurolicence?
   – Jak dlouho a do jakých zemí eurolicence platí?
   – Je eurolicence povinná?
 • Co je považováno za veřejnou akci?

  Za veřejnou akci se pro účely zvláštního užívání komunikace považuje kulturní, společenská, reklamní nebo sportovní akce, prezentace společnosti.

 • Jak mám postupovat při povolení studny?

  Vzhledem ke specifičnosti je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad, neboť situace může být řešena individuálně dle aktuální situace.

 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?

  Ano,ale příslušné změny mohou být provedeny až na základě vydaného opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?

  Pokud jde o stavební úpravu, kterou se mění způsob užívání bytu, ale nezasahuje do nosných konstrukcí domu a nemění vzhled nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě, kdy plánované změny zasáhnou do nosných kontstrukcí, je nutné žádat o stavební povolení.

 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?

  Užívání staveb může být možné na základě oznámení užívaní stavby, vydaného kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí.  Informaci o konkrétním způsobu užívání mají stavebníci uvedenou v opatření či rozhodnutí vydaném za účelem  provedení stavby.

 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

  K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložíte:doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán (doporučuje se)doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Vydání osvědčení o státním občanství ČR

Udělení státního občanství ČR

Prohlášení o státním občanství ČR § 35