Úvod » Bydlení » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Bydlení
Název životní situace Žádost o přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova
Základní informace

Malometrážní byty v DSŽ Sámova jsou určeny občanům MČ Praha 10 – seniorům, zdravotně postiženým, osaměle žijícím osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů potřebují pomoc druhé osoby, kterou využívají prostřednictvím pečovatelské služby. Žadatel by měl být schopen relativní samostatnosti při pohybu a pobytu v bytě. Není zde zajištěna 24 hodinová péče.

Tento způsob bydlení umožňuje individuální bydlení seniorům a zdravotně postiženým občanům a jejich setrvání v domácím prostředí co nejdéle.

Bytové jednotky v Domě s byty zvláštního určení na území MČ Praha 10 jsou součástí bytového fondu MČ Praha 10.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně pověřená osoba za žadatele
 • zákonný zástupce
  • u osob s omezenou svéprávností
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti - viz dále.

Kde lze řešit

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. (CSOP), Sámova 7, 101 00, Praha 10
webové stránky organizace: odkaz zde

Eva Lexová - vedoucí pečovatelské služby
Telefon: 271 745 880
Mobilní telefon: 733 643 960
E-mail: lexova@csop10.cz

 

Silvie Bažová, DiS. - sociální pracovnice
Telefon: 272 173 061
Mobilní telefon: 776 800 724
E-mail: socialni1@csop10.cz


CSOP poskytuje rozsáhlé konzultační služby, je tedy vhodné obrátit se na toto pracoviště pro bližší informace či poradenství.

Doklady

Fyzická osoba (žadatel):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o přidělení bytové jednotky v Domě s byty zvláštního určení
 • doklad totožnosti
 • aktuální vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele
 • kopii smlouvy o poskytování pečovatelské služby případně čestné prohlášení rodinných příslušníků nebo osob blízkých o tom, že žadateli poskytují potřebnou péči (pokud není péče poskytována pečovatelskou službou)
 • důchodový výměr vydaný Pražskou správou sociálního zabezpečení
 • evidenční list k užívanému bytu žadatele
 • výpis z katastru nemovitostí případně čestné prohlášení žadatele o tom, že není vlastníkem nemovitosti určené k bydlení
 • čestné prohlášení žadatele o využívání a úhradě služeb pečovatelské služby po přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova
 • případně další dokumenty, které mohou být vyžadovány

Pověřená osoba za žadatele:

možnost podání žádosti v zastoupení a potřebné doklady je vhodné nejprve konzultovat s CSOP

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky za podání žádosti o přijetí do domova s pečovatelskou službou nejsou vybírány

Lhůty:

 • podané žádosti budou zařazeny do evidence CSOP
Nejčastější otázky
 • Co je považováno za veřejnou akci?

  Za veřejnou akci se pro účely zvláštního užívání komunikace považuje kulturní, společenská, reklamní nebo sportovní akce, prezentace společnosti.

 • Jak mám postupovat při povolení studny?

  Vzhledem ke specifičnosti je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad, neboť situace může být řešena individuálně dle aktuální situace.

 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?

  Ano,ale příslušné změny mohou být provedeny až na základě vydaného opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?

  Pokud jde o stavební úpravu, kterou se mění způsob užívání bytu, ale nezasahuje do nosných konstrukcí domu a nemění vzhled nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě, kdy plánované změny zasáhnou do nosných kontstrukcí, je nutné žádat o stavební povolení.

 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?

  Užívání staveb může být možné na základě oznámení užívaní stavby, vydaného kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí.  Informaci o konkrétním způsobu užívání mají stavebníci uvedenou v opatření či rozhodnutí vydaném za účelem  provedení stavby.

 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

  K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložíte:doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán (doporučuje se)doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.

 • Hrozí nějaké sankce za nepovolené provozování tomboly?

  Za provozování bez povolení hrozí uložení pokuty do výše 150 000 Kč.

 • Je nutné o průběhu losování vést nějaký záznam?

  O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

 • Mají losy nějaké povinné náležitosti?

  Slosovány mohou být losy, pokud jsou očíslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo tomboly. U loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 Kč mohou být slosovány pouze losy vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze.

 • Plynou pro příjemce výtěžku z tomboly nějaké povinnosti?

  Organizátor má povinnost zaplatit správní poplatek a dodržovat podmínky uvedené v povolení k provozování tomboly.

 • Existují nějaké výjimky v podmínkách při pořádání tomboly?

  U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.

 • Je stanovena min. cena výher v tombole?

  Úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny.

 • Může tombolu organizovat právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, ale sídlem v ČR?

  Povolení může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území ČR. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.

 • Co je herní jistina?

  Herní jistina je násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losu.

 • Co je tzv. "jiná akce o ceny" a jak se liší od tomboly?

  Jedná se o akce, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem, nepeněžité výhry.

 • Jaký je rozdíl mezi tombolou a loterií?

  U tomboly se do slosování zahrnou pouze prodané losy, losy se prodávají a výhry se vydávají v den a na místě slosování.

 • Pokud jsem přímým svědkem týrání zvířete, např. psa, mohu nějak zasáhnout?

  V případě, že přímo hrozí újma na zdraví zvířete, či přímo jeho smrt, je možné takovémuto jednání přiměřenými prostředky zabránit. Nicméně i tak se doporučuje vždy volat Policii ČR, vyhnete se tak případým sporům s majitelem zvířete.

 • Z vedlejšího bytu se stále ozývá štěkot psa, může se jednat o týrání?

  Ne vždy je štěkot projevem týrání, zpravidla se jedná o základní projev psa, kterému se např. stýská, pokud je majitel v zaměstnání, nicméně pokud by podezření z týrání vzrostlo či by existovaly přímé důkazy, je vhodné tuto skutečnost ohlásit.

 • Jaká legislativa upravuje postupy proti týrání zvířat?

  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

 • Je nutné hlásit úmrtí psa, který byl vedený v evidenci chovatelů psů?

  Ano, úhyn, ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy, nebo další změny související s evidencí chovatelů psů je nutné nahlásit nejpozději do 30 dnů od doby, kdy k hlášené skutečnosti došlo.

Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10