Potřebuji řešit

Úvod » Bydlení » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Bydlení
Název životní situace Prodej volných bytových jednotek elektronickou aukcí
Základní informace

Městská část Praha 10 prodává do osobního vlastnictví právně a fyzicky volné bytové jednotky v domech, ve kterých byl dokončen proces privatizace. Tyto volné bytové jednotky jsou prodávány na základě výběrových řízení s elektronickými aukcemi. Výběrová řízení jsou vyhlašována v jednotlivých etapách, v rámci jedné etapy je vždy prodáváno cca 10-15 bytových jednotek a tato výběrová řízení jsou dvoukolová. První kolo trvá vždy min. jeden měsíc od vyhlášení a v jeho rámci probíhají prohlídky předmětných volných bytových jednotek (nutná účast), podávají se přihlášky, skládají se kauce (10 % odhadní ceny bytové jednotky) atd. Poté, přihlášky, které jsou podány ve lhůtě pro podání přihlášek na podatelnu ÚMČ Praha 10 a splňují všechny náležitosti, jsou zařazeny do druhého kola tj. elektronické aukce. Aukce probíhá vždy min. dva dny. V případě, že je během dvou minut před koncem aukce učiněn příhoz, aukce se automaticky prodlužuje o další dvě minuty a vítězem aukce se stává ten uchazeč, který učinil nejvyšší podání. Počet bytových jednotek, o které se může v rámci elektronické aukce uchazeč ucházet, není omezen.

Vyhodnocení výběrových řízení podléhá schválení Zastupitelstvem MČ Praha 10.

Bližší informace u kontaktních osob na oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace (viz. níže).

Podmínky výběrových řízení, formuláře a informace o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních viz stránka Prodej volných bytových jednotek.

Výběrová řízení jsou vždy zveřejněna min. 30 dnů na Úřední desce ÚMČ Praha 10 a na stránkách www.praha10.cz.

Kdo je oprávněn jednat

Každý (fyzická/právnická osoba), kdo může nabývat nemovitý majetek na území České republiky (účast není omezena na občany MČ Praha 10)

 

Způsob řešení

Podání přihlášky do výběrového řízení (vč. příloh) na podatelnu ÚMČ Praha 10 ve lhůtě stanovené podmínkami výběrového řízení. Účast v elektronické aukci. 

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10

Odbor majetkoprávní - odd. prodeje nemovitého majetku a privatizace

Vinohradská 3218/169

100 00 Praha 10

Pověřená osoba:

Tereza Matoušová (vedoucí oddělení)

Kancelář C530

Tel.: 267 093 673

Email: TerezaMa@praha10.cz

Šárka Žiláková (referent)

Kancelář K603

Tel.: 267 093 495

Email: SarkaZ@praha10.cz

Úřední hodiny:

Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30

Čt: 8.00 – 12.00

Doklady Fyzická osoba / Právnická osoba – formulář přihlášky do výběrového řízení - http://praha10.cz/Portals/0/VR%20prihlaska%20020216.pdf  

Manželé / společná účast více osob – formulář společné přihlášky do výběrového řízení - http://praha10.cz/Portals/0/VR%20prihlaska_spolecna%20020216.pdf

Doklad o složení kauce (stačí výpis z internetového bankovnictví potvrzující příkaz k úhradě)

Potvrzení o účasti na prohlídce předmětné bytové jednotky (vydává Organizátor výběrového řízení při prohlídce bytové jednotky - termíny stanoveny v podmínkách výběrových řízení)

Právnická osoba - Výpis z OR (ne starší 3 měsíců)

Poplatky a lhůty

Správní poplatky nejsou stanoveny.

V rámci podmínek výběrových řízení je stanovena povinnost složit kauci ve výši 10% odhadní ceny konkrétní volné bytové jednotky. Kauce je vratná do 7 pracovních dnů po vyřazení uchazeče z výběrového řízení nebo do 7 pracovních dů po skončení elektronické aukce, nestane-li se tento uchazeč vítězem výběrového řízení. Vítězným uchazečům se kauce vrací po vkladu jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí po odečtení odměny organizátorovi výběrového řízení.

Lhůty

Vyřazení uchazeči jsou bez zbytečného odkladu informováni o vyřazení a o jeho důvodech.

Vítězní uchazeči jsou bez zbytečného odkladu informováni o schválení prodeje Zastupitelstvem MČ Praha 10.

Nejčastější otázky
 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?

  Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit na kterémkoliv matričním úřadu. Jedná se o jednodušší proces, než v případě žádosti o povolení změny jména a nehradí se žádný správní poplatek.

 • Mohu učinit souhlasné prohlášení u jakéhokoliv matričního úřadu, nebo musím na úřad, pod nějž spadá porodnice, kde se dítě narodilo či narodí?

  Souhlasné prohlášení je možné učinit u kteréhokoliv matričního úřadu. V případě určení otcovství po narození dítěte se však doporučuje určit otcovství u matričního úřadu, v jehož obvodu se dítě narodilo.

 • Pokud je určeno otcovství po narození, dostanu okamžitě i rodný list dítěte?

  Jsou-li splněny zákonné podmínky, je rodný list dítěte vydán rodičům okamžitě.

 • Ztratil/a jsem oddací list, co mám dělat?

  Duplikát oddacího listu vystaví na žádost matriční úřad, před nímž bylo manželství uzavřeno.
  Správní poplatek činí 300 Kč.

 • Musím prokázat vlastnické či jiné užívací právo k nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?

  K zavedení doručovací adresy není třeba prokazovat vlastnické či jiné užívací právo k předmětné nemovitosti jako je tomu u ohlášení změny místa trvalého pobytu.

 • Musím mít souhlas majitele nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?

  Souhlas majitele nemovitosti se nevyžaduje.

 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, zda lze můj rozsudek o rozvodu uznat bez dalšího na území ČR?

  Obraťte se telefonicky či prostřednictvím e-mailu na pověřenou osobu, která poskytne informace o náležité formě, ve které má být rozsudek předložen.

 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, jaká ověření mají mít cizozemské doklady?

  Obraťte se telefonicky či prostřednictvím e-mailu na pověřenou osobu, která poskytne informace o způsobu ověření dokladů konkrétního státu.

 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?
  • – Veškeré podmínky a dokumenty, které se přikládají k žádosti o poskytnutí obecního bytu v rámci dostupného a sociálního bydlení, jsou dostupné v oblasti Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10
  • – Každá jiná žádost obsahuje v bodech, co má dotyčný žadatel k jednotlivým žádostem doložit (úmrtní list, evidenční list, nájemní smlouvu, úředně ověřený podpis, příjmy za posledních 12 měsíců všech spolubydlících osob…)
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?

  Při podání žádosti o poskytnutí bytu dostupného bydlení není potřeba žádost úředně ověřovat. Při následném prodloužení nájemní smlouvy, žádosti o přechod nájmu bytu a u ostatních žádostí, již musí být úředně ověřený podpis.

 • Parkování – lze zažádat o vyhrazené parkovací stání pro fyzické nebo právnické osoby?

  Nelze. Dle Zásad pro zřizování zón placeného stání (ZPS) na území hl. m. Prahy, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2472 ze dne 09.09.2014 platí, že v rámci zachování spravedlivého přístupu ke všem uživatelům ZPS nejsou v rámci ZPS vydávány výjimky (podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a zřizováno vyhrazené parkování (podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

  Pro speciální případy parkujících jsou v ZPS zřízena vyhrazená parkování pouze pro následující kategorie uživatelů:

  • – Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy
  • – sanitní automobily
  • – hasičský záchranný sbor
  • – zastupitelské úřady (v rámci reciprocity)
  • – vozidla MHMP, úřadů přísl. městských částí, správce komunikací
  • – držitelé parkovacích průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v ZPS
  • – vozidla zásobování (v minimální nezbytné míře)
  • – stanoviště taxi


  Ostatní vyhrazená parkovací stání se v ZPS nezřizují.

 • Parkování – Zóny placeného stání

  Informace týkající se zón placeného stání jsou zveřejněny v oblasti Parkování.
  Ve stejné oblasti lze najít také nejčastější dotazy a odpovědi související se ZPS.

  Odpovědi na časté dotazy, spolu s množstvím dalších informací ohledně ZPS, lze najít také na stránkách www.parkujvklidu.cz.

 • Integrovaná hromadná doprava

  Nestihl jsem kvůli zpožděnému autobusu přijet včas do práce. Kdo mi nahradí ušlou mzdu?
  Mohu podat stížnost na zapáchající tramvaj (přepravu bezdomovců v tramvaji)?

   

  Mám připomínky k vedení linek městské hromadné dopravy na území MČ Praha 10, kam mám tyto připomínky směřovat?

 • Licence

  Viz stránky Magistrátu hl. m. Prahy:


  Krom dalších informací byste na zmíněném pracovišti MHMP měli získat odpovědi i na tyto časté dotazy:

  • – Je nutné vracet nepotřebné opisy licence při snížení počtu vozidel?
   – Jak postupovat, pokud v průběhu platnosti licence zakoupím nová vozidla a budu potřebovat vydání opisů také pro ně?
   – Mohu jako nový žadatel o koncesi v silniční dopravě žádat současně o vydání eurolicence?
   – Jak dlouho a do jakých zemí eurolicence platí?
   – Je eurolicence povinná?
 • Co je považováno za veřejnou akci?

  Za veřejnou akci se pro účely zvláštního užívání komunikace považuje kulturní, společenská, reklamní nebo sportovní akce, prezentace společnosti.

 • Jak mám postupovat při povolení studny?

  Vzhledem ke specifičnosti je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad, neboť situace může být řešena individuálně dle aktuální situace.

 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?

  Ano,ale příslušné změny mohou být provedeny až na základě vydaného opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?

  Pokud jde o stavební úpravu, kterou se mění způsob užívání bytu, ale nezasahuje do nosných konstrukcí domu a nemění vzhled nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě, kdy plánované změny zasáhnou do nosných kontstrukcí, je nutné žádat o stavební povolení.

 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?

  Užívání staveb může být možné na základě oznámení užívaní stavby, vydaného kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí.  Informaci o konkrétním způsobu užívání mají stavebníci uvedenou v opatření či rozhodnutí vydaném za účelem  provedení stavby.

 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

  K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložíte:doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán (doporučuje se)doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Podobné situace - následující
Související situace

Prodej nebytových jednotek ve správě MČ Praha 10