Otázky a odpovědi


Osobní, cestovní a jiné doklady, osobní údaje

 • Kam se mám obrátit pro vydání, výměnu atd., pokud mám trvalé bydliště v Praze – východ nebo v Praze-západ?

  Kontaktní informace naleznete na webových stránkách pro Prahu-západ a Prahu-východ.

 • Pokud mám rybářský lístek, opravňuje mě to k lovení v jakémkoli rybářském revíru?

  Ne, rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky, kterou vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu.
 • Musí se o rodný list žádat?

  Nemusí. Rodný list je automaticky vydán matričním úřadem po obdržení podkladů od zdravotnického zařízení, ve kterém se dítě narodilo.

 • Jaké základní znalosti musím mít k prvnímu získání rybářského lístku?

  Základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů, z biologie ryb a vodních organismů, způsobů lovu ryb, o rybářském hospodaření v rybářských revírech, zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, doložené osvědčením vydaným Českým rybářským svazem (Územní svazy a jejich místní organizace). Uvedenou kvalifikaci splňuje rybářský hospodář, zástupce rybářského hospodáře, rybářská stráž nebo osoba, která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře či stráž.
 • Jaké hrozí sankce, pokud neoprávněně lovím zvěř?

  V tom případě se dopouštíte:
  • přestupku, kdy hrozí pokuta až do 5 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,
  • případně trestného činu, kdy hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci
  • při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži jde o přestupek a hrozí pokuta 30 000 Kč
 • Mohou dát rodiče při narození dítěti dvě jména?

  Již při narození dítěte mohou rodiče dát dítěti dvě jména.
 • Může být příjmení dítěte ženského pohlaví zapsáno v mužském tvaru?

  Při zápisu narození dítěte lze na žádost rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru pokud je dítě cizincem, pokud má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, pokud je jeden z rodičů cizincem nebo pokud je jiné než české národnosti.
 • Jaké doklady je třeba předložit, pokud se dítě narodilo mimo manželství?

  Toto je specifický případ, doporučujeme proto pro bližší informace kontaktovat příslušnou matriku.
 • Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

  Ano, na takovýchto rybnících lez lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.
 • Jaké hrozí sankce, pokud neoprávněně chytám ryby?

  V tom případě se dopouštíte:přestupku, kdy hrozí pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,případně trestného činu, kdy hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnotynebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 • Do jaké lhůty je nutné zažádat o občanský průkaz po dovršení 15 let?

 • Kde získám osvědčení o kvalifikaci k vydání prvního rybářského lístku?

  Aktuální seznam poskytovatelů pověření k provedení zkoušek na vydání prvního rybářského lístku je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR.
 • Jaké údaje už v občanském průkazu nemohou nebo nesmějí být?

  Není povinné uvádění rodinného stavu. Do občanského průkazu již nelze zapsat titul, údaje o dětech nebo o manželovi/manželce. Dále se neuvádí rodné příjmení a informace o omezení svéprávnosti.

 • Mohu podat žádost o občanský průkaz, když mi ještě nebylo 15 let?

 • Jak vypadají nové typy občanek?

 • Musím mít občanský průkaz?

  Ano, občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR, je povinen mít občanský průkaz.
 • Ztratil/a jsem oddací list, co mám dělat?

  Duplikát oddacího listu vystaví na žádost matriční úřad, před nímž bylo manželství uzavřeno.
  Správní poplatek činí 100 Kč.

 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?

  Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit na matričním úřadu dle místa narození, nebo dle místa trvalého pobytu. Jedná se o jednodušší proces, než v případě žádosti o povolení změny jména a nehradí se žádný správní poplatek.

 • Jakého přestupku bych se dopustil a jaké sankce mi hrozí, nepředložím-li jako řidič motorového vozidla, který dovršil 60 let věku, při kontrole platný doklad o zdravotní způsobilosti, protože jsem se pravidelné lékařské prohlídce nepodrobil?

  Takové jednání by naplňovalo skutkovou podstatu přestupku podle ust. § 22 odst. 1 písm. e) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se uloží pokuta od 5000 Kč do 10000 Kč a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.

Strana 3 z 3První   Předchozí   1  2  [3]  Další   Poslední