Poskytování údajů z IS evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR.
Obyvatel může vyžadovat poskytnutí údajů, vedených v informačním systému evidence obyvatel k jeho osobě a k osobě blízké. Obyvatelem se podle zákona rozumí:

  • státní občan České republiky
  • osoba, která pozbyla státní občanství České republiky
  • cizinec, který je matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky (k těmto osobám se v agendovém informačním systému evidence obyvatel vedou údaje pouze v tomto rozsahu – jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, není-li přiděleno rodné číslo, vede se datum narození) 

Poskytování údajů cizincům je v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí. Osobou blízkou se pro tyto účely rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Za obyvatele může požádat o poskytnutí údajů i zmocněnec na základě zvláštní plné moci s  úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Za obyvatele mladšího 15 let a za obyvatele, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování obyvatele bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra ČR.  Žádost se podává na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce  s rozšířenou působností na tiskopisu ,, Žádost  o poskytnutí údajů z informačního systému“, který lze opatřit i vytištěním z webových stránek Ministerstva vnitra ČR (viz. http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d), jestliže bude splňovat technické požadavky uvedené na webových stránkách (oboustrannost, barevné provedení a minimální gramáž papíru). Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, to neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před pracovníkem úřadu, pověřeným k poskytování údajů z evidence obyvatel. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze podat rovněž elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku. Upozorňujeme, že správní poplatek lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti.

Vlastníkovi celého domu (nikoliv tedy bytu) lze na základě jeho písemné žádosti poskytnout jmenný seznam občanů, trvale hlášených na adrese jím vlastněné nemovitosti.  Pokud žádost podává zástupce právnické osoby, musí rovněž připojit doklad, prokazující jeho oprávnění jednat jménem této společnosti. Požadovaný jmenný seznam občanů musí být vlastníkovi objektu předán osobně či doručen do vlastních rukou, není zde tedy přípustná zastupitelnost na základě plné moci. Za poskytnutí požadovaného seznamu je vlastník nemovitosti povinen zaplatit správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku seznamu. Upozorňujeme, že správní poplatek lze na zdejším  referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti. 

Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob - právnícká osoba (Word, 20kB)
Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob - fyzická osoba (Word, 20kB)

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10