Cestovní doklady

Aktuálně

Informace o změnách ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018 naleznete  zde (pdf, 361 kB).

 

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy jsou i v České republice od 1. září 2006 vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen cestovní pasy s biometrickými údaji). Biometrickým údajem je údaj o zobrazení obličeje zpracovaný v digitální podobě a od 1. dubna 2009 i údaj o otiscích prstů rukou. Otisky se pořizují občanům starším 12 let.

Cestovní pasy se vydávají s platností do všech států světa s dobou platnosti na 5 let pro občany mladší 15 let a s dobou platnosti na 10 let pro občany starší 15 let.

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů. Občan má možnost požádat za vyšší správní poplatek o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů. 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze pak u Úřadu městské části Prahy 1-22, v zahraničí u zastupitelského úřadu (u zastupitelského úřadu nelze podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě). O vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě lze požádat i na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání).

U zdejšího úřadu jsou tak vyřizovány žádosti o vydání cestovního pasu všech občanů bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. Upozorňujeme, že pracoviště cestovních pasů se nenachází v hlavní budově zdejšího úřadu, ale na adrese Uzbecká 1, Praha 10.

Obecně platí, že občan si převezme cestovní pas u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu. Možnost převzít cestovní pas na jiném úřadě, než kde byla podána žádost o jeho vydání, se týká pouze pasů vydávaných ve lhůtě 30 dnů, nikoliv tedy pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě. Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít buď u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

K cestám do členských států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Ministerstvo vnitra ČR ale nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Pozn.: od 1. ledna 2012 je zrušena možnost zápisu akademických titulů, stavovských označení a vědeckých hodností do cestovního pasu.

Kdy je cestovní pas neplatný:

 • uplynutím doby platnosti,
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
 • uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství,
 • pozbytím státní občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního pasu za mrtvého

Orgán příslušný k vydání cestovního pasu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže

 • je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost.
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny
 • jeho držitel podstatně změnil svou podobu

Je povinnost vrátit neplatný cestovní pas.

Kdo podává žádost o vydání cestovního pasu:

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší patnácti let. Občan ve věku od 15 do 18 let musí k žádosti o vydání cestovního pasu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; je-li zákonným zástupcem rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost o vydání cestovního pasu podepíše před příslušným pracovníkem cestovních dokladů.

Za občana mladšího patnácti let podává žádost o vydání cestovního pasu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let na základě rozhodnutí soudu. Tyto osoby připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce dítěte s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání cestovního pasu.

Za občana staršího 15 let může požádat i člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

K žádosti o vydání cestovního pasu pro občana do věku 15 let je třeba předložit:

 • rodný list dítěte
 • dosavadní cestovní pas dítěte (i neplatný), pokud byl vydán
 • doklad prokazující totožnost zákonného zástupce dítěte, kterému má být pas vydán
 • pokud o pas žádá pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let, musí předložit svůj doklad totožnosti                             a příslušné pravomocné rozhodnutí soudu
 • osvědčení o státním občanství České republiky v případě důvodných pochybností o tomto údaji nebo v případě vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (osvědčení nesmí být starší jednoho roku)

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu je nezbytná přítomnost dítěte za účelem pořízení biometrických prvků.

K žádosti o vydání cestovního pasu pro občana nad 15 let věku je třeba předložit:

Žadatel ve věku nad 15 let do 18 let věku podává žádost v doprovodu jednoho zákonného zástupce (který musí prokázat svoji totožnost ) nebo k žádosti doloží písemný souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu s úředně ověřeným podpisem.

Žadatel předloží následující doklady:

 • platný občanský průkaz
 • dosavadní cestovní pas (i neplatný), pokud byl vydán
 • osvědčení o státním občanství České republiky v případě důvodných pochybností o tomto údaji nebo v případě vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (osvědčení nesmí být starší jednoho roku)

Pořízení žádosti o vydání cestovního pasu:

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, žadatel u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu. Při podání žádosti o cestovní pas musí být vždy přítomen občan, jemuž má být pas vydán, a to z důvodu pořízení biometrických prvků. Občan nepředkládá fotografii, neboť pracovník cestovních dokladů fotografii obličeje občana digitálně zpracuje přímo u přepážky. Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel. Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, tzn. fotografie obličeje zpracovaná v digitální podobě a otisky prstů. Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se nevyžaduje pouze v případě, kdy občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce či jiná osoba oprávněná k podání žádosti o vydání cestovního pasu, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů. Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

V případě poškození nosiče dat biometrických prvků v průběhu cesty do zahraničí, nebo nemožnosti načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility čtecího zařízení, lze dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání zvláštních opatření.

Na kvalitu otisku prstů pořizovaných při žádosti o cestovní pas může mít negativní vliv například zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými prostředky, nebo znečištění pevnými částicemi.

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15ti let jeho zákonný zástupce, příp. pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního pasu
 • za občana staršího 15 let může cestovní pas převzít rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného může převzít cestovní pas i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji.

 

Výše správního poplatku za vydání cestovního pasu:

Vydání cestovního pasa ve standardní lhůtě do 30 dnů

občanům starším 15 let

600,- Kč

občanům mladším 15 let

100,- Kč

 

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

6 000Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

4 000 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

2 000 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

2 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

 500 Kč

 

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

3 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

2 000 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

3 000 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 000 Kč

 

Lhůty pro vyřízení:

Cestovní pasy se standardně vydávají ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat za vyšší správní poplatek o vydání cestovního pasu  ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů. O cestovní pas ve zkrácené lhůtě lze požádat buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání). Cestovní pas vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ CESTOVNÍHO PASU?

Ztrátu nebo odcizení cestovního pasu je držitel povinen neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR. V zahraničí je nutné ztrátu nebo odcizení cestovního pasu ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR.

Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit případnému zneužití ztraceného nebo odcizeného dokladu, protože ztracené nebo odcizené cestovní doklady se zavedou do

 • Informačního systému evidence cestovních dokladů, který využívá především Policie ČR
 • Schengenského informačního systému a do databáze Interpolu, který využívají kromě Policie ČR i policejní orgány cizích států
 • Internetových stránek Ministerstva vnitra, které jsou přístupné komukoliv

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost cestovního pasu.

Pokud naleznete cestovní pas, jehož ztrátu nebo odcizení jste ohlásili, odevzdejte ho orgánu, kterému se ohlašuje jeho ztráta nebo odcizení. Nalezený cestovní pas nepoužívejte!

Přestupky na úseku cestovních dokladů:

Občan se dle ustanovení § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, dopustí přestupku zejména tím, že:

 • poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
 • neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu
 • neodevzdá cestovní doklad, jehož ztrátu či odcizení nahlásil, avšak poté jej nalezne či získá zpět jiným způsobem
 • neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy
 • neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji

Poskytování údajů z evidence cestovních pasů

Občanovi staršímu 15 let Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na jeho žádost  údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů. Za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku.

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení,
 • rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození
 • číslo platného cestovního dokladu
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • rozsah požadovaných údajů.

Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz. Žádost lze podat i v elektronické podobě na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra, (viz. odkaz http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d). Žádost v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo dodána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. 

Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání cestovního pasu.

Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Poznámky a upřesnění

Upozornění: Na webových stránkách zdejšího úřadu je k dispozici přehled již vyhotovených cestovních pasů, připravených k vyzvednutí - http://praha10.cz/urad-mc/osobni-doklady/stav-podanych-zadosti-o-pas.aspx. Občan má rovněž možnost při podání žádosti o cestovní pas uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti jeho převzetí.

Odbavování klientů u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel probíhá pomocí vyvolávacího systému. Pokud nechcete čekat ve frontě, využijte možnosti elektronického (on-line) objednání. Bez lístku s pořadovým číslem nemůžete být obslouženi. Klienti jsou odbavováni v pořadí, v jakém přijdou, výjimku tvoří pouze klienti objednaní. Je-li s ohledem na počet přítomných čekajících klientů zřejmé, že již nebude reálné obsloužit další klienty, nezbývá, než výdej pořadových čísel pozastavit. Jistě by nebylo seriózní výdej pořadových čísel neregulovat a teprve v okamžiku, kdy končí úřední doba či začíná hodinová polední přestávka čekajícím občanům oznámit, že již nebudou odbaveni.

Leták seznamující držitele biometrických pasů s možností využívání samoobslužných odbavovacích systémů na pražském letišti (PDF, 969kB)

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10