Změna jména a příjmení

O změnu jména, příjmení žádá státní občan ČR, případně cizinec s povolením k trvalému pobytu v ČR, v místě svého trvalého pobytu (případně posledního trvalého pobytu).

Ze žádosti musí být patrné:

 • kdo žádá
 • co žádá
 • důvody hodné zvláštního zřetele
 • datum, podpis

Všechna tvrzení dokládá žadatel příslušnými doklady (OP, RL, OL, rozhodnutí soudů…)

Za nezletilé dítě žádá rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče, se změnou musí souhlasit i druhý rodič (ověřený podpis). Souhlas druhého rodiče lze nahradit souhlasem příslušného soudu.
Na změnu jména, příjmení není právní nárok, důvody hodnotí pověřený úřad.
Při zahájení správního řízení je žadatel povinen zaplatit správní poplatek ve výši 100 nebo 1000 Kč.

Návrat k předchozímu příjmení po rozvodu manželství v 6měsíční lhůtě od nabytí právní moci rozsudku oznamuje občan matrice, která sňatek zapsala, nebo na kterémkoliv úřadu. Úkon nepodléhá správnímu poplatku.


Užívání dvou jmen – volba druhého jména

Při narození dítěte mohou rodiče společně písemně zvolit pro dítě dvě jména.
Právo užívat dvě jména může občan získat i zpětně bezplatným prohlášením o volbě DRUHÉHO jména před matričním úřadem, v jehož knize bylo jeho narození zapsáno, nebo před matričním úřadem v místě trvalého bydliště.
Pro nezletilé dítě provedou volbu druhého jména rodiče, pokud je nezletilec starší 15 let, musí s volbou druhého jména osobně projevit svůj souhlas.
Toto prohlášení lze provést jen jednou a nelze je vzít zpět.

K prohlášení žadatel předloží:

 • občanský průkaz
 • původní rodný list

rodiče nezletilého dítěte předloží:

 • občanské průkazy
 • oddací list, případně své rodné listy
 • rodný list dítěte
 • doklad o státním občanství dítěte, není-li z dokladů zřejmé


Pro osvojené dítě je volba jména či jmen obdobná, lze ji provést na kterékoliv matrice (do 6 měsíců od právní moci rozsudku o osvojení).

 

Užívání ženského příjmení ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice

Při zápisu narození dítěte lze na žádost rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě:

 • cizincem
 • občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem
 • občanem, který je jiné než české národnosti

Na základě žádosti rodičů lze uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li jeho příjmení zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, je-li dítě

 • cizincem
 • občanem, který má trvalý pobyt v cizině
 • občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem
 • občanem, který je jiné než české národnosti

K žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru je třeba předložit:

 • průkazy totožnosti
 • písemný souhlas druhého rodiče, žádá-li pouze jeden z rodičů
 • původní rodný list
 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10