Životní situace

Úvod » Doklady, matrika » Jména a příjmení » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Jména a příjmení
Název životní situace Žádost o povolení změny jména a příjmení
Základní informace
Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.
 
Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.
 
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
 
Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Kdo je oprávněn jednat
 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušném úřadě dle místa trvalého pobytu.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 
Pověřená osoba:

Petra Kaštovská

Úřední hodiny:
Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady

Doklady:

 • rodný list (případně oddací list) žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • průkaz totožnosti
 • doklad o státním občanství
 • doklad o místu trvalého pobytu
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny u nezletilého dítěte; není li souhlas činěn před pracovníkem matričního úřadu, musí být podpis na písemném souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen

Náležitosti žádosti (žádost psána volnou formou):

 • jméno, příjmení (případně i rodné)
 • datum a místo narození (případně datum uzavření manželství)
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu
 • jméno či příjmení, které si žadatel zvolil
 • údaj o státním občanství (např. občanský průkaz nebo pas)
 • odůvodnění
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • 100 Kč při povolení změny příjmení:
  • hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného
  • dřívější (rodné; např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství) příjmení
  • dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí
 • 1000 Kč za povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech
 • osvobození od poplatku:
  • v případě změny pohlaví
  • v případě přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení z důvodu rozvodu

Lhůty:

 • do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?
 • Zamítne-li úřad moji žádost o změnu jména či příjmení, můžu se odvolat?
 • Může být příjmení dítěte ženského pohlaví zapsáno v mužském tvaru?
 • Musím si nechat vyměnit doklady po udělení rozhodnutí o změně jména/příjmení?
 • Mohou dát rodiče při narození dítěti dvě jména?
 • Lze i zpětně požádat o zápis druhého jména do matriky?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství - oznámení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10