Úvod » Bydlení » Stavba » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Stavba
Název životní situace Stavební povolení a stavební ohlášení
Základní informace

Pro výše uvedené se postupuje dle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tento zákon oprošťuje některé druhy staveb od stavebního povolení a požaduje se pouze tzv. "stavební ohlášení".

Stavební povolení se vyžaduje u:

 • novostaveb - obytný dům, chata
  • zastavěná plocha větší než 150m2, více než dvě nadzemní podlaží, sklep hlubší než tři metry.
 • rekonstrukcí - zásah do nosných konstrukcí
  • nástavby, přístavby, oprava střechy, zateplení domů apod., výměna oken za jiný typ, nebo pokud jde o památkově chráněnou budovu
 • podzemních staveb - žumpy
 • studen, septiků, čistíren odpadních vod
 • stavby komunikací, chodníků, řádů (plynu, elektřiny, vodovodu, kanalizace)

Stavební ohlášení se vyžaduje u:

 • novostaveb - rodinný dům, chata
  • zastavěná plocha menší než 150m2, méně než dvě nadzemní podlaží, sklep s hloubkou do 3 metrů
 • rekonstrukcí - které nezasahují do nosných konstrukcí, výměna oken při uchování původního vzhledu, oprava fasády domu. 
 • drobných staveb - kůlny, dřevníky, sauny, zahradní domky apod.
  • zastavěná plocha max. 16m2 a výška 4,5m

Žadatelům se doporučuje postup nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm ÚMČ Praha 10 - odbor stavební. 

Zahájení stavby:

 • ohlášenou stavbu lze provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu
  • pokud ohlášení nesplňuje předepsané náležitosti je stavebním úřadem vydáno usnesení o provedení stavebního řízení, podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení
 • stavbu povolenou stavebním povolením lze zahájit teprve tehdy, kdy stavební povolení nabude právní moci a účinnosti
  • tj. okamžikem, kdy stavební povolení bylo doručeno všem účastníkům řízení a žádný z nich nepodal v zákonné lhůtě 15 dnů odvolání

Zahájení užívání stavby:

 • dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání, která vyžadovala stavební povolení, je možné využívat na základě oznámení o užívání na stavební úřad nebo na základě vydání kolaudačního souhlasu
  • při podání žádosti o užívání stavby může být s užíváním stavby započato, pokud do 30 dnů od oznámení nevydá stavební úřad rozhodnutí o zákazu užívání stavby
Kdo je oprávněn jednat

 • fyzická osoba
 • právnická osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti se stanovenými přílohami o stavební povolení, resp. podáním ohlášení stavby, na příslušné pracoviště úřadu MČ Praha 10.

Žadatelům se doporučuje postup a potřebné doklady a formuláře nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm.

 

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor stavební, odd. stavebního řízení

Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: referenti odd. stavebního řízení dle katastrálního území

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
Doklady

Stavební povolení:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o stavební povolení
  • k dispozici na příslušném pracovišti a na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Dokumenty/Soubory ke stažení, formuláře
 • přílohy (nutnost příloh je vhodné konzultovat na stavebním úřadě):
  • doklad, že je stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby, nebo že k má k pozemku či stavbě jiné právo, které ho opravňuje k této činnosti
  • projektová dokumentace:
   • je-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby - 2 vyhotovení
   • není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby - 3 vyhotovení
   • pokud stavebník není vlastníkem stavby - jedno další vyhotovení
  • doklady o jednání s účastníky stavebního řízení - rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, či opatření dalších orgánů státní správy
   • např. odbor památkové péče MHMP, Hygienická stanice HMP, Záchranný hasičský sbor HMP, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 apod.
  • územní rozhodnutí - jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad
  • prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení při realizaci stavby
  • Tip: Služba k hromadnému oslovovení síťařů k existenci sítí je dostupná na url: www.site.praha.eu

Stavební ohlášení:

 • vyplněné  a žadatelem podepsané Ohlášení stavby
  • k dispozici na příslušném pracovišti a na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Dokumenty/Soubory ke stažení, formuláře
 • přílohy (nutnost příloh je vhodné konzultovat na stavebním úřadě):
  • doklad, že je stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby, nebo že k má k pozemku či stavbě jiné právo, které ho opravňuje k této činnosti
  • projektová dokumentace:
   • je-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby - 2 vyhotovení
   • není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby - 3 vyhotovení
   • pokud stavebník není vlastníkem stavby - jedno další vyhotovení
  • doklady o jednání s účastníky stavebního řízení - rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, či opatření dalších orgánů státní správy
   • např. odbor památkové péče MHMP, Hygienická stanice HMP, Záchranný hasičský sbor HMP, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 apod.
  • geodetická zpráva o zaměření stavby na pozemku, tj. kde bude dům na pozemku umístěn
   • zapsáno v územním plánu
  • seznam a adresy vlastníků sousedních staveb či pozemků, které jsou dotčeny, tj. sousedí s předmětným pozemkem
  • souhlas všech vlastníků sousedních staveb a pozemků ke stavebnímu záměru, písemný souhlas musí být vyznačen na situačním výkrese
  • prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení při realizaci stavby
  • stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní a technické), na které se bude stavba napojovat
   • tj. vlastníků sítě elektrické, vodovodní a plynové
  • Tip: Služba k hromadnému oslovovení síťařů k existenci sítí je dostupná na url: www.site.praha.eu
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky jsou dle sazebníku pro jednotlivé druhy staveb
  • vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů a 60
  • ve složitějších případech do 90 dnů
Nejčastější otázky
 • Jak mám postupovat při povolení studny?

  Vzhledem ke specifičnosti je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad, neboť situace může být řešena individuálně dle aktuální situace.

 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?

  Ano,ale příslušné změny mohou být provedeny až na základě vydaného opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?

  Pokud jde o stavební úpravu, kterou se mění způsob užívání bytu, ale nezasahuje do nosných konstrukcí domu a nemění vzhled nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě, kdy plánované změny zasáhnou do nosných kontstrukcí, je nutné žádat o stavební povolení.

 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?

  Užívání staveb může být možné na základě oznámení užívaní stavby, vydaného kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí.  Informaci o konkrétním způsobu užívání mají stavebníci uvedenou v opatření či rozhodnutí vydaném za účelem  provedení stavby.

 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

  K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložíte:doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán (doporučuje se)doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Podobné situace -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10