Úvod » Životní prostředí » Nakládání s odpady » Detaily Životní situace
  
Okruh Životní prostředí
Kategorie Nakládání s odpady
Název životní situace Zajištění (změna nebo zrušení) svozu odpadu, nakládání s odpady na území MČ Praha 10
Základní informace

Zajištění svozu komunálního odpadu:

Vlastník či správce objektu je povinen zajistit svoz smíšeného komunálního odpadu a to v dostatečné míře a frekvenci.

Za min. dostatečný objem nádoby se považuje 28l/osoba/týden.

Sběrné dvory hl. m. Prahy:

Sběrné dvory hl. m. Prahy jsou určeny občanům Prahy (tj. osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy), kteří zde mohou odevzdat různé druhy objemného odpadu.

V současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Velkoobjemové kontejnery:

O stanovištích a termínech přistavení velkoobjemových kontejnerů (tzv."VOK"), rozhodují městské části a o tomto informují občany prostřednictvím:

Svoz provádí příslušná svozová společnost (na území MČ Praha 10 spol. AVE CZ), která je také zodpovědná za čistotu na stanovišti kontejneru a za úklid po jeho odvezení.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

Občané hlavního města Prahy (s trvalým pobytem) mohou odevzdat zdarma nebezpečný odpad obsluze svozového vozidla.

Na území MČ Praha 10 je mobilní svoz nebezpečného odpadu zajištěn.

 

Kdo je oprávněn jednat

Zajištění (změna, zrušení) svozu odpadu:

 • vlastník objektu (správce)
  • případně pověřená osoba

Odevzdání odpadu do sběrného dvora, VOKu, mobilního sběrného místa:

 • občan hl. m. Prahy s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
  • resp. městské části Praha 10
Způsob řešení

Zajištění nové sběrné nádoby:

Užívání již stávající sběrné nádoby: 

 • žadatel kontaktuje vlastníka objektu, u kterého je daná sběrná nádoba (popelnice, kontejner, apod.).
 • vlastníci mohou být:
  • soukromá osoba (např. majitel domu, správce)
  • úřad příslušné MČ (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)
  • MHMP (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)

Změna objemu sběrné nádoby:

Zrušení svozu komunálního odpadu:

 • vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost, se kterou má uzavřenu smlouvu a ukončí smluvený svoz odpadu dle podmínek provozovatele služeb
  • žadatel kontaktuje vlastníka objektu, u kterého je daná sběrná nádoba (popelnice, kontejner, apod.).
 • vlastníci mohou být:
  • soukromá osoba (např. majitel domu, správce)
  • úřad příslušné MČ (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)
  • MHMP (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)

Sběrné dvory:

 • řeší se odevzdáním objemného odpadu v některém sběrném dvoře, který se nachází na území hl. m. Prahy

Velkoobjemové kontejnery:

 • občan MČ Praha 10 je oprávněn odložit do přistaveného VOKu na území MČ Praha 10 objemný odpad, který není možné odložit do nádob určených na smíšený nebo tříděný odpad

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • řeší se odevzdáním nebezpečného odpadu obsluze na k tomu určeném místě
Kde lze řešit

Zajištění (změna, zrušení) svozu odpadu:

Sběrné dvory hl. m. Prahy

Velkoobjemové kontejnery (VOK):

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • na místě určeném k mobilnímu sběru nebezpečného odpadu
 • stanoviště na území MČ Praha 10 jsou uvedena v harmonogramu pro rok 2013


 •  
Doklady

Zajištění (změna, zrušení) svozu komunálního odpadu:

Občané, správci a fyzické osoby jako vlastníci objektu:

 • vyplněné a žadatelem podepsané Prohlášení plátce poplatku
  • k dispozici v zákaznických centrech svozových společností nebo na webových stránkách svozových společností
 • kopie výpisu z katastru nemovitostí, popř. kupní smlouva
 • občanský průkaz


 •  

Živnostníci, podnikatelé, organizace jako vlastníci objektu:

 • vyplněné a žadatelem podepsané Prohlášení plátce poplatku
  • k dispozici v zákaznických centrech svozových společností nebo na webových stránkách svozových společností
  • nájemní nebo kupní smlouva
  • výpis z obchodního rejstříku
  • živnostenský list
  • bankovní spojení
  • razítko
   • případně pověření oprávněné osoby


   •  

Sběrné dvory hl. m. Prahy:

 • občanský průkaz

Velkoobjemové kontejnery:

 • doklady a formuláře nejsou stanoveny

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • občanský průkaz
Poplatky a lhůty

Poplatky:

Zajištění svozu komunálního odpadu:

četnost  svozů / objem  nádoby

1x 

1x 

2x 

3x 

4x 

5x 

6x 

14 dní

týden

týden

týden

týden

týden

týden

 

70   Lit.

86

153

287

421

555

689

823

80   Lit.

87

154

283

422

555

689

823

110  Lit.

103

186

349

513

675

831

1005

120   Lit.

102

186

335

504

679

802

955

240   Lit.

163

303

586

829

1101

1285

1593

360   Lit.

234

427

792

1156

1536

1908

2281

660  Lit.

425

768

1454

2140

2825

3511

4197

1100  Lit.

592

1068

2001

2952

3892

4550

5737

Sběrné dvory:

 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma, s výjimkou:
  • pneumatik (z osobních vozů, bez rávků) - 25 Kč/kus
  • více jak 1 m3 stavebního odpadu za měsíc - 500 Kč/každý další m3

Velkoobjemové kontejnery (VOK):

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • pro občany hl. m. Prahy s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy zdarma

Lhůty: Zajištění svozu komunálního odpadu:

 • hradí se 2x ročně Magistrátu hl. m. Prahy
  • složenkou
  • inkasem
   • nově od 1.1.2010

Sběrné dvory, VOK, mobilní svoz nebezpečného odpadu:

Nejčastější otázky
 • Můj soused pravidelně pálí na zahradě komunální odpad, včetně pet lahví apod., dá se s tím něco dělat?

  Pokud někdo spaluje odpad na konkrétním místě, volejte zavolat městskou policii na tel: 271 73 73 81. Městská policie má od odboru životního prostředí MČ Praha 10 přesné instrukce jak postupovat, může uložit i pokutu, pokud se skutečně jedná o spalování odpadu.

  V případě, že si nejste jist, odkud zápach z páleného odpadu vychází, kontaktujte OŽP MČ Praha 10, referát ochrany ovzduší a krajiny: Ing. Alena Růžičková, kanc. B503, 267 093 483,alenar@praha10.cz.

 • Jak mám jako podnikající osoba správně nakládat s vyprodukovaným odpadem?

  Živnostníci, podnikající subjekty i větší organizace mají dle zákona o odpadech za povinnost správně nakládat s vyprodukovaným odpadem. To znamená vyprodukovaný odpad v maximální možné míře vytřídit a dále předat tento odpad oprávněné osobě, která zajistí další využití nebo zneškodnění odpadů. Při třídění odpadů není možné bezplatně využívat kontejnery na separovaný odpad, které jsou umístěny na ulicích. Tyto nádoby jsou určeny pouze pro fyzické osoby. Využívání těchto kontejnerů je možné až na základě smlouvy s provozovatelem těchto nádob, kterým je na území hlavního města Prahy společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., kontaktní spojení - zákaznická linka: tel. 296 339 917-19 nebo zelená linka 800 118 800 případně e-mail:praha@avecz.cz.

  Dodržování těchto povinností je kontrolováno pověřenými pracovníkyOŽP MČ Praha 10(Bc. Tomáš Fořt, Ing. Miroslava Jirešová), kteří v případě zaznamenání nedodržení podmínek zákona o odpadech stanoví termín k odstranění závad, případně je v závažnějších případech zahajováno sankční řízení.
  Tito pracovníci též provádějí evidenci přepravy nebezpečných odpadů po území ČR a evidenci ročních hlášení o produkci odpadů.

 • Pokud reklamuji např. nevyvezení sběrné nádoby ve stanoveném termínu, je nutné vyplnit formulář či doložit nějaké další dokumenty?

  V takovém případě kontaktujte buď příslušnou svozovou společnost, nebo Pražské služby, a. s., kde si domluvíte další postup a případně potřebné doklady. Zpravidla není nutné nic dokládat.

 • Pokud chci podat stížnost na neprovedený svoz odpadu, kde tak mohu učinit?

  U svozové společnosti, která v místě Vašeho bydliště zajišťuje svoz odpadu, případně je možné obrátit se na jedno z obchodních míst Pražských služeb, kde stížnost zaevidují a budou dále řešit.

 • Lze ve sběrnách nebezpečného odpadu odevzdat také nepoužité léky nebo nefunkční teploměry?

  Ano, nevyužité léčivo nebo vyřazené teploměry se považují za nebezpečný odpad a je tedy možné je na místech k tomu určených odevzdat.

 • Je nějak omezeno množství nebezpečného odpadu, které lze odevzdat?

  Není. Pokud by byla kapacita mobilního nebo sběrného místa překročena, bude občan odkázán na nejbližší sběrné místo.

 • Pokud nemám trvalé bydliště na území hl. m. Prahy, mohu nebezpečný odpad odevzdat za poplatek?

  Pokud nemáte na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, není možné nebezpečný odpad ve stabilních či mobilních sběrnách odevzdat. Tato služba je určena pouze pro občany hl. m. Prahy.

 • Co mohu obsluze vozu pro mobilní sběr nebezpečného odpadu odevzdat?

  V rámci mobilního sběru je možné obsluze odevzdat tyto složky komunálního odpadu: baterie, akumulátorynádoby od sprejůmazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)ředidla a barvyléky a teploměrykyseliny a hydroxidylepidla a pryskyřicedetergenty (odmašťovací přípravky)fotochemikáliepesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)zářivky a výbojky

 • Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?

  Do VOKu v žádném případě nepatří lednice, počítače, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie a jiný nebezpečný odpad.

 • Co lze odložit do velkoobjemového kontejneru?

  Do VOKu lze odložit: starý nábytek, koberce a linolea sportovní náčiní (snowboardy, kola, lyže apod.) sanitární keramika (wc, vany, umyvadla) zrcadla.

 • Co je služba "pytlový svoz stavební suti"?

  Tuto službu zajišťují Pražské služby, a. s. Občan hl. m. Prahy si může objednat (telefonicky, faxem, písemně nebo e-mailem) svoz pytlů se sutí, které si předem vyzvedne v některém sběrném dvoře, který provozují Pražské služby, a. s. Tyto označené pytle mohou mít hmotnost max. 30 kg. Cena za svoz je 85 Kč/pytel.
  Více informací: 284 091 472 (7,00 – 14,00 hod), e-mail:objednavkasvozu@psas.cz.


 • Je povolen vjezd vozidlům do areálu sběrného dvora?

  Ano, pokud vozidlo dosahuje max. hmotnosti 3,5 t.

 • Mohu zdarma odevzdat jakýkoli objemný odpad, když mám na území hl. m. Prahy trvalé bydliště?

  Zdarma můžete odevzdat veškerý objemný odpad s výjimkou pneumatik a stavební suti o objemu nad 1m3.

 • Co je objemný odpad, který lze odevzdat ve sběrném dvoře?

  Za objemný odpad se považuje např.: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, sanitární keramika (wc, vany, umyvadla), sportovní náčiní, autosklo, autobaterie, barvy, laky, pneumatiky, stavební odpad, bioodpad, zářivky, lednice, mrazničky, pračky, televizory, PC monitory, elektrošrot atd.

 • Jak poznám, která svozová společnost odváží odpad v místě mého trvalého bydliště?

  Tuto informaci můžete vyčíst ze svozové mapy, případně na každé sběrné nádobě musí být viditelné označení s názvem svozové společnosti, která v dané oblasti působí.

 • Pokud chci zrušit svoz odpadu, co pro to mám udělat?

  Kontaktovat příslušnou svozovou společnost, která v místě Vašeho bydliště zajišťuje svoz odpadu. Potřebné doklady či formuláře si stanoví příslušná svozová společnost dle svých požadavků a potřeb. Doporučuje se ale společnost kontaktovat písemně s dostatečným předstihem (nejméně 15 dnů).

 • Přestěhovali jsme se do rodinného domu, který máme v osobním vlastnictví. Kdy si máme smluvně sjednat svoz odpadu?

  Svoz odpadu se doporučuje sjednat si neprodleně, aby byl svoz zajištěn co nejdříve.

 • Komu vlastně platím poplatky za svoz odpadu?

  Poplatky za zajištění svozu (tj. zajištění nádob na odpad a jejich pravidelný svoz) se platí Magistrátu hl. m. Prahy. Veškeré nadstandardní služby na přání zákazníka jsou pak hrazeny přímo svozové společnosti.

Podobné situace -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10