Životní situace

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Dávky pěstounské péče
Základní informace

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy v případech, kdy se vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí o dítě starat.

Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí.

Dávky pěstounské péče upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Dávkami pěstounské péče jsou:

a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte

b) odměna pěstoupna

c) příspěvek při převzetí dítěte

d) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

e) příspěvek při ukončení pěstounské péče.

 

Okruh oprávněných osob pro nárok na dávky pěstounské péče stanoví § 47o zákona č. 139/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:

(1) Nárok na dávky pěstounské péče má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně pouze fyzická osoba, jestliže je

a) na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu61), jde-li o státního občana České republiky,

b) na území České republiky oprávněna k přechodnému nebo trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu62), jde-li o cizince,

c) nezletilým cizincem svěřeným na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů,

d) cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu62),

e) rodinným příslušníkem cizince uvedeného v písmenu d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu62),

f) cizincem, kterému byla na území České republiky podle zvláštního právního předpisu63) udělena mezinárodní ochrana nebo žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, pokud není ubytován v azylovém zařízení Ministerstva vnitra,

g) cizincem, kterému byla na území České republiky podle zvláštního právního předpisu64) přiznána dočasná ochrana nebo žadatelem o přiznání dočasné ochrany, pokud není ubytován v humanitárním středisku, nebo

h) cizincem nebo jeho rodinným příslušníkem, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie57), a to pokud má na území České republiky bydliště; co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi39g). Podmínka bydliště se nevztahuje na fyzické osoby uvedené v písmenu h).

(2) Ministerstvo může v odůvodněných případech vydat rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu stanovené v odstavci 1 písm. a) a d). Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prominutí podmínky trvalého pobytu se nelze odvolat ani je nelze přezkoumat v přezkumném řízení.

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

a.       4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,

b.      5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,

c.       6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,

d.      6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I

(lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II

(středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III

(těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV

(úplná závislost)

Do 6 let

4 650

5 550

5 900

6 400

6 – 12 let

5 650

6 800

7 250

7 850

12 – 18 let

6 450

7 800

8 300

8 700

18 – 26 let

6 750

8 100

8 600

9 000

 

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:

a.       8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,

b.      12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,

c.       20 000 Kč,

1.       je-li pečováno alespoň o 3 děti,

2.       je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),

3.       jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo

d.      24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy o 4 000 Kč.

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud pečuje alespoň o 3 děti nebo o alespoň 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. V ostatních případech (pečuje-li o 1 nebo 2 zdravé děti či děti v I. stupni závislosti), jí náleží odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.

Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

a.       do 6 let, 8 000 Kč,

b.      od 6 let do 12 let, 9 000 Kč,

c.       od 12 let do 18 let, 10 000 Kč.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti

Kdo je oprávněn jednat
 • pěstoun, poručník
  • nebo osoba, která má zájem stát se pěstounem, bylo-li jí dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče
 • zletilé nezaopatřené dítě
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti státní sociální podpory Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele - viz dále.

 

Kde lze řešit
Úřad práce - kontaktní pracoviště SSP pro Prahu 10
 
Vršovická  1429/68
10138 Praha
 
Tel.: 950 178 706 - 708
odkaz na web zde
 
Úřední hodiny:
 • Pondělí:

   

  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

  Úterý:

   

   

  Středa:

   

  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

  Čtvrtek:

   

   

  Pátek:

   

   

Doklady

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Formuláře žádostí naleznete na integrovaném portálu MPSV.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce.

 
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte:
 • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost
 • občanské průkazy
  • žadatele, posuzovaných dětí starších 15 let
  • u dětí mladších 15 let pouze rodné listy
 • rozhodnutí o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým se poručník ustanovuje
  • případně rozhodnutí příslušného orgánu, došlo-li ke svěření dítěte do péče ještě před rozhodnutím soudu

Odměna pěstouna:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost
 • občanské průkazy
  • u dětí mladších 15 let pouze rodné list
  • žadatele, posuzovaných dětí starších 15 let
 • rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým se poručník ustanovuje
  • případně rozhodnutí příslušného orgánu, došlo-li ke svěření dítěte do péče ještě před rozhodnutím soudu

Příspěvek při převzetí dítěte

 • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost
 • občanské průkazy
  • žadatele, posuzovaných dětí starších 15 let
  • u dětí mladších 15 let pouze rodné list
 • rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým se poručník ustanovuje
  • případně rozhodnutí příslušného orgánu, došlo-li ke svěření dítěte do péče ještě před rozhodnutím soudu

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

 • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost
 • občanské průkazy
  • žadatele, posuzovaných dětí starších 15 let
  • u dětí mladších 15 let pouze rodné list
 • rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým se poručník ustanovuje
  • případně rozhodnutí příslušného orgánu, došlo-li ke svěření dítěte do péče ještě před rozhodnutím soudu
 • faktura za zakoupení nebo opravu osobního motorového vozidla
  • bude-li teprve vozidlo zakoupeno, faktura se dokládá dodatečně

Další doklady a formuláře, které mohou být vyžadovány:

Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů od podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Byla mi odebrána dávka pěstounské péče, domnívám se, že neoprávněně, mohu podat odvolání?
 • Pokud potřebuji vědět specifické podrobnosti k dávkám pěstounské péče, kam se mohu obrátit?
 • Lze nárok na dávky pěstounské péče nárokovat zpětně?
 • Náleží příspěvek na pěstounskou péči na úhradu potřeb dítěti, které ke dni přiznání příspěvku dosáhlo zletilosti?
 • Jaké podmínky musí pěstoun splňovat pro přiznání dávek pěstounské péče?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10