Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Prokazování chybějících dob pojištění pro žádost o starobní důchod
Základní informace

Dobu pojištění, která není doložena v centrální evidenci ČSSZ, je možné prokázat dostatečným předložením evidenčního listu důchodového pojistění (ELDP).

Od roku 2004 mají zaměstnavatelé povinnost za své zaměstnance uzavírat ELDP a zasílat je příslušnému pracovišti ČSSZ, resp. PSSZ. Příslušné pracoviště ČSSZ je tedy schopno vydat na požádání náhradní ELDP.

V ELDP jsou uvedeny:

 • doby pojištění
 • výše výdělku
 • délka vyloučené doby (tj. zejména dny pobírání nemocenských dávek)

Chybí-li v evidence ELDP je možné doby pojištění a výdělku prokázat jinými náhradními doklady, případně i prohlášením dvou svědků (zpravidla spolupracovníků).

Kdo je oprávněn jednat

 • oprávněná osoba, jíž má být důchod přiznán
  • případně pověřená osoba za žadatele
   • zastupování se, pokud to není nezbytně nutné, příliš nedoporučuje, neboť zmocněnec musí podepsat některé dokumenty a prohlášení a nemusí být obeznámem se všemi rozhodujícími skutečnostmi
 • zákonný zástupce u osob omezených ve svéprávnosti
Způsob řešení

Žádost o vyhotovení náhradního ELDP se řeší včasným podáním na příslušném pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení.

Kde lze řešit

 

Územní pracoviště PSSZ Praha 3, Olšanská 3

+420 244 012 111; 244 012 183

posta.xa@cssz.cz

ID datové schránky: hnhacvt

Doklady Při podání žádosti o dávku starobního důchodu je v případě chybějících dokumentů nutné doložit:

 • vyplněné a žadatelem podepsané Prohlášení o dobách zaměstnání
  • k dispozici na pracovištích PSSZ nebo na webových stránkách ČSSZ
 • pracovní smlouvu nebo potvrzení zaměstnavatele o době trvání zaměstnání
 • výplatní pásky, mzdové listy, zápočtové listy
 • bývalou legitimaci ROH, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích o sražených zálohách na daň
 • apod.
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
 • případné ověření pravosti listinných dokumentů předkládaných spolu se žádostí o důchod provádí bezplatně příslušné pracoviště OSSZ (PSSZ, MSSZ)

Lhůty:

 • podání žádosti o dávky starobního důchodu – nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání
 • vyřízení žádosti o dávky starobního důchodu– do 90 dnů ode dne zahájení řízení
  • lhůta může být prodloužena o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů apod.
 • ohlášení změn ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu - do 8 dnů od nastálé změny
Nejčastější otázky
 • Při odchodu do důchodu mi chybí údaje k prokázání odpracovaných let u organizace, jejímž zřizovatelem byl ONV, ObÚ nebo ÚMČ. Jak dále postupovat?

  Jedná-li se skutečně o organizaci, zřízenou ÚMČ Praha 10 nebo jeho předchůdci, obraťe se na pracovníkyCentrální spisovny ÚMČ, kde Vám bude poskytnuta informace, zda organizace (resp. její likvidátor) svoji dokumentaci předala k uložení. Pokud tomu tak je, archivářka si od žadatele vyžádá potřebné identifikační údaje, na jejichž základě provede vyhledání. Zároveň informuje o postupech souvisejících s možnostmi nahlížení do spisové dokumentace, resp. podmínkách jejího zpřístupnění.

 • Jak prokazuji doby studia v případě, že nemám k dispozici vysvědčení nebo diplom?

  Pokud nemáte k dispozici vysvědčení nebo diplom, případně doklad o vykonání státní závěrečné zkoušky, obraťte se na školu, kde jste studium absolvoval. Pokud příslušná instituce nemá doklad k dispozici, je vhodné obrátit se na příslušný archiv, který vydá výpis požadované doby studia.
  V mimořádných případech lze jako důkaz použít výpověď svědků, tento postupo je ale vhodné nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm PSSZ.

 • Jak mám prokázat dobu vojenské služby, pokud v evidenci PSSZ tyto údaje nejsou a nemohu najít svou vojenskou knížku?

  V takovém případě je vhodné si opatřit potvrzení o výkonu vojenské služby, které vydávají příslušné vojenské orgány (vojenská velitelství). Nemají-li ani tyto orgány potřebné údaje, pak se můžete obrátit naSprávní archiv Armády ČR.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace