Úvod » Doklady, matrika » Občanský průkaz » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Občanský průkaz
Název životní situace Ztráta/odcizení občanského průkazu
Základní informace

Občanský průkaz je veřejnou listinou,  kterou občan prokazuje údaje na něm uvedené (např. jméno a příjmení, rodné číslo, podobu či státní příslušnost).

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Držitel občanského průkazu je povinen chránit jej před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem dle § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.

Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit případnému zneužití ztraceného nebo odcizeného dokladu. Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu. Po nahlášení ztráty nebo odcizení je občanský průkaz neplatný, v případě nálezu se s ním nelze dále prokazovat.

Občan starší 15 let je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ztrátu nebo odcizení občanského průkazu oznámil.
Kdo je oprávněn jednat

O vydání občanského průkazu náhradou za ztracený nebo odcizený doklad žádá:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník,
 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění

Při podání žádosti o nový občanský průkaz je nezbytná přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, a to z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Osobní přítomnost není nutná pouze v případě, že lze pro účely vydání občanského průkazu využít fotografie a podpisu, které jsou vedeny v informačním systému evidence cestovních dokladů nebo v informačním systému evidence občanských průkazů a od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a zároveň nedošlo k podstatné změně podoby občana.

Způsob řešení

Ztráta nebo odcizení v ČR:

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu je zapotřebí neprodleně ohlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo matričnímu úřadu, odcizení občanského průkazu lze nahlásit i na Policii ČR. Občan obdrží tzv. potvrzení o občanském průkazu na dobu 2 měsíců; toto potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje občanský průkaz.

Ztráta nebo odcizení v zahraničí:

Při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu v zahraničí se tato skutečnost nahlásí místnímu oddělení policie, které o ztrátě vydá potvrzení a následně je nutné nahlášení na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Pokud v zemi není ČR zastoupena, je možné obrátit se na zastupitelský úřad některého členského státu EU, který má v dané zemi zastoupení.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů                a evidence obyvatel, referát občanský průkazů a evidence obyvatel

Vršovická 1429/68,

101 38 Praha

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • Út a Čt: 8.00 - 12.00
 • Pá: 8.00 - 11.00
Doklady

K vydání občanského průkazu náhradou za průkaz ztracený nebo odcizený se předkládá:

 • jiný platný doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz)
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu)

Nový občanský průkaz se standardně vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti. Občan ale může požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovních dnech nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

O občanský průkaz ve zkrácené lhůtě lze požádat buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání).  Občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

Ztráta nebo odcizení v zahraničí:

 • v zahraničí nelze zažádat o vydání nového občanského průkazu

pokud byl ztracený či odcizený OP zároveň cestovním dokladem, je občanovi vydán tzv. cestovní průkaz sloužící k návratu do ČR

Poplatky a lhůty
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 24 hodin pracovního dne
Občanům starším 15 let Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč
 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

250 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

250 Kč

 

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 5 pracovních dnů

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

250 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

250 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

300 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

200 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

100 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

300 Kč

 

 Vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující  neoprávněně provedené zápisy

100,- Kč

Upozorňujeme, že správní poplatky lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti. 

Lhůty pro vyřízení:

 • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se standardně vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Občan může požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě
  • v pracovních dnech do 24 hodin
  • do 5 pracovních dnů

O občanský průkaz ve zkrácené lhůtě lze požádat buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání). Občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

 • Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.
Nejčastější otázky
 • Ztratil jsem občanský průkaz, co mám dělat?
 • Ztratil jsem občanský průkaz v zahraničí, co mám dělat?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10