Životní situace

Úvod » Poplatky » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky
Kategorie Poplatky
Název životní situace Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Základní informace

Místní poplatek se vybírá za zvláštní užívání komunikace a za zábor veřejně přístupného prostranství uvedeného ve vyhl. o místním poplatku. Poplatek je vybírán za výhradní užití veřejného prostranství, po stanovenou dobu.
V případě zvláštního užívání komunikace (stavební zábory a výkopy, restaurační předzahrádky, příležitostné trhy, tržiště, rekl. poutače "A" apod.) je ohlášení užívání veřejného prostranství již součástí samotné žádosti o toto užívání.

Zpoplatněno je:

 • umístění stavebních, reklamních nebo prodejních zařízení
 • umístění zařízení sloužících k poskytování služeb
 • umístění cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí
 • umístění skládek
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa
 • užívání pro kulturní a sportovní akce
 • užívání pro potřeb tvorby filmových a televizních děl
Kdo je oprávněn jednat
 • poplatníkem je uživatel veřejného prostranství
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
  • fyzická osoba podnikající
   • případně pověřená osoba
Způsob řešení

Řeší se ohlášením na úřadu příslušné městské části, na jejímž území se místní komunikace nebo veřejné prostranství nachází.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor dopravy, referát komunikací 
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: dle kompetencí - viz související situace

Úřední hodiny

Doklady

Fyzická osoba:

Právnická osoba nebo Fyzická osoba podnikající:

 • vyplněný a žadatelem podepsaný tiskopis: Ohlášení užívaní veřejného prostranství na pozemcích, které nejsou ve správě TSK hl. m. Prahy
 • občanský průkaz osoby pověřené jednat jménem právnické osoby nebo fyzické osoby
 • souhlas vlastníka/správce pozemku
  • lze prokázat nájemní smlouvou nebo písemným souhlasem vlastníka
 • situační plánek se zakreslením záboru 3x
 • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)
 • živnostenský list (fyzická osoba podnikající)
 • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba plnou moc, pokud z výpisu z OR nevyplývá její oprávnění k zastupování

V případě zvláštního užívání komunikace (stavební zábory a výkopy, restaurační předzahrádky, příležitostné trhy, tržiště, rekl. poutače "A" apod.) je ohlášení užívání veřejného prostranství již součástí samotné žádosti o toto zvláštní užívání komunikace.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

Lhůty:

 • ohlášení užívání veřejného prostranství - min. 7 dní před započetím využívání
  • do 3 dnů od 1. dne využívání v případě havárie inženýrských sítí
 • splatnost poplatku - nejpozději v den, kdy užívání prostranství započalo
  • při užívání prostranství nad 30 dnů - ve stejných splátkách
   • v den, kdy užívání prostranství započalo
   • každý 30. den užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky
  • při havárii inženýrských sítí - do 15. dnů od 1. dne užívání prostranství
Nejčastější otázky
 • V jakých případech se nehradí místní poplatek za užívání veřejného prostranství?
 • Mám povinnost jako majitel pozemku, platit za jeho využívání?
 • Která prostranství podléhají místnímu poplatku z užívání veřejného prostranství?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10