Potřebuji řešit

Úvod » Poplatky, sankční platby » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky, sankční platby
Kategorie Poplatky, sankční platby
Název životní situace Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Základní informace
Poplatek byl zrušen k 31. 12. 2019.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírá poskytovatel ubytovacích služeb.
 
Poplatek platí osoba přechodně ubytovaná za účelem rekreace či léčení, pokud neprokáže jiný důvod (služební cesta, pracovní pobyt).
 
Povinnosti ubytovatele:
 • splnit ohlašovací povinnost do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování)
  • v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování)
 • odvést poplatek na účet správce poplatku včas a ve správné výši
 • vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných osob (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a číslo dokladu totožnosti)
 • uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu
Kdo je oprávněn jednat
 • plátcem poplatku je ubytovatel
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
Způsob řešení
Řeší se ohlášením na úřadu příslušné městské části, na jejímž území se ubytovací zařízení nachází.
 
Jedná-li se o ubytovací zařízení typu hotel * až *****, řeší ohlašovací povinnost Magistrát hl. m. Prahy.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický, odd. místních příjmů  
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba: Jitka Ptáčková
Tel.: 267 093 288
E-mail: jitka.ptackova@praha10.cz
Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady

Registrace k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

 

Fyzická osoba:

 • živnostenské oprávnění (ŽL předkládají osoby, které kromě ubytování poskytují i jiné služby, např. převlékaní postelí, snídaně apod.)
  • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba zplnomocnění k registraci, pokud z živnostenského listu nevyplívá její oprávnění k zastupování fyzické osoby
 • občanský průkaz
 • písemné prohlášení o zahájení provozu ubytovacího zařízení
 • adresa ubytovacího zařízení
 • název a adresa peněžního ústavu ubytovatele
 • razítko (je-li k dispozici)

Právnická osoba:

 • výpis z obchodního rejstříku
  • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba zplnomocnění k registraci, pokud z výpisu z OR nevyplívá její oprávnění k zastupování právnické osoby
 • občanský průkaz osoby odpovědné jednat jménem právnické osoby
 • adresa ubytovacího zařízení
 • písemné prohlášení o zahájení provozu ubytovacího zařízení
 • název a adresa peněžního ústavu ubytovatele
 • razítko
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • 15,- Kč/osoba/každý i započatý den pobytu
 • přihlášení k registraci - zdarma

Lhůty:

 • podání přihlášky k registraci - do 30 dnů ode dne, kdy ubytovateli vznikla poplatková povinnost
 • podání přiznání k místnímu poplatku - do 15. dne každého následujícího měsíce
 • ohlášení změn, které mají vliv na poplatkovou povinnost - do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala
Nejčastější otázky
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Místní poplatek z ubytovací kapacity