Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Umístění přechodného dopravního značení
Základní informace

Občan, organizace či orgány mohou podat návrh na přechodnou úpravu silničního provozu z důvodu např. stěhování, opravy chodníků, jednorázového vymezení prostoru na komunikaci.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, referát komunikací
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pro k. ú. Strašnice, Malešice
Pověřená osoba: Radim Skála

Pro k. ú. Vinohrady, Vršovice sever
Pověřená osoba: Ing. Petr Janata

Pro k. ú. Záběhlice, Michle, Vršovice jih
Pověřená osoba: Mgr. Jan Hloušek

Úřední hodiny

Doklady Navrhovatel změny značení (FO, PO):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
 • situační plánek s návrhem dopravně inženýrského opatření
  • ve 3 vyhotoveních
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
  • dokládá právnická osoba
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • zpravidla se řeší bezodkladně
  • ve složitějších případech do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace předchozí -
Související situace