Potřebuji řešit

Úvod » Bydlení » Stavba » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Stavba
Název životní situace Stavební povolení a stavební ohlášení
Základní informace

Podrobný popis všech typů staveb, kterých se týká stavebního povolení anebo ohlášení stavby najdete v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění.

Stavební povolení se vyžaduje u:

 • u staveb všeho druhu, u kterých stavební zákon nebo zvláštní právní předpis nestanový jinak
 • nástaveb, přístaveb
 • stavebních úprav - zásah do nosných konstrukcí, změna vzhledu

Stavební ohlášení postačí u:

 • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
  • s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 • podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m
  • pokud nejsou vodním dílem
 • stavebních úprav 
  • pro změny v užívání části stavby, které nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Např. stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných konstrukcí
 • opěrných zdí
  • do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím
 • dalších staveb např.:
  • stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m
 • udržovacích prací
  • na stavbě, která je kulturní památkou

 

Žadatelům se doporučuje postup nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm ÚMČ Praha 10 - odbor stavební. 

Zahájení stavby:

 • ohlášenou stavbu lze provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu
  • nemá-li ohlášení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.
 • stavbu povolenou stavebním povolením lze zahájit teprve tehdy, kdy stavební povolení nabude právní moci a účinnosti
  • tj. okamžikem, kdy stavební povolení bylo doručeno všem účastníkům řízení a žádný z nich nepodal v zákonné lhůtě 15 dnů odvolání

 

Zahájení užívání stavby:

  • dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, která vyžadovala ohlášení nebo stavební povolení a vedení sítí, uvedené v § 119 odst. 1 stavebního zákona, je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti se stanovenými přílohami o stavební povolení, resp. podáním ohlášení stavby, na příslušné pracoviště úřadu MČ Praha 10.

Žadatelům se doporučuje postup a potřebné doklady a formuláře nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm.

 

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor stavební, odd. stavebního řízení

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba: referenti odd. stavebního řízení dle katastrálního území

Úřední hodiny:

 • po a st: 8.00–12.00, 13.00–17.30 hod.
Doklady Stavební povolení:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o stavební povolení
  • k dispozici na příslušném pracovišti a na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Dokumenty/Soubory ke stažení, formuláře
 • přílohy (nutnost příloh je vhodné konzultovat na stavebním úřadě):
  • doklad, že je stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby, nebo že k má k pozemku či stavbě jiné právo, které ho opravňuje k této činnosti
  • projektová dokumentace:
   • je-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby - 2 vyhotovení
   • není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby - 3 vyhotovení
   • pokud stavebník není vlastníkem stavby - jedno další vyhotovení
  • doklady o jednání s účastníky stavebního řízení - rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, či opatření dalších orgánů státní správy
   • např. odbor památkové péče MHMP, Hygienická stanice HMP, Záchranný hasičský sbor HMP, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 apod.
  • územní rozhodnutí - jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad
  • prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení při realizaci stavby
  • Tip: Služba k hromadnému oslovovení síťařů k existenci sítí je dostupná na https://mawis.eu.

Stavební ohlášení:

 • vyplněné  a žadatelem podepsané Ohlášení stavby
  • k dispozici na příslušném pracovišti a na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Dokumenty/Soubory ke stažení, formuláře
 • přílohy (nutnost příloh je vhodné konzultovat na stavebním úřadě):
  • doklad, že je stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby, nebo že k má k pozemku či stavbě jiné právo, které ho opravňuje k této činnosti
  • projektová dokumentace:
   • je-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby - 2 vyhotovení
   • není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby - 3 vyhotovení
   • pokud stavebník není vlastníkem stavby - jedno další vyhotovení
  • doklady o jednání s účastníky stavebního řízení - rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, či opatření dalších orgánů státní správy
   • např. odbor památkové péče MHMP, Hygienická stanice HMP, Záchranný hasičský sbor HMP, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 apod.
  • geodetická zpráva o zaměření stavby na pozemku, tj. kde bude dům na pozemku umístěn
   • zapsáno v územním plánu
  • seznam a adresy vlastníků sousedních staveb či pozemků, které jsou dotčeny, tj. sousedí s předmětným pozemkem
  • souhlas všech vlastníků sousedních staveb a pozemků ke stavebnímu záměru, písemný souhlas musí být vyznačen na situačním výkrese
  • prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení při realizaci stavby
  • stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní a technické), na které se bude stavba napojovat
   • tj. vlastníků sítě elektrické, vodovodní a plynové
  • Tip: Služba k hromadnému oslovení síťařů k existenci sítí je dostupná na https://mawis.eu.
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky: V oblasti vyměřování a vybírání správních poplatků odkazujeme na sazebník část I, pol. 17, 18, 19 a 20, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (tj. např.: vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání rozhodnutí o změně využití území, vydání stavebního povolení, místní šetření nebo ohledání na místě  atd.)
  • vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů a 60
  • ve složitějších případech do 90 dnů
Nejčastější otázky
 • Jak mám postupovat při povolení studny?

  Vzhledem ke specifičnosti je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad, neboť situace může být řešena individuálně dle aktuální situace.

 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?

  Ano,ale příslušné změny mohou být provedeny až na základě vydaného opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?

  Pokud jde o stavební úpravu, kterou se mění způsob užívání bytu, ale nezasahuje do nosných konstrukcí domu a nemění vzhled nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě, kdy plánované změny zasáhnou do nosných kontstrukcí, je nutné žádat o stavební povolení.

 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?

  Užívání staveb může být možné na základě oznámení užívaní stavby, vydaného kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí.  Informaci o konkrétním způsobu užívání mají stavebníci uvedenou v opatření či rozhodnutí vydaném za účelem  provedení stavby.

 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

  K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložíte:doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán (doporučuje se)doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Podobné situace -
Související situace