Potřebuji řešit

Úvod » Životní prostředí » Nakládání s odpady » Detaily Životní situace
  
Okruh Životní prostředí
Kategorie Nakládání s odpady
Název životní situace Zajištění (změna nebo zrušení) svozu odpadu, nakládání s odpady na území MČ Praha 10
Základní informace

Zajištění svozu komunálního odpadu:
Vlastník či správce objektu je povinen zajistit svoz smíšeného komunálního odpadu a to v dostatečné míře a frekvenci. Za minimální dostatečný objem nádoby se považuje 28l/osoba/týden.


Sběrné dvory hl. m. Prahy:
Sběrné dvory hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu)
V současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu (portalzp.praha.eu) odpadu do sběrného dvora.


Velkoobjemové kontejnery:
O stanovištích a termínech přistavení velkoobjemových kontejnerů (tzv. VOK), rozhodují městské části a o tomto informují občany prostřednictvím:

Svoz provádí příslušná svozová společnost - na území MČ Praha 10 společnost AVE CZ (ave.cz), která je také zodpovědná za čistotu na stanovišti kontejneru a za úklid po jeho odvezení.


Mobilní svoz nebezpečného odpadu:
Občané hlavního města Prahy (s trvalým pobytem) mohou odevzdat zdarma nebezpečný odpad obsluze svozového vozidla.
Na území MČ Praha 10 je mobilní svoz nebezpečného odpadu zajištěn (verejneprostory.cz).

Kdo je oprávněn jednat

Zajištění (změna, zrušení) svozu odpadu:

 • vlastník objektu (správce)
 • případně pověřená osoba

Odevzdání odpadu do sběrného dvora, VOKu, mobilního sběrného místa:

 • občan hl. m. Prahy s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, resp. městské části Praha 10
Způsob řešení

Zajištění nové sběrné nádoby:

 • vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost (www.ave.cz), se kterou sepíše Prohlášení plátce poplatku (podmínky svozu) a určí se poplatek za odvoz odpadu.

Užívání již stávající sběrné nádoby: 

 • žadatel kontaktuje vlastníka objektu, u kterého je daná sběrná nádoba (popelnice, kontejner, apod.).
 • vlastníci mohou být:
  • soukromá osoba (např. majitel domu, správce)
  • úřad příslušné MČ (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)
  • MHMP (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)

Změna objemu sběrné nádoby:

 • vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost (www.ave.cz), se kterou sepíše nové Prohlášení plátce poplatku (podmínky svozu) a určí se poplatek za odvoz odpadu

Zrušení svozu komunálního odpadu:

 • vlastník objektu kontaktuje příslušnou svozovou společnost, se kterou má uzavřenu smlouvu a ukončí smluvený svoz odpadu dle podmínek provozovatele služeb
  • žadatel kontaktuje vlastníka objektu, u kterého je daná sběrná nádoba (popelnice, kontejner, apod.).
 • vlastníci mohou být:
  • soukromá osoba (např. majitel domu, správce)
  • úřad příslušné MČ (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)
  • MHMP (pronajímatel bytu, zahrádek, apod.)

Sběrné dvory:

 • řeší se odevzdáním objemného odpadu v některém sběrném dvoře, který se nachází na území hl. m. Prahy

Velkoobjemové kontejnery:

 • občan MČ Praha 10 je oprávněn odložit do přistaveného VOKu na území MČ Praha 10 objemný odpad, který není možné odložit do nádob určených na smíšený nebo tříděný odpad

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • řeší se odevzdáním nebezpečného odpadu obsluze na k tomu určeném místě
Kde lze řešit

Zajištění (změna, zrušení) svozu odpadu:

 • u příslušné svozové společnosti, která zajišťuje svoz odpadu v příslušné městské části. V případě MČ Praha 10 svoz zajišťuje www.ave.cz.

 

Sběrné dvory hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu)

Velkoobjemové kontejnery (VOK):


Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • na místě určeném k mobilnímu sběru nebezpečného odpadu
 • stanoviště na území MČ Praha 10 jsou uvedena v harmonogramu (verejneprostory.cz)
Doklady Zajištění (změna, zrušení) svozu komunálního odpadu:

 • Občané, správci a fyzické osoby jako vlastníci objektu:
  • vyplněné a žadatelem podepsané Prohlášení plátce poplatku – k dispozici v zákaznických centrech svozových společností nebo na webových stránkách svozových společností – AVE CZ (www.ave.cz)
  • kopie výpisu z katastru nemovitostí, popř. kupní smlouva
  • občanský průkaz

 

 • Právnické subjekty jako vlastníci objektu:
  • vyplněné a žadatelem podepsané Prohlášení plátce poplatku – k dispozici v zákaznických centrech svozových společností nebo na webových stránkách svozových společností – AVE CZ (www.ave.cz)
  • kopie výpisu z katastru nemovitostí, popř. kupní smlouva
  • bankovní spojení
  • razítko
  • případně pověření oprávněné osoby


Sběrné dvory hl. m. Prahy:

 • občanský průkaz

Velkoobjemové kontejnery:

 • doklady a formuláře nejsou stanoveny

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • občanský průkaz
Poplatky a lhůty

Poplatky:

Výše poplatku za směsný komunální odpad viz Portál životního prostředí HMP.

Sběrné dvory:

 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma, s výjimkou:
  • pneumatik (z osobních vozů, bez ráfků) – je zpoplatněno
  • více jak 1 m3 stavebního odpadu za měsíc

Velkoobjemové kontejnery (VOK):

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Mobilní svoz nebezpečného odpadu:

 • pro občany hl. m. Prahy s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy zdarma


Lhůty:
Zajištění svozu komunálního odpadu:

– hradí se 2x ročně Magistrátu hl. m. Prahy

 • bezhotovostně bankovním převodem
 • inkasem
 • v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
 • v hotovosti v klientském centru PPF banky a.s.
 • v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MHMP


Sběrné dvory, VOK, mobilní svoz nebezpečného odpadu:

Nejčastější otázky
 • Můj soused pravidelně pálí na zahradě komunální odpad, včetně pet lahví apod., dá se s tím něco dělat?

  Pokud někdo spaluje odpad na konkrétním místě, volejte zavolat městskou policii na tel: 271 737 381. Městská policie má od odboru životního prostředí MČ Praha 10 přesné instrukce jak postupovat, může uložit i pokutu, pokud se skutečně jedná o spalování odpadu.

  V případě, že si nejste jist, odkud zápach z páleného odpadu vychází, kontaktujte OŽP ÚMČ Praha 10, referát ochrany ovzduší a zvířat: Ing. Alena Růžičková.

 • Jak mám jako podnikající osoba správně nakládat s vyprodukovaným odpadem?

  Živnostníci, podnikající subjekty i větší organizace mají dle zákona o odpadech za povinnost správně nakládat s vyprodukovaným odpadem. To znamená vyprodukovaný odpad v maximální možné míře vytřídit a dále předat tento odpad oprávněné osobě, která zajistí další využití nebo zneškodnění odpadů. Při třídění odpadů není možné bezplatně využívat kontejnery na separovaný odpad, které jsou umístěny na ulicích. Bližší informace k nakládání s podnikatelským odpadem či zapojením se do systému Hlavního města Prahy jsou pod odkazem http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_firmy/index.html. Informace k tématu jsou také pod odkazem: https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/odpady-z-podnikatelske-cinnosti

  Dodržování povinností při nakládání s podnikatelským odpadem je kontrolováno pověřenými pracovníky Odboru životního prostřed ÚMČ Praha 10, kteří v případě zaznamenání nedodržení podmínek zákona o odpadech stanoví termín k odstranění závad, případně je v závažnějších případech zahajováno sankční řízení. Tito pracovníci též provádějí evidenci přepravy nebezpečných odpadů po území ČR a evidenci ročních hlášení o produkci odpadů.

 • Pokud reklamuji např. nevyvezení sběrné nádoby ve stanoveném termínu, je nutné vyplnit formulář či doložit nějaké další dokumenty?

  V takovém případě kontaktujte příslušnou svozovou společnost, v Praze 10 jde o společnost AVE Pražské komunální služby, (www.ave.cz) , kde si domluvíte další postup a případně potřebné doklady. Zpravidla není nutné nic dokládat.

 • Pokud chci podat stížnost na neprovedený svoz odpadu, kde tak mohu učinit?

  V takovém případě kontaktujte příslušnou svozovou společnost, v Praze 10 jde o společnost AVE Pražské komunální služby, (www.ave.cz), případně se obraťte na Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 10, referát čistoty.

 • Lze ve sběrnách nebezpečného odpadu odevzdat také nepoužité léky nebo nefunkční teploměry?

  Ano, nevyužité léčivo nebo vyřazené teploměry se považují za nebezpečný odpad a je tedy možné je na místech k tomu určených odevzdat.

 • Je nějak omezeno množství nebezpečného odpadu, které lze odevzdat?

  Není. Pokud by byla kapacita mobilního nebo sběrného místa překročena, bude občan odkázán na nejbližší sběrné místo.

 • Pokud nemám trvalé bydliště na území hl. m. Prahy, mohu nebezpečný odpad odevzdat za poplatek?

  Pokud nemáte na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, není možné nebezpečný odpad ve stabilních či mobilních sběrnách odevzdat. Tato služba je určena pouze pro občany hl. m. Prahy.

 • Co mohu obsluze vozu pro mobilní sběr nebezpečného odpadu odevzdat?
 • Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?

  Do VOKu v žádném případě nepatří lednice, počítače, monitory, a jiná elektronika, zářivky, výbojky, autobaterie, veškeré nebezpečné odpady, ale také stavební odpady a bioodpad (mimo k tomu vyčleněných kontejnerů).

 • Co lze odložit do velkoobjemového kontejneru?

  Do VOKu lze odložit: starý nábytek, koberce a linolea sportovní náčiní (snowboardy, kola, lyže apod.) sanitární keramika (wc, vany, umyvadla) zrcadla.

 • Je povolen vjezd vozidlům do areálu sběrného dvora?

  Ano, pokud vozidlo dosahuje max. hmotnosti 3,5 t.

 • Mohu zdarma odevzdat jakýkoli objemný odpad, když mám na území hl. m. Prahy trvalé bydliště?

  Zdarma můžete odevzdat veškerý domácí objemný odpad s výjimkou stavební suti o objemu nad 1m³.

 • Co je objemný odpad, který lze odevzdat ve sběrném dvoře?
 • Jak poznám, která svozová společnost odváží odpad v místě mého trvalého bydliště?

  Tuto informaci můžete vyčíst ze svozové mapy, případně na každé sběrné nádobě musí být viditelné označení s názvem svozové společnosti, která v dané oblasti působí.

 • Pokud chci zrušit svoz odpadu, co pro to mám udělat?

  Kontaktovat příslušnou svozovou společnost, která v místě Vašeho bydliště zajišťuje svoz odpadu. Potřebné doklady či formuláře si stanoví příslušná svozová společnost dle svých požadavků a potřeb. Doporučuje se ale společnost kontaktovat písemně s dostatečným předstihem (nejméně 15 dnů).

 • Přestěhovali jsme se do rodinného domu, který máme v osobním vlastnictví. Kdy si máme smluvně sjednat svoz odpadu?

  Svoz odpadu se doporučuje sjednat si neprodleně, aby byl svoz zajištěn co nejdříve.

 • Komu vlastně platím poplatky za svoz odpadu?

  Poplatky za zajištění svozu směsného komunálního odpadu (tj. zajištění nádoby na odpad a její pravidelný vývoz) se platí Magistrátu hl. m. Prahy. Veškeré nadstandardní služby na přání zákazníka jsou pak hrazeny přímo svozové společnosti.

Podobné situace -
Související situace