Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Starobní důchod
Základní informace

Starobní důchod je jednou z dávek důchodového pojištění.

Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku (tj. důchodového věku, popř. věku od něho odvozeného nebo věku 65 let).

Od 1. 1. 2010 došlo k některým změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen zdp). Nově byl stanoven důchodový věk a potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod a ke změnám došlo i při stanovení výše tohoto důchodu. Ke zvyšování důchodového věku došlo dále s účinností od 30. 9. 2011.

Právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní důchod před dosažením důchodového věku (viz dále) nároky na starobní důchod stanovené podle:

 • ust. § 29 odst. 1 zdp (starobní důchod při dosažení důchodového věku)
 • ust. § 29 odst. 2 zdp (tzv. „poměrný“ starobní důchod),
 • ust. § 29 odst. 3 písm. a) zdp (starobní důchod při získání 30 let pojištění),
 • ust. § 29 odst. 3 písm. b) zdp (starobní důchod při získání 15 let pojištění a dosažení věku podle § 29 odst. 2 zdp)
 • ust. § 29 odst. 4 zdp (starobní důchod při splnění podmínek nároku na invalidní důchod) a
 • ust. § 29 odst. 5 zdp (starobní důchod při zániku nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

 

Podrobné informace najdete na webu České správy sociálního zabezpečení - odkaz zde

Kdo je oprávněn jednat

 • oprávněná osoba, jíž má být důchod přiznán
  • případně pověřená osoba za žadatele
   • zastupování se, pokud to není nezbytně nutné, příliš nedoporučuje, neboť zmocněnec musí podepsat některé dokumenty a prohlášení a nemusí být obeznámem se všemi rozhodujícími skutečnostmi
 • zákonný zástupce u osob omezených ve svéprávnosti
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti České správy sociálního zabezpečení, v Praze na pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení

Kde lze řešit

Pražská správa sociálního zabezpečení - PSSZ

Územní pracoviště PSSZ Praha 3, Olšanská 3

+420 244 012 111; 244 012 183

posta.xa@cssz.cz

ID datové schránky: hnhacvt

Doklady Žadatel:

 • občanský průkaz
 • doklady o studiu, popř. učení (i nedokončeném)
 • doklady prokazující doby zaměstnání, případně doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které chybí v informativním osobním listu důchodového pojištění

Další případné doklady:

 • doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby)
 • případné rozhodnutí OSSZ (PSSZ, MSSZ) o době a rozsahu péče o osobu závislou
 • rodný list dítěte
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti náležející za prac. úraz (nemoc z povolání)
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům (vypláceným před rokem 1996)
 • doklady potvrzující zaměstnání v cizině
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, prac. smlouvy, svědecká prohlášení aj.
 •  
 • Ženy, které žádají o přiznání starobního důchodu při dosažení důchodového věku ovlivněného výchovou dětí, ženy i muži žádající uznání péče o dítě, doloží navíc:
 • rodné listy dětí
  • případně výpisy z matriky narození
 • příslušný doklad prokazující osvojení dítěte
  • jedná-li se o osvojení
 • rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče
  • jedná-li se o dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů
 • rozhodnutí OSSZ (PSSZ, MSSZ) o době a rozsahu péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči ve věku do 18 let
  • jedná-li se o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené
 • rozhodnutí OSSZ (PSSZ, MSSZ) o době a rozsahu péče muže o dítě
  • jedná-li se o období péče o dítě do 4 let věku ukončené v období od 1.1.1996 do 30.6.2007

Tiskopisy z oblasti důchodového pojištění, tiskopisy EU, žádosti a potvrzení v papírové podobě jsou k dispozici na pracovištích ČSSZ nebo ke stažení na webových stránkách ČSSZ - odkaz zde

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
 • případné ověření pravosti listinných dokumentů předkládaných spolu se žádostí o důchod provádí bezplatně příslušné pracoviště OSSZ (PSSZ, MSSZ)

Lhůty:

 • podání žádosti – nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání
 • vyřízení žádosti – do 90 dnů ode dne zahájení řízení
  • lhůta může být prodloužena o dobu, po kterou se např. došetřují rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů apod.
 • ohlášení změn ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu - do 8 dnů od nastálé změny
Nejčastější otázky
 • Mění se v závislosti na věku výše starobního důchodu?

  Mění se pouze u lidí, kteří se dožijí 100 let. Těm se procentní výměra důchodu zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně. Jedná se o finanční příspěvek, který slouží k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících se stářím. Tuto částku pobírají staří lidé doživotně.

 • Musím odejít do starobního důchodu nebo mohu dál pracovat?

  Po dosažení důchodového věku lidé nemusí odejít povinně do důchodu, není to ani důvod výpovědi uvedený v zákoníku práce. Odejít do penze totiž není povinnost, ale právo. To znamená, že člověk, který se rozhodne pracovat dále, může pracovat i po vzniku nároku na důchod. V tom případě nepodává žádost o starobní důchod.

 • Jak se starobní důchod vyplácí?

  ČSSZ vyplácí důchody předem, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta. Jedná se o velmi moderní a bezpečnou výplatu, kterou využívá čím dál tím více lidí.
  Další možnost je hotovostně prostřednictvím České pošty a také do ústavů sociální péče.
  Od 1. 1. 2010 výplata důchodu přiznaného od data spadajícího do období po 31. 12. 2009 prováděná prostřednictvím držitele poštovní licence bude zpoplatněna, a to částkou ve výši 21 Kč za každou splátku. Výše této částky se v budoucích kalendářních letech může změnit v závislosti na vývoji výše poplatků za tyto poukazy účtované Českou poštou.
  V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

 • Co mohu dělat, když nesouhlasím s výší svého důchodu?

  Rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění posílá ČSSZ písemně. Občan může u ČSSZ (popř. prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ) podat písemně námitky proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů. Proti rozhodnutí o námitkách může občan do dvou měsíců od jeho doručení podat žalobu, kterou řeší příslušný krajský (v Praze Městský soud) soud.

 • Jak mám prokázat dobu vojenské služby, pokud v evidenci PSSZ tyto údaje nejsou a nemohu najít svou vojenskou knížku?

  V takovém případě je vhodné si opatřit potvrzení o výkonu vojenské služby, které vydávají příslušné vojenské orgány (vojenská velitelství). Nemají-li ani tyto orgány potřebné údaje, pak se můžete obrátit naSprávní archiv Armády ČR.

 • Může žádost o starobní důchod podat za žadatele rodinný příslušník?

  Rodinný příslušník může žádost podat pouze ve výjimečných případech, pouze za předpokladu, že oprávněná osoba (žadatel) podle vyjádření lékaře vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat žádost sama a s podáním žádosti jinou osobou vyslovila souhlas. Tuto skutečnost je nutné věrohodně doložit.

 • Co jsou náhradní doby pojištění?

  Náhradní dobou pojištění se míní zejména: civilní služba (do 22.4.2004) a vojenská službadoba evidence u úřadu prácedoba o péči o osobu bezmocnu, závisloudoba pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnostidoba přípravy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost u zdravotně postižených osobdoba soustavné přípravy na budoucí povolání (studium)péče o dítě do 4 let věkupobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace