Životní situace

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
Základní informace
Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen "PPM") je dávkou nahrazující příjem a náleží z nemocenského pojištění.
 
PPM se poskytuje:
 • ženě, která porodila dítě
  • po dobu 28 týdnů mateřské dovolené
  • od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu
 • ženě, která porodila dvě nebo více dětí najednou
  • nejdéle po dobu 37 týdnů
 • ženě, která porodila dítě mrtvé
  • po dobu 14 týdnů
 • ženě, která o narozené dítě odmítá pečovat
  • po dobu 14 týdnů
 • osobě, která převzala dítě do péče nahrazující rodičovskou péči
  • po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítě do péče
  • při převzetí dvou a více dětí do péče po dobu 31 týdnů, ne však déle než do dosažení 7 let věku dítěte a 31 týdnů
 • otci dítěte (nebo manželovi ženy, která dítě porodila), který převzal péči o dítě z důvodu, že matka o dítě nemůže nebo nesmí pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění
  • po dobu 22 týdnů ode dne převzetí do péče
 • otci dítěte (nebo manželovi ženy, která dítě porodila), který uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat
  • po dobu 22 týdnů ode dne převzetí do péče

PPM se poskytuje za kalendářní dny a její výše je 70% denního vyměřovacího základu:

 • výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do péče
 • pro určení denního vyměřovacího základu se počítá:
  • 100% - I. redukční hranice (825 Kč)
  • 60% - nad I. a do II. redukční hranice (1 237 Kč)
  • 30% - nad II. a do III. redukční hranice (2 474 Kč)
   • k částce nad III. redukční hranici se nepřihlíží
Kdo je oprávněn jednat
 • oprávněná osoba, která nárok uplatňuje
  • případně pověřená osoba za žadatele
Způsob řešení
Řeší se podáním písemné žádosti, kterou vydá a potvrdí ošetřující lékař, tj. zpravidla gynekolog.
 
Při převzetí dítěte do péče nahrazujícího rodičovskou péči nebo v případě převzetí dítěte do péče na základě písemné dohody s matkou dítěte, se žádost podává na příslušném pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého pobytu žadatele.
Kde lze řešit
Zaměstnankyně:
 • u svého zaměstnavatele, popř. posledního zaměstnavatele

Osoba samostatně výdělečně činná/Osoba pověřená péčí o dítě:

Územní pracoviště Praha 10 
V Korytech 1536/8
100 00 Praha 10
 
Tel.: 271 026 111 
E-mail: posta.0a@cssz.cz
 
Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 14.00
 • Pá: 8.00 - 13.00
Doklady

Matka dítěte/Osoba nárokující dávku:

 • vyplněná a potvrzená Žádost o peněžitou pomoc v mateřství
  • vystaví a potvrdí ošetřující gynekologický lékař

Při převzetí dítěte do péče nahrazující rodičovskou péči:

 • vyplněná a potvrzená Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče
 • doklady, které tuto skutečnost potvrzují (např.: písemná dohoda, rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče)
  • v případě převzetí dítěte do péče na základě písemné dohody je nutné uvést den, od kterého k převzetí dojde (došlo), den porodu a úředně ověřený podpis matky dítěte
 • rodný list dítěte
 • případně úmrtní list matky, je-li dítě svěřeno do péče jiné osoby na základě úmrtí matky
 • případně Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, není-li matka dítěte z důvodu zdravotního stavu schopna se o dítě postarat
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • lhůta k uplatnění nároku na dávku není stanovena
  • nárok na dávku zaniká uplynutím 3 let ode dne, za který náleží
Nejčastější otázky
 • Za jakých podmínek může čerpat peněžitou pomoc v mateřství otec dítěte?
 • V zaměstnání jsem z důvodu těhotenství byla převedena na jinou práci, která byla méně finančně ohodnocena. Z jakého platu mi bude vypočítán vyměřovací základ? 
 • Studuji třetím rokem na vysoké škole a v červenci se mi narodí dítě. Vznikne mi nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze studia, pokud jej nepřeruším?
 • Nyní jsem na mateřské dovolené, na kterou jsem nastoupila 26. 5. 2010. U svého zaměstnavatele jsem ukončila pracovní poměr dohodou, k 25. 5. 2010. Pokud bych po ukončení rodičovské dovolené nastoupila na druhou PPM, mám na ní nárok a v jaké výši?
 • Momentálně jsem na rodičovské dovolené s dvouletým dítětem. Pokud bych otěhotněla, ještě než opět nastoupím do zaměstnání, nebudu mít v rozhodném období žádný příjem. Z čeho se mi vypočítá peněžitá pomoc mateřství?
 • Je možné pracovat při pobírání peněžité pomoci v mateřství?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10