Potřebuji řešit

Úvod » Bydlení » Obecní byty » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Obecní byty
Název životní situace Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v bytech svěřených do správy MČ Praha 10
Základní informace

Nájemce bytu ve vlastnictví MČ Praha 10, jenž má v úmyslu provést stavební úpravy v pronajatém bytě, je povinen nejprve podat žádost o souhlas s provedením plánovaných úprav.

 
Žadatelům se doporučuje nejprve se obrátit na příslušného správce (správcovskou firmu) domu.
 
Úpravy malého rozsahu
 • jsou takové úpravy, které nevyžadují stavební řízení
 • např. výměna podlahových krytin PVC a koberců, výměna keramických obkladů, nátěry oken a dveří, výměna sanitárního zařízení atd.

Úpravy většího rozsahu

 • jsou takové úpravy, které vyžadují opatření nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
 • např. zřízení či odstranění příček, vyzdění bytových jader, zasklení lodžií, výměna oken atd.

V případě kladného vyřízení je s žadatelem uzavřena smlouva s kompetentním zástupcem starosty MČ Praha 10.

V případě potřeby je MČ Praha 10 oprávněna provést místní šetření za účelem prověření nutnosti provedení navrhovaných úprav.

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněný nájemce bytu ve vlastnictví MČ Praha 10, případně pověřená osoba za žadatele.

 

Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušný odbor MČ Praha 10.

Před podáním žádosti je vhodné rozsah a způsob úprav konzultovat s příslušnou správcovskou firmou domu.
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní, oddělení přípravy a realizace oprav a investic – referát stavebně-technický


Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
 
Pověřená osoba:
Ing. Zdeněk Pistora, CSc. (vedoucí referátu)
 
Úřední hodiny:
Viz kontaktní informace úřadu.

 

Doklady Oprávněný nájemce:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o souhlas se stavebními úpravami v bytě na náklady nájemce v nemovitosti svěřené m. č. Praha 10
 • smlouva o pronájmu bytové jednotky od MČ Praha 10
 • potvrzení o bezdlužnosti
  • žadatel ke dni podání žádosti nesmí mít evidovány nedoplatky na platbách za nájem či služby apod.
  • potvrzení vydá příslušný správce domu (správcovská firma)
 • projektová dokumentace
  • tj. popis plánovaných úprava
  • v případě rozsáhlosti je vhodné projektovou dokumentaci k žádosti přiložit jako samostatnou přílohu
 • výkresová dokumentace

Pověřená osoba za žadatele:

 • doloží navíc kromě výše uvedených dokumentů úředně ověřenou plnou moc

 

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • nejsou stanoveny
  • úřad MČ se do 30 dnů od podání žádosti k požadavku vyjádří

 

Nejčastější otázky
 • Budu provádět stavební úpravy, potřebuji pro tyto účely stanovisko odboru životního prostředí MČ Praha 10?
  Souhlas OŽP vyžaduje stavební úřad v případě stavebních úprav podléhajících ohlášení nebo stavebnímu povolení.
   
  Pro naprostou většinu všech stavebních činností, které povoluje stavební odbor ÚMČ Praha 10 je nutné stanovisko OŽP. Z hlediska OŽP jsou posuzovány tři základní složky životního prostředí:
  • ochrana přírody a krajiny
  • nakládání s odpady ze stavební činnosti a z následného provozu stavby
  • ochrana ovzduší
  V případě rozsáhlejších staveb je vždy vhodné před podáním žádosti projednat záměr na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10.
 • Jaké hrozí sankce, pokud provedu v bytě stavební úpravy bez vědomí úřadu?

  V případě, že nájemce provede v bytě stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel, tedy městská část Praha 10, oprávněn požadovat odstranění těchto úprav, v krajním případě je možno přikročit až k výpovědi z nájmu. Pokud provedené stavební úpravy podléhají povolení stavebního úřadu, stavební úřad může udělit nájemci pokutu.

 • Má právo MČ Praha 10 zamítnout žádost s provedením některých úprav?

  Ano, úřad MČ může po prozkoumání žádosti vydání souhlasného stanoviska zamítnout, zejména pokud jsou plánované úpravy v rozporu s bytovou politikou MČ Praha 10 (jedná se např. o výrazné dispoziční změny bytu apod.).

 • Jak mám postupovat, pokud v archivu stavebního úřadu není k dispozici potřebná výkresová dokumentace?

  V takovém případě je vhodné další postup konzultovat s pracovníky referátu stavebních úprav - Ing. František Ptáček, Anna Petríková.

Podobné situace - následující
Související situace

Žádost o navrácení finančních prostředků vynaložených na stavební úpravy v bytech svěřených do správy MČ Praha 10