Úvod » Bydlení » Obecní byty » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Obecní byty
Název životní situace Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v bytech svěřených do správy MČ Praha 10
Základní informace

 

Nájemce bytu ve vlastnictví MČ Praha 10, jenž má v úmyslu provést stavební úpravy v pronajatém bytě, je povinen nejprve podat žádost o souhlas s provedením plánovaných úprav.
 
Žadatelům se doporučuje nejprve se obrátit na příslušného správce (správcovskou firmu) domu.
 
Úpravy:
 • malého rozsahu
  • jsou takové úpravy, které nevyžadují stavební řízení
  • např. výměna podlahových krytin PVC a koberců, výměna keramických obkladů, nátěry oken a dveří, výměna sanitárního zařízení atd.
 • většího rozsahu
  • jsou takové úpravy, které vyžadují opatření nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
  • např. zřízení či odstranění příček, vyzdění bytových jader, zasklení lodžií, výměna oken atd.

V případě kladného vyřízení je s žadatelem uzavřena smlouva s kompetentním zástupcem starosty MČ Praha 10.

V případě potřeby je MČ Praha 10 oprávněna provést místní šetření za účelem prověření nutnosti provedení navrhovaných úprav.

 

Kdo je oprávněn jednat

 

 • oprávněný nájemce bytu ve vlastnictví MČ Praha 10
  • případně pověřená osoba za žadatele

 

Způsob řešení

 

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušný odbor MČ Praha 10.
 
Před podáním žádosti je vhodné rozsah a způsob úprav konzultovat s příslušnou správcovskou firmou domu.

 

Kde lze řešit

 

Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní, oddělení přípravy a realizace oprav a investic – referát stavebně-technický

Vršovická 68
101 38 Praha 10
 
Pověřená osoba:
Ing. Zdeněk Pistora, CSc. (vedoucí referátu),
kancelář C309
Tel.: 267 093 739
 
Úřední hodiny:
 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00

 

Doklady

 

Oprávněný nájemce:
 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o souhlas se stavebními úpravami v bytě na náklady nájemce v nemovitosti svěřené m. č. Praha 10
 • smlouva o pronájmu bytové jednotky od MČ Praha 10
 • potvrzení o bezdlužnosti
  • žadatel ke dni podání žádosti nesmí mít evidovány nedoplatky na platbách za nájem či služby apod.
  • potvrzení vydá příslušný správce domu (správcovská firma)
 • projektová dokumentace
  • tj. popis plánovaných úprava
  • v případě rozsáhlosti je vhodné projektovou dokumentaci k žádosti přiložit jako samostatnou přílohu
 • výkresová dokumentace

Pověřená osoba za žadatele:

 • doloží navíc kromě výše uvedených dokumentů úředně ověřenou plnou moc

 

Poplatky a lhůty

 

Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • nejsou stanoveny
  • úřad MČ se do 30 dnů od podání žádosti k požadavku vyjádří

 

Nejčastější otázky
 • Budu provádět stavební úpravy, potřebuji pro tyto účely stanovisko odboru životního prostředí MČ Praha 10?
  Souhlas OŽD vyžaduje stavební úřad v případě stavebních úprav podléhajících ohlášení nebo stavebnímu povolení.
   
  Pro naprostou většinu všech stavebních činností, které povoluje stavební odbor ÚMČ Praha 10 je nutné stanovisko OŽD. Z hlediska OŽD jsou posuzovány tři základní složky životního prostředí:
  • ochrana přírody a krajiny
  • nakládání s odpady ze stavební činnosti a z následného provozu stavby
  • ochrana ovzduší
  V případě rozsáhlejších staveb je vždy vhodné před podáním žádosti projednat záměr na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10.
 • Bydlím v pronajatém obecním bytě a chtěl bych provést drobné estetické úpravy jako výměnu koberce a baterie u kuchyňského dřezu. Musím požádat úřad MČ Praha 10 o svolení?

  O povolení žádáte správce domu, který má v tomto případě, kdy se jedná pouze o změny malého rozsahu, pravomoc rozhodnout sám. Při větších zásazích do bytu (např. zdění jádra) je nutné žádat o souhlasné stanovisko úřad MČ Praha 10.

 • Jak postupuje nájemce nebytových prostor, pokud chce žádat o souhlas se stavebními úpravami?

  Nájemce nebytových prostor (tj. právnická osoba) postupuje a dokládá totožné doklady a formuláře (Žádost o souhlas se stavebními úpravami v nebytovém prostoru) jako nájemce žádající o souhlas se stavebními úpravami v obecním bytě. Navíc doloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 • Jaké hrozí sankce, pokud provedu v bytě stavební úpravy bez vědomí úřadu?

  V případě, že nájemce provede v bytě stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel, tedy městská část Praha 10, oprávněn požadovat odstranění těchto úprav, v krajním případě je možno přikročit až k výpovědi z nájmu. Pokud provedené stavební úpravy podléhají povolení stavebního úřadu, stavební úřad může udělit nájemci pokutu.

 • Má právo MČ Praha 10 zamítnout žádost s provedením některých úprav?

  Ano, úřad MČ může po prozkoumání žádosti vydání souhlasného stanoviska zamítnout, zejména pokud jsou plánované úpravy v rozporu s bytovou politikou MČ Praha 10 (jedná se např. o výrazné dispoziční změny bytu apod.).

 • Jak mám postupovat, pokud v archivu stavebního úřadu není k dispozici potřebná výkresová dokumentace?

  V takovém případě je vhodné další postup konzultovat s pracovníky referátu stavebních úprav - Ing. František Ptáček, Anna Petríková.

Podobné situace - následující
Související situace

Žádost o navrácení finančních prostředků vynaložených na stavební úpravy v bytech svěřených do správy MČ Praha 10

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10