Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Jména a příjmení » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Jména a příjmení
Název životní situace Žádost o povolení změny jména a příjmení
Základní informace
Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.
 
Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.
 
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého. Změna příjmení nezletilého dítěte se nepovolí, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů.
 
Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek.
Kdo je oprávněn jednat
 • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky, nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu
Způsob řešení

Nejprve je vhodné se obrátit na odpovědnou osobu a poradit se s ní, zda je žádost a její přílohy v pořádku. Poté se situace řeší podáním písemné žádosti na věcně a místně příslušné matrice dle místa trvalého pobytu.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
 
Pověřená osoba:


Úřední hodiny:
Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady

Doklady:

 • rodný list (případně oddací list, doklad o registrovaném partnerství) žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • doklad totožnosti
 • doklad o státním občanství
 • doklad o místu trvalého pobytu
 • souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení. Není-li souhlas činěn před pracovníkem matričního úřadu, musí být podpis na písemném souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.
 • písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny u nezletilého dítěte; není-li souhlas činěn před pracovníkem matričního úřadu, musí být podpis na písemném souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen. 
 • Souhlas druhého manžela se změnou příjmení. Není-li souhlas činěn před pracovníkem matričního úřadu, musí být podpis na písemném souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Náležitosti žádosti (doporučuje se užít formulář, který poskytne matrika):

 • jméno, příjmení (případně i rodné)
 • datum a místo narození (případně datum uzavření manželství)
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní údaje žadatele (e-mail, telefonní číslo)
 • jméno či příjmení, které si žadatel zvolil
 • údaj o státním občanství 
 • odůvodnění

Formuláře – žádosti, souhlasy

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • 3000 Kč povolení změny jména nebo příjmení
 • 300 Kč při povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na předchozí příjmení (pouze příjmení bezprostředně předcházející)
 • 200 Kč při povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného
 • osvobození od poplatku:
  • změna příjmení na příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství
Lhůty:
 • do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?

  Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit na kterémkoliv matričním úřadu. Jedná se o jednodušší proces, než v případě žádosti o povolení změny jména a nehradí se žádný správní poplatek.

 • Zamítne-li úřad moji žádost o změnu jména či příjmení, můžu se odvolat?

  Odvolání je možné podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy.

 • Může být příjmení dítěte ženského pohlaví zapsáno v mužském tvaru?

  Ano, na základě prohlášení osoby, které se zápis týká, příp. jejích zákonných zástupců.

 • Musím si nechat vyměnit doklady po doručení rozhodnutí o změně jména/příjmení?

  Ano, po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména/příjmení je nutné požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu (popř. průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta).

 • Mohou dát rodiče při narození dítěti dvě jména?
  Již při narození dítěte mohou rodiče dát dítěti dvě jména.
Podobné situace - následující
Související situace

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství - oznámení