Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Rodný list » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Rodný list
Název životní situace Ztráta/odcizení rodného listu
Základní informace

Rodný list je matriční doklad potvrzující narození člověka a základní údaje o něm.
Obsahuje zpravidla jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, rodné číslo a údaje o rodičích.
Rodný list vydávají matriční úřady, v jejichž správním obvodu se fyzická osoba narodila.
Až do doby vydání občanského průkazu slouží jako hlavní osobní doklad. 

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba, které se zápis týká (nebo její manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci)
 • státní orgán pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • případně pověřená osoba
Způsob řešení

Osobní či písemné podání žádosti na matriční úřadě, v jehož správním obvodu se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila.

V případě, že státní občan ČR se narodil mimo ČR, je záznam o jeho narození zapsán do zvláštní matriky v Brně. V těch případech je nutné se obrátit na tento úřad prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo matričního úřadu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

 

Úřední hodiny:
Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady Fyzická osoba, které se zápis týká:

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, cizinci - průkaz povolení k pobytu)

Rodinný příslušník osoby, které se zápis týká:

 • doklad totožnosti
 • matriční doklady (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození se týká členů jeho rodiny

Pověřená osoba:

 • doklad totožnosti
 • ověřená plná moc

Ostatní osoby/orgány:

 • doklady, kterými žadatel prokáže oprávněnost zájmu
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • vydání stejnopisu matričního dokladu 100 Kč

Lhůty:

 • ze zákona 30–60 dnů
Nejčastější otázky
 • Když ztratím rodný/úmrtní list, kolik stojí vydání nového?
  Za každý další stejnopis se platí 100 Kč.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Vydání rodného listu