Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Příspěvky a přídavky » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Příspěvky a přídavky
Název životní situace Příspěvek na mobilitu
Základní informace

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

 • která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán po 1. 1. 2014.
 • která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována,
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
 • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
 • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

 

Výše dávky: 550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Kdo je oprávněn jednat
 • občan se zdravotním postižením
 • rodič nezaopatřeného dítěte
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném úřadě: Úřad práce České republiky 

Poznámka - životní situace uvádí základní informace k tématu. Podrobnější informace Vám poskytnou na základě posouzení Vaší konkrétní situace pracovníci Úřadu práce České republiky, kteří předmětnou agendu vyřizují - kontakty jsou uvedeny dále. 

Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10

Novodvorská 803/82

142 00  Praha 4

 podrobné informace - web Úřadu práce - odkaz zde

Doklady

Žádost o dávku se podává na tiskopise předepsaném MPSV. 

Formuláře naleznete na webu MPSV - odkaz zde

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Další potřebné doklady a formuláře se liší dle posuzovaného případu, žadateli se doporučuje vše nejprve zkonzultovat s pracovištěm Úřadu práce.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • do 30 dnů od přijetí žádosti
Nejčastější otázky
 • Pokud podám žádost o příspěvek na mobilitu např. v březnu, bude mi příspěvek vyplacen zpětně – tedy od ledna?
  Příspěvek je vyplácen od měsíce, kdy byla žádost podána. Je-li žádost podána např. v březnu a příspěvek byl přiznán, je vyplácen od března respektive od dubna.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Příspěvek na péči

Příspěvek na zvláštní pomůcku