Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Jména a příjmení » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Jména a příjmení
Název životní situace Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství - oznámení
Základní informace

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého z manželů, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
Předchozím příjmením se rozumí pouze příjmení bezprostředně předcházející. V případě žádosti o jiné příjmení se jedná o změnu jména a příjmení.

Kdo je oprávněn jednat
 • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela nebo
 • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí
Způsob řešení

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy 

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba:

 

Úřední hodiny:
Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady
 • průkaz totožnosti
 • oddací list
 • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci
 • Poplatky a lhůty
  Poplatky:
  • správní poplatky nejsou stanoveny
  •  

  Lhůty:

  • oznámení je nutné učinit do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu
  Nejčastější otázky
  • Pokud mám doklady, které je nutné předložit k žádosti o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství, v cizím jazyce, je nutné je přeložit?
   Ano, jsou-li doklady v cizím jazyce, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
  Podobné situace předchozí -
  Související situace

  Žádost o povolení změny jména a příjmení