Úvod » Poplatky » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky
Kategorie Poplatky
Název životní situace Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Základní informace

Místní poplatek se vybírá za zvláštní užívání komunikace a za zábor veřejně přístupného prostranství uvedeného ve vyhl. o místním poplatku. Poplatek je vybírán za výhradní užití veřejného prostranství, po stanovenou dobu.
V případě zvláštního užívání komunikace (stavební zábory a výkopy, restaurační předzahrádky, příležitostné trhy, tržiště, rekl. poutače "A" apod.) je ohlášení užívání veřejného prostranství již součástí samotné žádosti o toto užívání.

Zpoplatněno je:

 • umístění stavebních, reklamních nebo prodejních zařízení
 • umístění zařízení sloužících k poskytování služeb
 • umístění cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí
 • umístění skládek
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa
 • užívání pro kulturní a sportovní akce
 • užívání pro potřeb tvorby filmových a televizních děl
Kdo je oprávněn jednat
 • poplatníkem je uživatel veřejného prostranství
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
  • fyzická osoba podnikající
   • případně pověřená osoba
Způsob řešení

Řeší se ohlášením na úřadu příslušné městské části, na jejímž území se místní komunikace nebo veřejné prostranství nachází.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, odd. státní správy - životní prostředí a doprava   
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba: odd. státní správy - životní prostředí a doprava

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
Doklady

Fyzická osoba:

Právnická osoba nebo Fyzická osoba podnikající:

 • vyplněný a žadatelem podepsaný tiskopis: Ohlášení užívaní veřejného prostranství na pozemcích, které nejsou ve správě TSK hl. m. Prahy
 • občanský průkaz osoby pověřené jednat jménem právnické osoby nebo fyzické osoby
 • souhlas vlastníka/správce pozemku
  • lze prokázat nájemní smlouvou nebo písemným souhlasem vlastníka
 • situační plánek se zakreslením záboru 3x
 • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)
 • živnostenský list (fyzická osoba podnikající)
 • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba plnou moc, pokud z výpisu z OR nevyplývá její oprávnění k zastupování

V případě zvláštního užívání komunikace (stavební zábory a výkopy, restaurační předzahrádky, příležitostné trhy, tržiště, rekl. poutače "A" apod.) je ohlášení užívání veřejného prostranství již součástí samotné žádosti o toto zvláštní užívání komunikace.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

Lhůty:

 • ohlášení užívání veřejného prostranství - min. 7 dní před započetím využívání
  • do 3 dnů od 1. dne využívání v případě havárie inženýrských sítí
 • splatnost poplatku - nejpozději v den, kdy užívání prostranství započalo
  • při užívání prostranství nad 30 dnů - ve stejných splátkách
   • v den, kdy užívání prostranství započalo
   • každý 30. den užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky
  • při havárii inženýrských sítí - do 15. dnů od 1. dne užívání prostranství
Nejčastější otázky
 • V jakých případech se nehradí místní poplatek za užívání veřejného prostranství?
  Od platby místního poplatku jsou osvobozeny případy vymezené v § 6 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy (např. v případě umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hl. m. Praha zavázala, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, u staveb hrazených z rozpočtu hl. m. Prahy, u staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy – metro, tram, příměstská nebo městská doprava apod.).
 • Mám povinnost jako majitel pozemku, platit za jeho využívání?
  Nikoliv, pokud prostranství použije pro vlastní potřebu vlastník, je od místního poplatku osvobozen.
 • Která prostranství podléhají místnímu poplatku z užívání veřejného prostranství?
  Jsou to veškerá prostranství (náměstí, ulice a chodníky, parky a veřejná zeleň, přístupové cesty a plochy u stanic metra apod.) uvedená v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10