Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí) vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne 13. dubna 2022.

 

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy se konají ve dvou dnech:

 

 • v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
 • v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Na území městské části Praha 10 je vytvořeno pro volby do zastupitelstev obcí 109 volebních okrsků s čísly 10001–10109.
Ve volebních okrscích 10006–10109
budou v souběhu s volbami do Zastupitelstva městské části Praha 10 a Zastupitelstva hlavního města Prahy probíhat také volby do Senátu ve volebním obvodu č. 22, (sídlo Praha 10) viz níže. 

 

Volič

Občan musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, kde hodlá do zastupitelstva obce volit. V těchto volbách může volit i občan jiného členského státu EU, který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území dle (§ 87a zákona č. 326/1999 Sb.) nebo povolení k trvalému pobytu dle (§ 87g zákona č. 326/1999 Sb.) a zároveň dosáhl věku 18 let a je přihlášen k pobytu v obci, kde hodlá do zastupitelstva obce volit.

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může ÚMČ Praha 10 na základě žádosti občana jiného členského státu EU provést kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16.00 hod. Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis:

 • a) státní občanství jiného členského státu EU,
 • b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb)
 • c) Povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR.

Žádost může být podána písemně na adresu: Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, nebo osobně v přízemí budova B, ověřovací kancelář.

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.

 

Informace o podmínkách kandidatury pro volby do zastupitelstev obcí

Viz stránky mvcr.cz.

 

Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstva městské části Praha 10

 • Mgr. Karin Horníková, vedoucí odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 10,
  Tel. 267 093 339, e-mail: karin.hornikova@praha10.cz, kancelář č. 514, 5. patro, budova C

 • Mgr. Daniel Novák, vedoucí oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy ÚMČ Praha 10,
  Tel. 267 093 552, e-mail: daniel.novak@praha10.cz, kancelář č. 117, 1. patro, budova C

Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu do úterý 19. července 2022 do 16.00 hodin.

 

Počet členů Zastupitelstva městské části Praha 10, který má být zvolen pro volební období 2022–2026  

Zastupitelstvo městské části Praha 10 na svém zasedání dne 11. 4. 2022 usnesením č. 28/9/2022 stanovilo podle § 88 odst. 1, odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha 10 pro volební období 2022–2026 na 45 členů.

 

Další informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR
Aktuální informace k volbách do zastupitelstev obcí budou postupně doplňovány.

 

Související informace