Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí) vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne 13. dubna 2022.

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy se konají ve dvou dnech:

  • v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
  • v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Navigace do volebních místností

Na území městské části Praha 10 je vytvořeno pro volby do zastupitelstev obcí 109 volebních okrsků s čísly 10001–10109.
Ve volebních okrscích 10006–10109 
budou v souběhu s volbami do Zastupitelstva městské části Praha 10 a Zastupitelstva hlavního města Prahy probíhat také volby do Senátu ve volebním obvodu č. 22, (sídlo Praha 10) viz níže.

Volič

Občan musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, kde hodlá do zastupitelstva obce volit. V těchto volbách může volit i občan jiného členského státu EU, který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území dle (§ 87a zákona č. 326/1999 Sb.) nebo povolení k trvalému pobytu dle (§ 87g zákona č. 326/1999 Sb.) a zároveň dosáhl věku 18 let a je přihlášen k pobytu v obci, kde hodlá do zastupitelstva obce volit.

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může ÚMČ Praha 10 na základě žádosti občana jiného členského státu EU provést kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16.00 hod. Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis:

  • a) státní občanství jiného členského státu EU,
  • b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb)
  • c) Povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR.

Žádost může být podána písemně na adresu: Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, nebo osobně v přízemí budovy B, ověřovací kancelář.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci) vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

V době hlasování bude na ÚMČ Praha 10, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel možné vyzvedávat již hotové občanské průkazy. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pro účely volebního práva se od 02.08.2021 nevystavují.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tzv. „za plentu“). Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Počet členů Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 10, který má být zvolen pro volební období 2022–2026  

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí 65 členů, do Zastupitelstva městské části Praha 10 se volí 45 členů.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
  3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný (hlasovací lístky a úřední obálky pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 10 jsou barvy šedé, pro volby do Senátu jsou hlasovací lístky a úřední obálky barvy žluté).

Volič vloží hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým barevným pruhem) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městské části do jedné úřední obálky. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Voliči obdrží hlasovací lístky do svých označených poštovních schránek nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb, tedy do 20. září 2022.

Přehled zaregistrovaných kandidátních listin (17 kB)

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a náhradními hlasovacími lístky.

Kontakt:

Další informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR
Aktuální informace k volbách do zastupitelstev obcí budou postupně doplňovány.

Související informace