Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2022

Informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022 ve volebním obvodě č. 22, sídlo Praha 10

Podrobnější nformace o konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky  jsou uvedeny na webových stránkách v aktualitách. Výsledky hlasování  I. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22,  sídlo Praha 10, jsou zveřejněny na webu  volby.cz.

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky dne 13. dubna 2022 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech:

  • v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
  • v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Navigace do volebních místností 

Druhé kolo (pokud žádný z kandidátů v prvním kole voleb do Senátu nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů) proběhne ve dnech 30. září a 1. října 2022.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Na území městské části Praha 10 je pro volby do Senátu vytvořeno 104 volebních okrsků s čísly 10006–10109, v těchto okrscích budou probíhat volby do Senátu Parlamentu České republiky v souběhu s volbami do Zastupitelstva městské části Praha 10 a Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Volební obvod č. 22, sídlo: Praha 10

Zahrnuje území městské části Praha 10, s výjimkou části k. ú. Vinohrady, ležící na území městské části Praha 10. Dále zahrnuje území městských částí Praha-Štěrboholy, Praha-Dubeč.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. V senátním volebním obvodu č. 22, sídlo Praha 10, kandiduje 6 kandidátů.

Přehled zaregistrovaných přihlášek (PDF, 16kB)

 

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let), u kterého nenastala překážka výkonu volebního práva dle § 2 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,

  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

V době hlasování bude na ÚMČ Praha 10, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel možné vyzvedávat již hotové občanské průkazy. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pro účely volebního práva se od 02.08.2021 nevystavují.

 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacích lístků do úředních obálek (tzv. „za plentu“). Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Pokud vloží do úřední obálky více hlasovacích lístků, jedná se o neplatný hlas.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný (hlasovací lístky a úřední obálky pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 10 jsou barvy šedé, pro volby do Senátu jsou hlasovací lístky a úřední obálky barvy žluté).

Voliči obdrží hlasovací lístky do svých označených poštovních schránek nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb, tedy do 20. září 2022.

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Druhé kolo se bude konat v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb.

Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz:

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na voličský průkaz.

Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

  

O voličský průkaz žádá volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu, a to dvěma způsoby:

  • osobně na Úřadu městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, Praha 10, budova B, přízemí v ověřovací kanceláři – v tomto případě není písemná žádost vyžadována. O vydání voličského průkazu lze požádat na Úřadu městské části Praha 10 do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů tj. do 21. září 2022 do 16.00 hodin. O voličský průkaz pro případné druhé kolo voleb do Senátu lze požádat do 28. září, 16:00 hod. (pouze osobně)
  • písemně, podáním doručeným Úřadu městské části Praha 10 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 16. září 2022. Podání může být učiněno ve dvou formách:
    • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem (ověření podpisu pro účely voleb je osvobozeno od správních poplatků)
    • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky ID irnb7wg.

 

V případě konání II. kola voleb (tj. v pátek 30. 9. 2022 a v sobotu 1. 10. 2022, stejné časy jako u I. kola) bude možnost vyzvednout si (pouze však osobně) voličský průkaz i v den Státního svátku 28. září 2022 od 8.00 hod. – 16.00 hod. v budově B, přízemí v ověřovací kanceláři ÚMČ Praha 10.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a náhradními hlasovacími lístky.

Kontakt:

             

Další informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR
Další aktuální informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR budou postupně doplňovány.

Související informace