Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2022

Informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022 ve volebním obvodě č. 22, sídlo Praha 10

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky dne 13. dubna 2022 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

 

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech:

 

 • v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 • v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Druhé kolo (pokud žádný z kandidátů v prvním kole voleb do Senátu nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů) proběhne ve dnech 30. září a 1. října 2022.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Na území městské části Praha 10 je pro volby do Senátu vytvořeno 104 volebních okrsků s čísly 10006–10109, v těchto okrscích budou probíhat volby do Senátu Parlamentu České republiky v souběhu s volbami do Zastupitelstva městské části Praha 10 a Zastupitelstva hlavního města Prahy.

 

Volební obvod č. 22, sídlo: Praha 10

Zahrnuje území městské části Praha 10, s výjimkou části k. ú. Vinohrady, ležící na území městské části Praha 10. Dále zahrnuje území městských částí Praha-Štěrboholy, Praha-Dubeč.

Pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu je Úřad městské části Praha 10, se sídlem Vršovická 68, Praha 10, zde se podávají nejpozději do 19. července 2022 do 16.00 hodin přihlášky k registraci.

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v roce 2022 na stránkách MV ČR.

 

Kontakt k podání přihlášek k registraci

 • Mgr. Karin Horníková, vedoucí odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 10,
  Tel. 267 093 339, e-mail: karin.hornikova@praha10.cz, kancelář č. 514, 5.patro, budova C, ÚMČ Praha 10;
 • Mgr. Daniel Novák, vedoucí oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy ÚMČ Praha 10,
  Tel. 267 093 552, e-mail: daniel.novak@praha10.cz, kancelář č. 117, 1. patro, budova C, ÚMČ Praha 10;

 

Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz:

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz.

Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

  

O voličský průkaz žádá volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu, a to dvěma způsoby:

 • osobně na Úřadu městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, Praha 10, budova B, přízemí v ověřovací kanceláři – v tomto případě není písemná žádost vyžadována. O vydání voličského průkazu lze požádat na Úřadu městské části Praha 10 do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů tj. do 21. září 2022 do 16.00 hodin.
 • písemně, podáním doručeným Úřadu městské části Praha 10 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 16. září 2022. Podání může být učiněno ve dvou formách:
  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem (ověření podpisu pro účely voleb je osvobozeno od správních poplatků)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky ID irnb7wg.

V případě konání II. kola voleb (tj. v pátek 30. 9. 2022 a v sobotu 1. 10. 2022, stejné časy jako u I.kola) bude možnost vyzvednout si (pouze však osobně) voličský průkaz i v den Státního svátku 28. září 2022 od 8.00 hod. – 16.00 hod. v budově B, přízemí v ověřovací kanceláři ÚMČ Praha 10.

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a náhradními hlasovacími lístky.

Kontakt:

             

Další informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR
Další aktuální informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR budou postupně doplňovány.

 

Související informace