Volba Prezidenta České republiky

 

Volba Prezidenta České republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. (zakonyprolidi.cz). Případné II. kolo se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Veškeré informace k volbám Prezidenta České republiky najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR na odkazu:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19 (www.mvcr.cz)

Informace o umístění volebních stanovišť pro volbu prezidenta České republiky (PDF, 310 kB)

Navigace do volebních místností (www.kudykvolbam.iprpraha.cz)
Sídla volebních okrsků a telefonní spojení (XLS, 80 kB)

První kolo volby  Prezidenta ČR se uskuteční:

  •  v pátek    13. 1. 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
  •  v sobotu 14. 1. 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

 Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství tento odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Možnost hlasovat na voličský průkaz

O voličský průkaz žádá volič obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu, a to dvěma způsoby:

  • osobněna Úřadu městské části Praha 10, odbor občanskosprávní, Vršovická 68, Praha 10, budova B, přízemí v ověřovací kanceláři – v tomto případě není písemná žádost vyžadována. O vydání voličského průkazu lze požádat na Úřadu městské části Praha 10 do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16,00 hodin.
  • písemně - podáním doručeným Úřadu městské části Praha 10 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 6. ledna 2023 do 16.00 hod (pro případné 2. kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hod)

Podání může být učiněno ve dvou formách:

  • žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem (ověření podpisu pro účely voleb je osvobozeno od správních poplatků)
  • žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky /ID irnb7wg/.

Počátek lhůty, kdy může obecní nebo zastupitelský úřad předat voličský průkaz  osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče anebo jej může voliči zaslat, je 29.12.2022.

V případě konání II. kola voleb bude možnost vyzvednout si voličský průkaz do 25. 1. 2023 do 16:00 hod. v budově B, přízemí v ověřovací kanceláři ÚMČ Praha 10.

Žádost o voličský průkaz (DOCX, 22 kB)

Hlasování do přenosné volební schránky (DOCX, 16 kB)

Druhé kolo volby prezidenta republiky

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Případné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný nebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči až ve volební místnosti.

Dokumenty ke stažení

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí starostou (PDF, 70 Kb)

Oznámení starosty o volání 1. zasedání okrskových volebních komisí (PDF, 550 Kb)

Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky (PDF, 650 kB)