Dotační program pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty 2022

I. Název dotačního programu

Dotační program městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2022

II. Vyhlášení dotačního programu

Vyhlášen dne 30. 9. 2021 na období do 31. 12. 2022.

III. Základní informace

  1. Vyhlašovatelem dotačních programů a poskytovatelem dotací je Městská část Praha 10 (dále jen „MČ Praha 10“) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941, zastoupená starostkou Renatou Chmelovou.
  2. Dotační program byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 746 ze dne 21. 9. 2021.
  3. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení z důvodu legislativních změn.
  4. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.
  5. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
  6. Příjem žádostí bude probíhat od 30. 10. 2021 do 1. 3. 2022.

IV. Účel dotačního programu

Účelem dotačního programu v oblasti podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 je zachování památkové hodnoty či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty těchto objektů, kterými se pro potřeby dotačního programu rozumí:

  1. nemovité kulturní památky na území MČ Praha 10 prohlášené dle ust. § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
  2. nemovité objekty hodnotné z pohledu vývoje stavební produkce a urbanizace území MČ Praha 10 bez ohledu na to, zda se nacházejí v obvodu městské památkové zóny, mimo obvod městské památkové zóny, v ochranném pásmu městské památkové rezervace, nebo mimo ochranné pásmo městské památkové rezervace.

V. Ke stažení

Zásady dotačního programu městské části Praha 10 (PDF, 1 MB)

Formulář žádosti o dotaci pro rok 2022 (PDF, 100 kB)

Formulář žádosti o dotaci pro rok 2022 (XLSX, 20 kB)

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý projekt (350 kB)

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (PDF, 820 kB)