Uvádíme na pravou míru

Na této stránce přínášíme upřesnění některých informací, které se o městské části Praha 10 objevily v médiích. Ať už se jedná o nepodložená fakta, zavádějící tvrzení, manipulace nebo přímo nepravdy.

Reportéři ČT
Naše Praha 10


Pořad Reportéři ČT se 29. 6. 2020 (reportáž Krizové zdražení) věnoval zvýšení nájemného na MČ Praha 10. Při tom reportéři vycházeli z nesprávných předpokladů a použili nemálo zavádějících, nepodložených i nepravdivých tvrzení. Rozhodli jsme se reagovat jak přímo na ně, tak na celkový kontext a vyznění reportáže. Naším podnětem se zabývá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která si od ČT vyžádala podklady (dopis RRTV, PDF 250 kB) a tématem se bude zabývat na svém zasedání 10. a 11. listopadu (dopis RRTV, PDF 230 kB). 

Kliknutím na obrázek se otevře stránka s reportáží České televize

Tvrzení pana šéfredaktora Wollnera při uvádění reportáže: „Praha 10 jako jediná pražská část zvedla nájemné ve svých obecních bytech během koronavirové krize. Nájemníci museli smlouvy podepsat už před jejím vypuknutím v lednu. Opatření ale naběhlo v jejím průběhu a podle mnoha obyvatel to zhoršilo jejich situaci. V bytech totiž bydlí především sociálně slabí, senioři, samoživitelky a mladé rodiny.“

Uvádíme na pravou míru:
  1. Praha 10 rozhodla o zvednutí nájemného ve svých obecních bytech 29. 4. 2019, kdy Zastupitelstvo městské části schválilo nové „Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10.“ Opatření naběhlo ve dvou vlnách, nejprve byl nájem vloni navýšen u nových smluv, letos u dlouhodobých. Zkratka nerozlišující rozhodnutí o zvýšení a jeho účinnost zřetelně evokuje, že by městská část v době nouzového stavu činila aktivní kroky směrem k navýšení nájmů. 
  2. Nájemníkům byl v lednu poslán dopis se smlouvou, v lednu nic podepisovat nemuseli. 
  3. Opatření údajně „podle mnoha“ zhoršilo jejich situaci. Kolik je ono „mnoho“? Městská část pronajímá kolem 3 tisíc bytů, „množina“ je pak zastoupena čtyřmi lidmi. Chybí jakýkoliv odkaz např. na petici podepsanou stovkami nájemníků, která by podporovala výše zmíněné tvrzení. 
  4. V bytech totiž bydlí především sociálně slabí, senioři, samoživitelky a mladé rodiny? Před rokem 2019 byly byty přidělovány nikoliv na základě individuálního posuzování žadatelů, ale na základě losování. Navíc nezanedbatelnou část bytů již obývají potomci původních majitelů. MČ Praha 10 žádný seznam, který by toto tvrzení dokládal, k dispozici nemá. To ostatně jasně potvrzuje pan zastupitel Pek, když říká: „Nedošlo k žádné analýze, k žádnému posouzení, zda v našich bytech opravdu převážně žijí lidé z nižších sociálních struktur, jak hluboko mají do kapsy.“ 

Tvrzení paní reportérky Dabrowské: Toto jsou tři ze tří a půl tisíce domácností nájemních bytů městské části Prahy 10. Většinu z nich obývají sociálně slabí občané. Jsou to převážně senioři, samoživitelky, nízkopříjmové rodiny, mladí obyvatelé startovacích bytů, handicapovaní a další.

Uvádíme na pravou míru:
  1. Bytů, které má MČ Praha 10 ve svém vlastnictví, je 3 315, z toho 350 volných jednotek čeká na rekonstrukci. Kde se vzalo 3,5 tisíce domácností, netuším. 
  2. Zmínka o převážném podílu seniorů, samoživitelek atd. je rozporována již výše. Před rokem 2019 byly byty přidělovány nikoliv na základě individuálního posuzování žadatelů, ale na základě losování. Navíc nezanedbatelnou část bytů již obývají potomci původních majitelů. MČ Praha 10 žádný seznam, který by toto tvrzení dokládal, k dispozici nemá. To ostatně jasně potvrzuje pan zastupitel Pek, když říká: „Nedošlo k žádné analýze, k žádnému posouzení, zda v našich bytech opravdu převážně žijí lidé z nižších sociálních struktur, jak hluboko mají do kapsy.“ 

Tvrzení paní reportérky Dabrowské: „Jejich situace se ještě zhoršila letos na jaře, když kvůli koronavirové krizi přišli o část svých příjmů. Navíc jim jejich obecní úřad od 1. dubna zdražil nájemné o 20 procent, ze 111 na 140 korun za metr čtvereční.“

Uvádíme na pravou míru:

Aniž bychom chtěli snižovat závažnost situace, je zde důležitá poznámka. Část nájemníků o část svých příjmů patrně přišla, ovšem zdaleka ne všichni. Zejména na samotnou výši důchodů neměla koronavirová krize žádný dopad. Plošné spojování obou jevů, které se potkaly v čase, jen podporuje dramatičnost a manipulativnost reportáže. 

Tvrzení paní zastupitelky Cabrnochové: „Vedení městské části odkazuje obyvatele z obecních bytů, aby žádali stát o dávky sociální podpory. Jenže i paní senátorka, která je současně starostkou a pobírá dva platy, v Senátu hovoří o tom, že ti lidé na to nedosáhnou.“

Uvádíme na pravou míru:
  1. Paní Renata Chmelová bere na vlastní návrh jako neuvolněná starostka pouze 30 % „starostovské“ odměny, z této částky ještě financuje různé dobročinné projekty. Jedná se o fakt zastupitelům několikrát zopakovaný. Navíc není vůbec jasné, jak platy paní starostky souvisejí s rozhodnutím Zastupitelstva o schválení „Zásad“ v minulém roce. 
  2. Paní starostka v Senátu ani nikde jinde nemluvila o tom, že „ti lidé“ na dávky sociální podpory nedosáhnou. V Senátu upozornila na nástrahy stávajícího systému, všem zájemcům pak individuálně radila, jak o příspěvek naopak nepřijít. 

Tvrzení paní reportérky Dabrowské: „Jak už víme, radnice se tedy rozhodla ke zvýšení nájemného přistoupit v lednu s tím, že nový předpis začne platit 1. dubna.“

Uvádíme na pravou míru:
  1. Opět: Radnice se rozhodla ke zvýšení nájemného přistoupit v dubnu roku 2019. 

Tvrzení občanky paní Adamčíkové: „Zjistila jsem, že v roce 2020, od doby, co začal krizový stav, tak jednotlivé městské části upustily od zdražování. Přestože v některých smlouvách byla inflační doložka, tak i o tu inflaci přestaly navyšovat. Například na Praze 4 to je 55 Kč za metr čtverečný a na Praze 10 je to 140 Kč.“

Uvádíme na pravou míru:

Částka 55 Kč/m2 na Praze 4 v reportáži není nijak doložena. Na webu MČ P4 se dá dohledat „Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění“. Pronájmu tzv. uvolněných bytů se věnuje čl. III, bod 1, písm. D), v němž se píše: „Uvolněný byt bude pronajat formou zveřejněného záměru dle čl. IV., s hlavním kritériem výše nabídnuté částky nájemného za 1 m2.“ Pronájem sociálního bytu je přiblížen v čl. IV., bodě 1 („Byt, o němž Rada městské části Praha 4 rozhodne dle čl. III. bod 1), písm. c), je určený pro občany ČR, žadatele v hmotné nouzi. Rada městské části Praha 4 rozhodne o výši“). Pronájmu bytu v bytových domech a v objektech základních a mateřských škol pro zaměstnance MČ Praha 4, zaměstnance MP, zaměstnance organizací zřizovaných nebo založených MČ Praha 4 je pak věnován čl. VI., bod 1). („Pronájem bytu v souladu s čl. III. odst. 1, písm. b) tohoto Závazného postupu je realizován na základě rozhodnutí Rady městské části Praha 4 uzavřením nájemní smlouvy na byt (dle schváleného vzoru) se zaměstnancem městské části Praha 4 či jí zřízené nebo založené organizace, nebo zaměstnancem MP, na dobu trvání 1 roku, počínaje dnem účinnosti smlouvy, s možností prodloužení pokud trvá pracovní poměr.“) 

Kromě toho je známo, že Praha 4 je oproti většině ostatních pražských částí specifická. Viz např. prazskydenik.cz: (https://prazsky.denik.cz/z-regionu/mestske-byty-naprosta-vetsina-nemiri-k-potrebnym-20190819.html) „Naopak Praha 4 má velmi výrazný podíl bytů určených seniorům a vybraným profesím. Oproti jiným však disponuje relativně nízkým fondem. ´Na jeden byt spravovaný městskou částí připadá 208 obyvatel. Vzhledem k tomu je účinnost bytové politiky této městské části víceméně marginální.(…),´ vypočítává IPR.“ Vzhledem k tomu, že MČ Praha 10 má naopak jeden z největších bytových fondů z městských částí, srovnávání značně pokulhává. Tvrzení, že „jednotlivé městské části upustily od zdražování“, je konstatována, aniž by byla jakkoliv podložena – např. tabulkou ukázanou na obrazovku. 

 

Výběr respondentů 

Z faktické zmínky o robustním systému sociální podpory a možnosti požádat si o příspěvek na bydlení je vyfabulována snaha městské části „nahnat spoustu dalších lidí na sociální dávky“. K ní se pak nevyjadřuje žádný zástupce MPSV nebo ÚP, který by byl za tuto agendu gesčně odpovědný, ale nejprve ekonom pan Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. „Nebudou na to úředníci, nejsou na to peníze v rozpočtu, takže i ty žádosti by se projednávaly měsíce, ne dny. A samozřejmě i stát by byl ve velkém problému, kde ty peníze nově najít jenom proto, aby si některé radnice vypomohly,“ zní jeho názor. Paní Spoustová má u svého jména napsáno „právnička a ekonomka“, lze ji dohledat jako advokátku: „Nejsem prognostik, abych mohla říct, co se stane, pokud se takovým případem budou řídit jiné městské části a jiné obce v České republice. Ale domnívám se, že v takovém případě by mohla být zátěž na sociální systém tak velká, že by mohlo dojít k jeho ohrožení, případně k jeho kolapsu,“ myslí si ona. 

Zatímco se v reportáži objevují dva zmínění odborníci na ekonomii a právo, jejichž tvrzení jsou velmi obdobná, nebyl osloven jediný expert na samotné bydlení či sociální politiku. Ať už se jedná o zmíněné MPSV a ÚP, MMR, které je garantem politiky bydlení nebo třeba Platformu pro sociální bydlení, s níž MČ Praha 10 spolupracovala při nastavování celého systému. 

Shrnutí a závěr

Vyznění celé reportáže z větší části shrnuje pan Wollner, už když ji uvádí. Městská část Praha 10 zvedla v průběhu koronavirové pandemie nájmy, čímž ještě zhoršila už tak špatnou situaci svých sociálně slabých občanů. Reportéři ČT vycházejí z premisy, že v obecních bytech, v nichž došlo ve druhé vlně k navýšení, žijí povětšinou lidé s tímto statusem, že se jim vinou okolností snížil příjem, a dopad opatření je pro ně tudíž fatální. Mnoho lidí se proto bouří, vedení Desítky to ale nechce slyšet. K tomu je ještě nabádá k využívání státního sociálního systému, což lze považovat na nebezpečný precedens.  

Z celé reportáže je patrné, že její rámcový scénář byl vymyšlen dávno před oslovením zástupců Městské části Praha 10 a jejich vysvětlení byla do reportáže jen doplněna. S výjimkou věcného argumentu paní starostky o roli státu. Ta je značně originálně rozvedena jako „nahánění lidí na sociální dávky.“ Zmínky o tom, že tím může Praha 10 v důsledku iniciovat zhroucení celého systému, už jsou na pomezí absurdního dramatu, zvlášť když se k tomuto domnělému nebezpečí nevyjadřuje jediný představitel onoho systému a není podloženo jediným číslem (např. kolik lidí aktuálně pobírá příslušný příspěvek, jaký nárůst je očekáván v souvislosti s „aktivitou“ Prahy 10, jaký počet znamená kolaps systému atd.) Další bizarností pak je například skutečnost, že se prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR pouští do analýzy úřednických míst na MPSV.

Kromě tohoto myšlenkového pochodu je zásadní problém reportáže v tom, že vychází z nesprávných předpokladů. MČ Praha 10 nerozhodla o zvýšení nájemného (po více než sedmi letech!) v době koronavirové krize, ale už na konci dubna loňského roku. Navýšení proběhlo ve dvou vlnách, ještě vloni u nových, letos u dlouhodobých smluv. Lidé zjevně potřební, kterým radnice pronajímala byty podle nových „Zásad“, tedy od začátku platí 140 Kč/m2/měsíc. Zatímco nyní se na stejnou výši dorovnaly nájmy u dlouhodobých nájemníků. V příspěvku je opakovaně tvrzeno, že se jedná především o sociálně slabé, to ale nelze z ničeho odvodit. Před rokem 2019 totiž byly přidělovány byty náhodně, na základě losování, část už navíc obývají potomci původních majitelů. ČT tedy kriticky informuje o skutečnosti, že městská část nezvýhodnila jednu náhodně a nesystémově vybranou skupinu lidí před ostatními obyvateli. Ano, na část z těchto lidí bohužel dolehla koronavirová krize s větší intenzitou, tak jako v případě celé populace. Vybrat tyto jedince a pojmout jejich individuální příběhy jako typické pro nájemníky obecních bytů městské části Prahy 10 je ovšem zcela zjevná manipulace. Navíc podpořena slovy o mnoha protestujících lidech, což není ničím podloženo. 

Zcela stranou zůstává samotná bytová politika městské části Praha 10, která vloni zavedla první ucelený koncept sociálního a dostupného bydlení. Vznikal ve spolupráci a po konzultacích s Magistrátem hl. m. Prahy, dalšími městskými částmi Prahy, Úřadem práce ČR či například Platformou pro sociální bydlení. Pravidla pronajímání obecních bytů byla upravena tak, aby na ně mohli dosáhnout opravdu sociálně slabí. K jednotlivým občanům je přistupováni individuálně, Kontaktní centrum bydlení jim již rok poskytuje poradenství, nyní je plánováno jeho rozšíření. 

Veškerá tato fakta v reportáži buď nejsou zmíněna vůbec, nebo jsou zastíněna a upozaděna na úkor individuálních příběhů, jež mají demonstrovat údajný plošný důsledek úpravy obecního nájemného na přibližně polovinu tržního. Reportéři ČT přinášejí jednostranný a hodně zjednodušený pohled na komplexní problematiku a až ostentativně upřednostňují dramatické vyznění a dojmologii před fakty.  


Naše Praha 10

Protože MČ Praha 10 je souvisle a neoprávněně napadána čtrnáctideníkem Naše Praha 10, rozhodli jsme se uvádět ty nejkřiklavější dezinformace a fake news na pravou míru. Na této stránce najdete inkriminované články a naši reakci na lživá či tendenční tvrzení.

Žádost o uveřejnění odpovědi v časopisu Naše Praha 10 (Word, 50kB)

Výzva starostce: Paní Chmelová, nebojte se veřejné diskuse a nezakazujte občanské setkání v knihovně Ruská!

Naše Praha 10, 15 .11. 2019, strana: 9

„Vyzýváme tímto starostku Renatu Chmelovou, aby lidem nezakazovala občanské diskuse v Domě čtení na Ruské ulici. (…) Místo diskuse ovšem radnice setkání s občany zakazuje. (…) Starostka nejenže na diskusi bez omluvy nepřišla, ale ještě radnice veřejnou diskusi zakázala! (…) Rozkaz dostal vedoucí knihovny, byť s tím osobně nesouhlasil.“

Uvádíme na pravou míru:
Dům čtení je pobočkou Městské knihovny v Praze. Ta je zřizována hlavním městem Praha, Městská část proto nejenže nezasahuje do toho, jaké diskuze zde budou probíhat, ale ani to dělat nemůže. Pro kontext doplňujeme, že pořadatel Jan Čížek, který je v článku citován, je zároveň majitel společnosti Strategic Consulting s.r.o. vydávající periodikum Naše Praha 10.

Náhled článku (JPG, 100kB)

Tito tvoří mocnou chobotnici na radnici Prahy 10

Naše Praha 10, 29. 11. 2019, strana: 11

„Nákladně zrekonstruované kino Vzlet za 40 milionů korun přidělil (místostarosta David Kašpar) do výhodného nájmu 220 Kč/m2/rok své firmě Vosto5, z.s. Osobně dohlížel v komisi na „výběrové“ řízení a sám pro sebe hlasoval.“

Uvádíme na pravou míru:
Za provozovatele bývalého kina Vzlet byla vybrána společnost Ústředna, s.r.o., která představila společný projekt originálního autorského nezávislého divadla Vosto5, světoznámého pražského barokního orchestru a vokálního ansámblu Collegium 1704 a tradičního vršovického Kina Pilotů. David Kašpar byl v roce 1996 jedním ze spoluzakladatelů společnosti Vosto5, s níž už téměř 15 let nijak nespolupracuje. Na výběru nájemce se podílel jako jeden z osmi členů výběrové komise, přičemž o konečném výběru nájemce rozhodovala Rada Městské části Praha 10.


„Dosadila (první místostarostka Jana Komrsková) do výhodných poradenských funkcí své známé a kamarádky z kandidátky Pirátů. Ti si pak přidělovali sami sobě zakázky od Prahy 10. Když se na to přišlo, do funkce dosadila svého manžela Jiřího Komrsku (též Piráti).“

Uvádíme na pravou míru:
Text zřejmě naráží na jednu jedinou spolupráci městské části Praha 10 s paní Lenkou Dvořákovou, profesionální organizátorkou sportovních akcí. U několika málo subdodávek, ekonomicky výhodnějších než v minulých letech, nenahlásila střet zájmů. Proto s ní byla okamžitě ukončena spolupráce. Zastupitele Jiřího Komrsku první místostarostka nikam nedosadila, ale byl namísto paní Dvořákové Radou MČ Praha 10 řádně zvolen do čela Komise bezpečnostní.


„Jako neúspěšná kandidátka Pirátů byla „odměněna“ (Lenka Dvořáková) placenými místy v dozorčích radách městských podniků a v odborných komisích Prahy 10.“

Uvádíme na pravou míru:
Šlo o jediné místo, a to v dozorčí radě Praha 10 - Rekreace, a. s. Na něj k datu 23. 9. 2019 rezignovala. Pro úplnost: za tuto funkci brala 2 329 korun čistého měsíčně, ale zároveň ručila celým svým majetkem. 


„Kumuluje funkci senátorky a starostky (starostka Renata Chmelová), za což bere dva platy. Plat senátorky je hodně přes 100.000 korun měsíčně. Odmítá se ale o druhý plat neuvolněné starostky (54.000 korun měsíčně) rozdělit s potřebnými.“

Uvádíme na pravou míru:
Je to přesně opačně, než text tvrdí. Renata Chmelová bere na vlastní návrh jako neuvolněná starostka pouze 40 % „starostovské“ odměny, což je 40 382 korun měsíčně. Z této částky podporuje různé dobročinné projekty a neziskové organizace působící zejména na Praze 10.

Náhled článku (JPG, 180kB)

10 000 podpisů pro Desítku!

Naše Praha 10, 13. 12. 2019, strana 9

„Současná starostka a senátorka Renata Chmelová také bere dva platy, které činí hodně přes 150.000 korun měsíčně, ale odmítá se rozdělit“

Uvádíme na pravou míru:
Je to přesně opačně, než text tvrdí. Renata Chmelová bere na vlastní návrh jako neuvolněná starostka pouze 40 % „starostovské“ odměny, což je 40 382 korun měsíčně. Z této částky podporuje různé dobročinné projekty a neziskové organizace působící zejména na Praze 10.

 

„Objednávka notebooku, který normálně stojí v Alze 25.000 korun, oni objednali za 136.000 korun. Vánoční večírek v KD Barikádníků za 630.000 korun!“ (příklad údajných „korupčních kauz a skandálního hospodaření“)

Uvádíme na pravou míru:
Ve skutečnosti šlo o šest notebooků včetně příslušenství, jeden tedy městská část pořídila za cenu ještě nižší, než text uvádí (po zaokrouhlení 22 700 Kč). 

 

„Vánoční večírek v KD Barikádníků za 630.000 korun!“ (příklad údajných „korupčních kauz a skandálního hospodaření“)

Uvádíme na pravou míru:
Jednalo se o každoroční událost zaměstnanců. Ti si ji sami organizovali a platili z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) ve spolupráci s odbory.

 

„Nebo brožura, kdy jeden kus vyjde na 700 korun!“ (příklad údajných „korupčních kauz a skandálního hospodaření“)

Uvádíme na pravou míru:
Onou „brožurou“ je obsáhlá dokumentace k urbanistické studii Bohdalec/Slatiny. Rozsahem jde spíše o knihu o 182 stranách v úsporné, měkké vazbě, která obsahuje kupříkladu složené/rozkládací mapy a další prvky, které nejsou typické pro standardní tiskové služby.

Náhled článku (JPG, 220kB)

Vedení radnice začíná brát první úvěry a zadlužuje Prahu 10

Naše Praha 10, 13. 12. 2019, strana 9

„Radnice plánuje první úvěr na 20 milionů korun a zadluží tak radnici.“

Uvádíme na pravou míru:
Rada městské části souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a o zvýhodněnou půjčku Státního fondu životního prostředí ČR na kofinancování projektů podpořených z OPŽP. Konečná struktura zdrojů na krytí energetických úspor v ZŠ Olešská, tj. dotace, vlastní zdroje a návratná finanční výpomoc, bude stanovena po rozhodnutí o přidělení dotace. Využití obou forem podpory umožní rychlejší realizaci akce, a tím i dřívější čerpání užitků ve formě energetických úspor a lepšího prostředí pro žáky ZŠ Olešská.

 

„Není tedy pravdou, že peníze z daně z nemovitosti jdou na opravy škol“

Uvádíme na pravou míru:
Na opravy, rekonstrukce a navyšování kapacit MŠ a ZŠ bude v tomto roce z vlastních zdrojů městské části vynaloženo nejméně 86 mil. Kč, očekávaný dodatečný výnos z daně z nemovitých věcí činí 70 mil. Kč. Tato fakta jsou zřejmá z rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na tento rok, které schválil Zastupitelstvo městské části vloni 16. prosince.

Náhled článku  (JPG, 60kB)

I tito tvoří mocnou chobotnici na radnici Prahy 10

Naše Praha 10, 13. 12. 2019, strana 11

„Radnice vydává již rok radniční noviny Praha 10 bez výběrového řízení. Vypsané výběrové řízení bylo zrušeno (asi nevyhrál ten pravý). Noviny jsou tak o 2 miliony předražené, než stály doposud.“

Uvádíme na pravou míru:
Pravidelný radniční zpravodaj byl vloni obnovený po více než třech letech. Už samotná snaha o srovnávání s rokem 2015 je minimálně zavádějící nejen z důvodu inflace, ale i proto, že nejsou vůbec brány v potaz klíčové faktory jako počet stran, kvalita papíru či grafická podoba. Každopádně veškeré činnosti související s vydáváním tohoto měsíčníku jsou zajišťovány buď přímo zaměstnanci radnice, nebo dodavateli vybíranými v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Co se týká „zrušeného výběrového řízení“, jsou patrně myšleny veřejné zakázky na distribuci a tisk měsíčníku. Do obou se přihlásila i společnost Strategic Consulting  s.r.o., ani v jednom případě ale nesplnila kritéria soutěže, respektive nenabídla nejnižší cenu – proto byla (a musela být dle zákona) ze soutěže vyřazena. Obě služby městská část zajišťuje v dané situaci za nejnižší možné ceny. 

 

„AVE bylo podle informací z radnice ale také účastníkem výběrového řízení Prahy 10 na správu zeleně. Nabídky firem byly odevzdány již 20. 9., ale ještě stále není rozhodnuto o vítězi zakázky. Co tam pan Beneš (místostarosta Petr Beneš) tři měsíce rozhoduje, netušíme.“

Uvádíme na pravou míru:
Petr Beneš je místostarostou MČ Praha 10 s gescemi majetek (byty/nebyty, pozemky), správní firmy, IT. Už z toho je patrné., že zakázka na zeleň, která patří do oblasti životního prostředí, je zcela mimo jeho působnost, a nemá na ni žádný vliv. V současnosti zakázku posuzuje hodnotící komise.