Hlavní úkoly odboru stavebního

 

Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10, jako stavební úřad podle písm. c) odst. 1)  § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,  vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen "OST") zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu a na úseku vodního hospodářství pro městskou část Praha 10 v katastrálním území Malešice, Vršovice a části dalších katastrálních území - Strašnice, Záběhlice, Michle, Vinohrady.

Stavební úřad ve věcech územního plánování a stavebního řádu dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona. Vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochranu práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Stavební úřady jsou správními orgány. Řízení před nimi je upraveno procesními normami správního práva. Základní normou je stavební zákon. Z jeho ustanovení - § 192, vyplývá, že na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak. To znamená, že není-li některá otázka ve stavebním zákoně speciálně upravena, použije se subsidiárně zákon o správním řízení - správní řád.

O řízení ve věcech přestupků, o podmínkách odpovědnosti za přestupky jakož i o příslušnosti k projednávání přestupků občanů proti stavebnímu řádu platí v souladu s ustanovením § 178 a následujících, stavebního zákona obecné předpisy - zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a správní řád.

Činnost stavebního úřadu (OST) jako obecného stavebního úřadu vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a z prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Činnost vodoprávního úřadu vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Rozsah činností se řídí dle přílohy 4 části A, položky 14, Vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. vyhl. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy (dále jen "Statut") v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad vykonává zejména:

  • Provádí územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb dle §76 a následujících, stavebního zákona v rozsahu dle vyhl. č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy v platném znění ("statut").
  • Vede řízení a vydává rozhodnutí dle §169 stavebního zákona o výjimkách z obecných technických požadavků v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb.hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze v platném znění a to v rozsahu vyhl. č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy v platném znění ("statut").
  • Provádí stavební řízení a vydává rozhodnutí a jiná opatření dle části čtvrté a následujících stavebního zákona a to v rozsahu dle vyhl. č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy v platném znění ("Statut"), včetně činnosti stavebního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu a vedení sankčního řízení dle §178 a následujících, stavebního zákona s výjimkou vybírání a vymáhání pokut.
  • Vykonává činnost vodoprávního úřadu v rozsahu dle vyhl. č. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy v platném znění ("Statut").
  • Eviduje a ukládá (archivuje) územně plánovací dokumentaci a dokumentaci staveb včetně ověřené dokumentace.
  • Provádí kontrolní činnost v oblasti působnosti stavebního zákona.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10