Přestupky

Přestupek
je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.


Nejčastěji řešené přestupky:

z přestupků proti veřejnému pořádku:

  • neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci
  • porušení nočního klidu


z přestupků proti občanskému soužití:

  • urážka na cti
  • ublížení na zdraví z nedbalosti
  • vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na zdraví, schválnosti
  • jiné hrubé jednání
  • způsobení újmy jinému pro jeho příslušnost k národnostní menšině, k náboženství, politickému smyšlení 
  • omezení výkonu práv příslušníků národnostní menšiny 


z přestupků proti majetku:

  • úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou a podvodem


Výše způsobené škody pro rozhraničení přestupku od trestného činu krádeže, zpronevěry a podvodu je hranice 5 000,- Kč.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10