Potřebuji řešit

Úvod » Žádosti, povolení a stížnosti » Přestupky » Detaily Životní situace
  
Okruh Žádosti, povolení a stížnosti
Kategorie Přestupky
Název životní situace Přestupky
Základní informace
Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.
 
Nejčastěji řešené přestupky:
 
 • z přestupků proti veřejnému pořádku:
  • neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci
   porušení nočního klidu
 • z přestupků proti občanskému soužití:
  • urážka na cti
  • vyhrožování újmou na zdraví
  • drobné ublížení na zdraví,
  • schválnosti
  • jiné hrubé jednání
 • z přestupků proti majetku:
  • úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou a podvodem
  • úmyslné neoprávněné užívání cizího majetku nebo přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
Způsob řešení

Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana o přestupku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. přestupkové

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
 
Pověřená osobaoddělení přestupkové

Úřední hodiny:
 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady
Fyzická osoba:
 • písemné oznámení
  • formulář není stanoven
  • náležitosti:
   • kdo je postiženou osobou
   • kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán
   • koho postižená osoba (oznamovatel) označuje za pachatele přestupku
   • důkazní prostředky, které jsou postižené osobě (oznamovateli) známy

Právnická osoba:

 • písemné oznámení
  • formulář není stanoven
  • náležistosti:
   • kdo je postiženou osobou
   • kde, kdy a jakým způsobem byl přestupek spáchán
   • koho postižená osoba (oznamovatel) označuje za pachatele přestupku
   • důkazní prostředky, které jsou postižené osobě (oznamovateli) známy
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání víc jak 1 rok
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace -
Související situace

Stížnost