Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Každá fyzická a právnická osoba může podat žádost o poskytnutí informace na všech odborech ÚMČ Praha 10, případně prostřednictvím podatelny. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny ÚMČ Praha 10. Žádosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Městská část Praha 10 poskytuje pouze informace vztahující se k její působnosti. Pokud se požadované informace k této působnosti nevztahují, žádost odloží a tento výsledek sdělí žadateli do 7 dnů.

Odbor kontroly a komunikace ÚMČ vede centrální evidenci žádostí o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. V případě vyhovění žádosti jsou požadované informace poskytnuty nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti (tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dnů). V případě nedostatků žádosti může být žadatel vyzván, aby žádost doplnil nebo upřesnil do 7 dnů, ode dne jejího podání. Existuje-li zákonný důvod pro odepření požadovaných informací, je do 15 dnů ode dne doručení žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. její části.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena městské části Praha 10 nebo jejím orgánům a že se žadatel poskytnutí informace domáhá podle výše uvedeného zákona. Fyzická osoba dále uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Případný formulář žádosti lze nalézt ZDE.

Pokud žadatel nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti, s výší úhrady nebo mu nebyla informace poskytnuta, případně byla poskytnuta pouze částečně, může podat proti vyřízení žádosti o informace stížnost. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části lze podat odvolání. O stížnosti nebo odvolání rozhoduje nadřízený orgán, tj. Magistrát hl. m. Prahy. 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10