Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Pobytová zařízení » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Pobytová zařízení
Název životní situace Žádost o přijetí do domova se zvláštním režimem
Základní informace

Domov se zvláštním režimem poskytuje komplexní, kvalitní, individuálně zaměřené, celoroční pobytové služby osobám, které se v důsledku svého zdravotního stavu ocitly v nepříznivé situaci, kterou nejsou schopny překonat ve svém vlastním prostředí ani za pomoci rodiny nebo jiného typu sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Cílem této služby je poskytovat komplexní kvalitní péči, která umožní uživatelům služby prodloužení aktivního způsobu života.

Sociální služba bude poskytována:

a)    osobám s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí, včetně chorob přidružených

b)    osobám s chronickým duševním onemocněním, slučitelným s osobami v bodě a), které v důsledku svého onemocnění potřebují částečnou nebo úplnou péči.

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je nutné, aby žadatel kontaktoval přímo vybrané zařízení sociální péče (tj. domov pro seniory). Úřad MČ Praha 10 může poskytnout konzultace, či zprostředkovat kontakty na poskytovatele sociálních služeb.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně pověřená osoba za žadatele
 • zákonný zástupce
  • u osob s omezenou svéprávností
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti u vybraného zařízení.

Kde lze řešit

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. (CSOP), Sámova 7, 101 00, Praha 10
webové stránky organizace - odkaz zde

 

Domov se zvláštním režimem Zvonková 

Zvonková 6, 106 00 Praha 10-Zahradní Město

 

Sociální pracovnice
Jana Horčicová DiS.
Telefon: 272 173 022
Mobilní telefon: 733 643 972
E - mail: zvonkovadzr@csop10.cz


Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček, Moskevská 21, 101 00 Praha 10

Sociální pracovnice
Simona Sýkorová, DiS. - sociální pracovnice
Telefon: 277 010 184
Mobilní telefon: 604 326 207
E - mail: zamecekdzr@csop10.cz

CSOP poskytuje rozsáhlé konzultační služby, je tedy vhodné obrátit se na toto pracoviště pro bližší informace či poradenství.

 

Další domovy se zvláštním režimem na území MČ Praha 10:  

 • Alzheimer centrum Domov pro seniory Malešice
  Rektorská 577, 108 00, Praha 10
  www.malesiceds.cz
  Tel.: 274 779 451 
Doklady Fyzická osoba (žadatel):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o přijetí do domova se zvláštním režimem
 • doklad totožnosti
 • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele
 • případně další dokumenty, které mohou být vyžadovány, například průkazka zdravotní pojišťovny, důchodový výměr vydaný Českou správou sociálního zabezpečení a jiné

Pověřená osoba za žadatele:

 • možnost podání žádosti v zastoupení a potřebné doklady je vhodné nejprve konzultovat s poskytovatelem služby
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky za podání žádosti o přijetí do domova s pečovatelskou službou nejsou vybírány

Lhůty:

 • podané žádosti budou zařazeny do evidence poskytovatele sociální služby
Nejčastější otázky
 • Jak zajistit pečovatelskou službu, nebo jinou péči o seniory či zdravotně postiženého občana?
  Občané MČ Praha 10 mohou využít služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10. Organizace poskytuje pečovatelskou službu na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem služby. Na pečovatelskou službu může navázat domácí zdravotní péče, eventuálně přechodný pobyt v domovech pro seniory.
 • Co je "pečovatelská služba"?
  Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, včetně maximální výše úhrady za poskytování.
  PS je poskytována zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, nebo další osobní péči, pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
  Občané mají možnost sami zvolit poskytovatele pečovatelské služby včetně konkrétních úkonů.
 • Co je "domácí zdravotní péče"?
  V rámci poskytování komplexních služeb může být pečovatelská služba doplněna
  o domácí zdravotní péči. Péče je poskytována na základě registrace MHMP a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Péče (aplikace inzulínu a ostatních injekcí, převazy a ošetření, rehabilitace apod.) je určena pro klienty všech věkových skupin.
  Pro bližší informace doporučujeme kontaktovate vedoucí sestru domácí zdravotní péče CSOP.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Žádost o bytovou jednotku v domě s byty zvláštního určení