Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Pobytová zařízení » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Pobytová zařízení
Název životní situace Žádost o přijetí do domova pro seniory
Základní informace
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je nutné, aby žadatel kontaktoval přímo vybrané zařízení sociální péče (tj. domov pro seniory). Úřad MČ Praha 10 může poskytnout odborné poradenství, konzultace, či zprostředkovat kontakty na poskytovatele sociálních služeb.
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně pověřená osoba za žadatele
 • zákonný zástupce
  • u osob s omezenou svéprávností
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti u vybraného zařízení.

Kde lze řešit
Domovy pro seniory na území MČ Praha 10:

 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. (CSOP), Sámova 7, 101 00, Praha 10
webové stránky organizace - odkaz zde 

Uvedená příspěvková organizace provozuje:

 • Domov pro seniory U Vršovického nádraží 1547/5, 101 00 Praha 10
 • Domov pro seniory Zvonková 6, 106 00 Praha 10
 • Domov pro seniory Vršovický zámeček, Moskevská 21, 101 00 Praha 10

 

​Podrobnější informace k pobytovým službám na webu CSOP pod odkazem zde

CSOP poskytuje rozsáhlé konzultační služby, je tedy vhodné obrátit se na toto pracoviště pro bližší informace či poradenství.

 

Další Domovy pro seniory na území MČ Praha 10:

Doklady

Fyzická osoba (žadatel):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o přijetí do domova pro seniory
 • doklad totožnosti
 • vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele
 • průkazka zdravotní pojišťovny
 • případně další dokumenty, které mohou být vyžadovány, například důchodový výměr vydaný Českou správou sociálního zabezpečení a jiné

 

Pověřená osoba za žadatele:

 • možnost podání žádosti v zastoupení a potřebné doklady je vhodné nejprve konzultovat s poskytovatelem služby
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky za podání žádosti o přijetí do domova pro seniory nejsou vybírány

Lhůty:

 • podané žádosti budou zařazeny do evidence poskytovatele sociální služby
Nejčastější otázky
 • Čím se od sebe liší dům s byty zvláštního určení, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem?
  Dům s byty zvláštního určení: Byty v tomto domě jsou malometrážní obecní nájemné byty, vlastníkem je MČ Praha 10. Jsou určené pro bydlení nejen seniorů a zdravotně postižených občanů, ale i těch občanů, kteří žijí osaměle. Tito lidé jsou sice v základních životních úkonech soběstační, jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů potřebují z důvodu věku ne zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby (pečovatelské služby) a tuto péči nemohou zajistit rodinní příslučníci. Není zde zajištěna 24 hodinová péče. Žadatel by měl být schopen relativní samostatnosti při pobyhu a pobytu v bytě.
   
  Domov pro seniory poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Domov pro seniory poskytuje svým klientům tyto služby: ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a jiné.
   
  Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění (např. osobám se stařeckou nebo Alzheimerovou demencí) a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Prostředí i provoz v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
 • Jak zajistit pečovatelskou službu, nebo jinou péči o seniory či zdravotně postiženého občana?
  Občané MČ Praha 10 mohou využít služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10. Organizace poskytuje pečovatelskou službu na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem služby. Na pečovatelskou službu může navázat domácí zdravotní péče, eventuálně přechodný pobyt v domovech pro seniory.
 • Co je "pečovatelská služba"?
  Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, včetně maximální výše úhrady za poskytování.
  PS je poskytována zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, nebo další osobní péči, pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
  Občané mají možnost sami zvolit poskytovatele pečovatelské služby včetně konkrétních úkonů.
 • Co je "domácí zdravotní péče"?
  V rámci poskytování komplexních služeb může být pečovatelská služba doplněna
  o domácí zdravotní péči. Péče je poskytována na základě registrace MHMP a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Péče (aplikace inzulínu a ostatních injekcí, převazy a ošetření, rehabilitace apod.) je určena pro klienty všech věkových skupin.
  Pro bližší informace doporučujeme kontaktovate vedoucí sestru domácí zdravotní péče CSOP.
Podobné situace - následující
Související situace