Životní situace

Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Přerušení provozování živnosti/pokračování v provozování živnosti
Základní informace

Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

V provozování lze pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu.

Délku doby, na kterou má být živnost přerušena, si určí podnikatel a uvede ji ve formátu den, měsíc a rok. 

Kdo je oprávněn jednat
  • Podnikatel (fyzická, právnická osoba)

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

 

Způsob řešení

Podáním oznámení o přerušení živnostenského oprávnění u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky), podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Efektivní nástroj pro Elektronické podání (www.rzp.cz).

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů

Vršovická  1429/68, 10138 Praha
Pověřená osobaoddělení registrace podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Podnikatel  předloží:

  • vyplněný a podepsaný tiskopis

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent elektronicky.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty:

  • Živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenském rejstříku a písemně o tom vyrozumí podnikatele.
Nejčastější otázky
  • Pokud se rozhodnu přerušit živnost, je nutné to hlásit na úřad?
  • Je nutné při přerušení živnosti udávat důvod?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10