Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Zvláštní užívání komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Zvláštní užívání komunikace
Název životní situace Zvláštní užívání komunikace - restaurační zahrádky
Základní informace

Zvláštním užíváním komunikací je podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umisťování prodejních a jiných prodejních zařízení). Za tímto účelem je nutné získat souhlas vlastníka dotčených komunikací a podat žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o povolení k zvláštnímu užívání komunikace.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti u příslušného silničního úřadu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, odd. státní správy – referát komunikací

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba:  Anna Jordánová
Úřední hodiny

Doklady Fyzická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
  • k dispozici na příslušném pracovišti a na stránkách MČ Praha 10
  • popř. žádost psaná volnou formou obsahující:
   • jméno (název) žadatele
   • kontaktní a adresné informace
   • specifikace záboru
   • místo záboru
   • termín záboru
   • plocha záboru
   • účel záboru
 • doklad totožnosti
 • 3x situační plánek
 • Nájemní smlouva s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK) www.tsk-praha.cz
 • Závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče – týká se památkových zón na území m. č. Praha 10, kontakty na odbor památkové péče www.praha.eu
 • vyjádření Policie ČR, www.policie.cz
  • v případě, kdy dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  • vyřizuje referent až po podání žádosti

 

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
  • k dispozici na příslušném pracovišti a na stránkách MČ Praha 10
  • popř. žádost psaná volnou formou obsahující:
   • jméno (název) žadatele
   • kontaktní a adresné informace
   • specifikace záboru
   • místo záboru
   • termín záboru
   • plocha záboru
   • účel záboru
 • doklad totožnosti
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
 • 3x situační plánek
 • Nájemní smlouva s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK) www.tsk-praha.cz
 • Závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče – týká se památkových zón na území m. č. Praha 10, kontakty na odbor památkové péče www.praha.eu
 • vyjádření Policie ČR, www.policie.cz
  • v případě, kdy dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  • vyřizuje referent až po podání žádosti
 • neověřená plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky za povolení zvláštního užívání komunikace:
  • na dobu 10 dnů a dobu kratší než 10 dnů – 100 Kč
  • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců – 500 Kč
  • na dobu delší než 6 měsíců – 1 000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství (ohlášení je součástí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace), na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
 • žádost je nutné doručit nejpozději 30 dnů před dnem požadovaného záboru
Nejčastější otázky
 • K žádosti (o zvláštní užívání komunikace) musím doložit vyjádření od Technické správy komunikací (TSK). Na jaké oddělení, či pracoviště se mám obrátit?

  U TSK je nutné projednání na odd. koordinace, zda v požadovaném místě není plánována jiná akce, dále pak na odd. obchodním, kde žadatel obdrží Nájemní smlouvu s vyznačením záboru.

 • Je nutné k žádosti o zvláštní užívání komunikace dokládat plánek se zakreslením?
  Ano, situační plánek slouží k upřesnění umístění povoleného záboru na místní komunikaci.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace