Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Náhradní rodinná péče » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Náhradní rodinná péče
Název životní situace Žádost o pěstounskou péči
Základní informace
Pěstounská péče je placená náhradní rodinná péče. Dítě svěřované do pěstounské péče nemusí být právně volné.
 
Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o dítě vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech. O záležitostech nikoli běžných mají právo rozhodovat rodiče (zákonný zástupce).
 
Zrušit pěstounskou péči může soud jen z důležitých důvodů. Učiní tak vždy na žádost pěstouna. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte.
 
Dávky pěstounské péče:
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměna pěstouna
 • příspěvek při převzetí dítěte
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • příspěvek při pěstounské péči

Pěstounská péče je určena především dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny.

Další informace na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - odkaz zde

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba

Základní podmínky:

 • starší 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
Způsob řešení
Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny se podává na odboru sociální péče úřadů MČ Prahy 1 - 22 dle místa trvalého bydliště žadatele.
 
Žádost s požadovanými doklady je postoupena k vyřízení odboru sociální péče MHMP. Tento odbor zajišťuje pro pěstouny rodičovské kurzy a psychologická vyšetření. Po odborném posouzení žádosti vydá příslušný odbor rozhodnutí o vyhovění, resp. nevyhovění žádosti.
Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
odbor sociální, odd. sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou
Vršovická  1429/68
101 38 Praha 10
 
Kontakt: Bc. Adéla Hrazdírová, telefon 267 093 294, kancelář A102
               e-mail:Adela.Hrazdirova@praha10.cz
 
Úřední hodiny:
 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
Doklady

Fyzická osoba

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
  • k dispozici na odboru sociálním MČ Praha 10
 • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR
 • výpis z rejstříku trestů
 • zpráva o zdravotním stavu
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech
  • stanovisko úřadu MČ Praha 10 k žádosti o zprostředkování osvojení
  • zpráva od zaměstnavatele a potvrzení o výši výdělku
  • zpráva o sociálním šetření v domácnosti
 • písemné vyjádření žadatele, zda souhlasí s tím, aby byl zařazen do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dítěte z ciziny
 • písemné vyjádření žadatele, zda žádá výlučně osvojení dítěte z ciziny
 • písemný souhlas žadatele s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněný zjišťovat další údaje související se zprostředkováním osvojení nebo pěstounské péče
 • písemný souhlas s účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny
 • 2x fotografie žadatele (ne starší půl roku)
 • platný doklad totožnosti
 • oddací list, podává-li žádost manželský pár
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • ÚMČ Praha 10 postupuje příslušnou spisovou dokumentaci na MHMP neprodleně po dokončení její kompletace
Nejčastější otázky
 • Za jak dlouho od podání žádosti o zprostředkování pěstounské péče se dozvíme, zda jsme byli zařazeni do evidence?
  Příslušný úřad rozhodne max. do 3 měsíců o zařazení do evidence pěstounů.
 • Je omezen počet dětí v pěstounské rodině?
  Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí je stanoven maximální počet 6 dětí pouze pro zařízení pro výkon pěstounské péče (např. SOS dětská vesnička). Pěstounská rodina sama zváží, kolika dětem je schopna a ochotna poskytnout výchovnou a materiální péči.
 • Jaké děti jsou umisťovány do pěstounské péče?
  Do pěstounské péče jsou nejčastěji umisťovány především děti sociálně osiřelé, které potřebují nejen trvalou individuální péči, ale i dlouhodobou výchovu v náhradní rodině. Jedná se především o děti s různými zdravotními či psychomotorickými obtížemi, děti starší, sourozenecké skupiny nebo děti jiného etnika. Patří sem i skupina dětí, u kterých brání jejich svěření do osvojení překážky právní, především nesouhlas rodičů.
Podobné situace předchozí -
Související situace