Životní situace

Úvod » Sociální péče » Náhradní rodinná péče » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Náhradní rodinná péče
Název životní situace Žádost o osvojení dítěte
Základní informace
Jednotlivci nebo manželé si mohou osvojit dítě, které je právně volné (tzn. že rodiče dají s osvojením dítěte souhlas, případně jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo byl soudem určen nezájem rodičů o dítě).
Osvojitelé mají stejná práva a povinnosti vůči dítěti jako rodiče, stávají se tak zákonnými zástupci dítěte a mají rodičovskou zodpovědnost k osvojenci. Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou. 

Společnými osvojiteli se mohou stát jen manželé. Společně nemohou osvojit druh a družka nebo stejnopohlavní registrovaný pár.
 

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba

Podmínky:

 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • přiměřený věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojencem
 • žadatel nesmí mít příbuzenský vztah k osvojenci
 • žadatel nesmí žít v registrovaném partnerství
Způsob řešení
Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli a zprostředkování osvojení se podává na odboru sociální péče úřadů MČ Praha 1 - 22 podle místa trvalého bydliště žadatelů. Žádost s příslušnými doklady a stanoviskem příslušného sociálního odboru je postoupena na odbor sociální péče MHMP, který žádost vyřizuje.
 
Po odborném posouzení žádosti vydá odbor sociální péče, odd. sociálních služeb MHMP rozhodnutí, kterým žádosti vyhoví nebo nevyhoví. Tento odbor také žadatelům zařazeným do evidence zprostředkovává osvojení dítěte, přičemž čekací doba je přibližně 2 roky. V případě vytipování vhodných žadatelů k dítěti vyrozumí odbor sociální péče MHMP žadatele a seznámí je s dokumentací dítěte, dále pak zajistí žadatelům kontakt v zařízení, kde je dítě umístěno. V případě úspěšného kontaktu vydá příslušný úřad MČ Prah 1 - 22 rozhodnutí o převzetí dítěte do předadopční péče, která trvá 3 měsíce.
Kde lze řešit
Úřad MČ Praha 10, odbor sociální
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou
Vršovická 68
101 38  Praha 10
 
Kontakt: Bc. Lucie Jínová, telefon 267 093 657
                                          email: luciej@praha10.cz
 
Úřední hodiny: Po, St: 8-12, 13-17.30 hodin
Doklady

Fyzická osoba

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
  • k dispozici na odboru sociálním MČ Praha 10
 • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR
 • výpis z rejstříku trestů
 • zpráva o zdravotním stavu
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech
  • stanovisko úřadu MČ Praha 10 k žádosti o zprostředkování osvojení
  • zpráva od zaměstnavatele a potvrzení o výši výdělku
  • zpráva o sociálním šetření v domácnosti
 • písemné vyjádření žadatele, zda souhlasí s tím, aby byl zařazen do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dítěte z ciziny
 • písemné vyjádření žadatele, zda žádá výlučně osvojení dítěte z ciziny
 • písemný souhlas žadatele s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněný zjišťovat další údaje související se zprostředkováním osvojení nebo pěstounské péče
 • písemný souhlas s účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny
 • 2x fotografie žadatele (ne starší půl roku)
 • platný doklad totožnosti
 • oddací list, podává-li žádost manželský pár
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • nejsou stanoveny
  • individuální dle řešeného případu
Nejčastější otázky
 • Za jak dlouho od podání žádosti o zprostředkování osvojení se dozvíme, zda jsme byli zařazeni do evidence?
 • Je možné se proti negativnímu rozhodnutí ve věci osvojení dítěte odvolat?
 • Co je zahrnuto v odborném posouzení v rámci žádosti o osvojení dítěte? 
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10