Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Zvláštní užívání komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Zvláštní užívání komunikace
Název životní situace Zvláštní užívání komunikace - vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
Základní informace

Zvláštním užíváním komunikací je podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. zřizování vyhrazeného parkovacího stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace). Za tímto účelem je nutné získat souhlas vlastníka dotčených komunikací a podat žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o povolení k zvláštnímu užívání komunikace.

Kdo je oprávněn jednat
 • držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Občan s přiznaným II. či III. stupněm mimořádných výhod může požádat odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje MČ Praha 10 o vyhrazené parkovací místo. Řeší se podáním písemné žádosti. Žadatelům se doporučuje nejprve žádost konzultovat s pověřeným pracovníkem telefonicky nebo e-mailem.

Podmínky:

 • trvalé bydliště v místě požadovaného vyhrazeného stání
 • žadatel musí být zapsán v technickém průkazu jako vlastník nebo provozovatel vozidla (případně jako smluvní partner leasingové smlouvy nebo jako zaměstnanec společnosti, který má od zaměstnavatele pro služební a soukromé účely svěřen vůz společnosti jako součást mzdy a zdaňuje jej podle platných zákonů)
  • případně je v technickém průkazu vozidla uvedena osoba, jež s žadatelem (osobou se sníženou schopností pohybu a orientace) žije ve společné domácnosti
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, referát dopravy a speciálního stavebního úřadu

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba: Markéta Bejlková
Úřední hodiny

Doklady Držitel průkazu ZTP, ZTP/P:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o vydání povolení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP a ZTP/P
 • doklad totožnosti
 • parkovací znak
 • kopie dokladu o přiznání výhod II. nebo III. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P)
 • kopie technického průkazu vozidla
 • souhlas vlastníka komunikace (tzn. nájemní smlouva s TSK hl. m. Prahy, www.tsk-praha.cz)
 • situační náčrtek ulice s vyznačením parkovacího místa
 • souhlas Policie ČR (lze vyřídit přes příslušný odbor nebo v sídle Policie ČR)
 • neověřená plná moc
  • v případě zastupování zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
  • držitelé průkazu mimořádných výhod pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou ze zákona od správních i místních poplatků osvobozeni

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace - následující
Související situace