Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Zvláštní užívání komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Zvláštní užívání komunikace
Název životní situace Zvláštní užívání komunikace – tržní místa, místa pro nabídku zboží před prodejnou, reklamní poutače typu „A“
Základní informace

Zvláštním užíváním komunikací je podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umisťování reklamních poutačů typu „A“, laviček s reklamním oznámením, místa pro nabídku zboží, zřizování a provoz stánků, přenosných prodejních zařízení a jiných podobných zařízení, kulturních a reklamních akcí konaných na území MČ Praha 10). Za tímto účelem je nutné získat souhlas vlastníka dotčených komunikací a podat žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o povolení k zvláštnímu užívání komunikace.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušný odbor úřadu městské části Praha 10.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, referát komunikací
Vinohradská 3218/169
100 00, Praha 10
Pověřená osoba: Anna Jordánová
Doklady Fyzická osoba:

 • vyplněná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění: restaurační předzahrádky nebo reklamního poutače typu „A“ nebo reklamní lavičky
 • doklad totožnosti
 • 3x situační plánek se zakreslením záboru umístění reklamního poutače typu "A" nebo reklamní lavičky na chodníku
 • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace
 • plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou

 

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:

 • vyplněná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění: restaurační předzahrádky nebo reklamního poutače typu „A“ nebo reklamní lavičky
 • doklad totožnosti
 • 3x situační plánek se zakreslením záboru umístění reklamního poutače typu "A" nebo reklamní lavičky na chodníku
 • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
 • plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky za povolení zvláštního užívání komunikace:
  • na dobu 10 dnů a dobu kratší než 10 dnů – 100 Kč
  • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců – 500 Kč
  • na dobu delší než 6 měsíců – 1 000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství (ohlášení je součástí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace), na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K žádosti (o zvláštní užívání komunikace) musím doložit vyjádření od Technické správy komunikací (TSK). Na jaké oddělení, či pracoviště se mám obrátit?

  U TSK je nutné projednání na odd. koordinace, zda v požadovaném místě není plánována jiná akce, dále pak na odd. obchodním, kde žadatel obdrží Nájemní smlouvu s vyznačením záboru.

 • Je nutné k žádosti o zvláštní užívání komunikace dokládat plánek se zakreslením?
  Ano, situační plánek slouží k upřesnění umístění povoleného záboru na místní komunikaci.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace