Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím dle §10 zákona č. 13/1997 Sb.
Základní informace

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů (nájezdů). Ve správním obvodu Praha 10 mohou nastat dva případy, které vyžadují povolení příslušného silničního úřadu:

a) Připojení místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, úprava takového připojení nebo jeho zrušení.

b) Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, úprava takového připojení nebo jeho zrušení.

Kdo je oprávněn jednat

 • vlastník připojované (nové) komunikace nebo sousední nemovitosti
  • případně zmocněná osoba

 •  
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti k místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu dle typu komunikace, na které se připojení realizuje.

Kde lze řešit
Místní komunikace I. třídy:
 
Magistrát hl. m. Prahy
odbor dopravních agend, odd. silničního správního úřadu
 
Jungmannova 29/35
110 00, Praha 1 - Nové Město
 
Úřední hodiny:
 • Po: 12.00 - 17.00
 • St: 8.00 - 18.00
  • mimo úřední hodiny pouze po předchozí domluvě
Ostatní místní komunikace:
 
Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, odd. státní správy - životní prostředí a doprava, Referát posuzování projektové dokumentace a kontroly v oblasti doprav a inženýrských sítí
 
Vršovická 68
101 38, Praha 10
 
Pověřená osoba: Ing. Martin Dejnožka, kancelář A 511b
Tel.: 267 093 267
 
Úřední hodiny:
 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
Doklady

Vlastník připojované (nové) komunikace nebo sousední nemovitosti:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení přípojení na pozemní komunikaci (ke stažení ZDE)
 • 3 x situace připojení ve formátu A3, která zobrazuje celý profil dotčené komunikace s prokótovanými skladebnými prvky, dopravní značení, parkující vozidla atd. Situace musí obsahovat hmatové prvky dle vyhl. č. 398/2009 Sb., rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736110 příp. ČSN 736102 včetně vyznačených překážek (strom, keř, sloup, lampa atd.), vlečné křivky dle TP 171, kótu délky snížené/sklopené obruby, kótu šířky brány a způsob jejího otevírání a rozhodnou část připojované nemovitosti / komunikace s údajem o parkovacích kapacitách a funkce připojované stavby (bydlení, obchod, výroba, sklad apod.) Celý připojovaný objekt/areál/pozemek není z důvodu zachování přijatelného měřítka na situaci nutný. Je-li však účelné zakreslit celou připojovanou nemovitost (velké parkoviště, areál, obytný soubor) učiňte tak samostatnou přílohou (libovolného formátu).
 • 1 x situace širších vztahů.
 • 1 x příčný řez připojením (snížená x sklopená obruba, výškové kóty, sklon, skladba).
 • Stanovisko vlastníka dotčené místní komunikace (je-li ve správě TSK hl. m. Prahy, je možné přiložit stanovisko oblastní správy Východ, Krupská 28, Praha 10, tel: 257 015 363).
 • V případě zastupování vlastníka připojované nemovitosti konkrétní plnou moc k zastupování v řízení dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o připojení pozemku parc. č. .. k místní komunikaci …, k podání žádosti, k převzetí písemnosti a vzdání se práva na odvolání. 
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatek – 500 Kč
  • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a jeho přílohy sazebníku poplatků, položky 36

Lhůty:

 • řeší se zpravidla bezodkladně
  • ve složitějších případech do 30 dnů od zahájení řízení
  • dle §71 zákona č. 500/2004 Sb.
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou žádné otázky.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu "Kde lze řešit".

Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10