Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Pozemní komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Pozemní komunikace
Název životní situace Připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí k pozemním komunikacím dle §10 zákona č. 13/1997 Sb.
Základní informace

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů (nájezdů). Ve správním obvodu Praha 10 mohou nastat dva případy, které vyžadují povolení příslušného silničního správního úřadu:

a) Připojení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k jiné pozemní místní komunikaci, úprava takového připojení nebo jeho zrušení.

b) Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, úprava takového připojení nebo jeho zrušení.

Kdo je oprávněn jednat
 • Vlastník připojované (nové) komunikace nebo sousední nemovitosti (parcely), nebo jím zmocněná osoba.
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti k místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu dle typu komunikace, na které se připojení realizuje.

Kde lze řešit
Místní komunikace I. třídy:
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor pozemních komunikací a drah, odd. silničního správního úřadu
Jungmannova 29/35
110 00, Praha 1 - Nové Město
 
Ostatní místní komunikace:
Úřad městské části Praha 10
Odbor dopravy, odd. státní správy, referát posuzování PD, kontroly komunikací a inženýrských sítí
Vinohradská 3218/169
100 00, Praha 10
 
Pověřená osoba: Ing. Martin Dejnožka
Doklady Vlastník připojované (nové) komunikace nebo sousední nemovitosti (parcely) předloží:

 • vyplněnou a podepsanou Žádost o povolení připojení na pozemní komunikaci 
 • 2 x situaci připojení ve formátu A3, která zobrazuje celý profil dotčené komunikace s prokótovanými skladebnými prvky, dopravní značení, parkující vozidla atd. Situace musí obsahovat hmatové prvky dle vyhl. č. 398/2009 Sb., rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736110 příp. ČSN 736102 včetně vyznačených překážek (strom, keř, sloup, lampa atd.), vlečné křivky dle TP 171, kótu délky snížené/sklopené obruby, kótu šířky brány a způsob jejího otevírání a rozhodnou část připojované nemovitosti / komunikace s údajem o parkovacích kapacitách a funkci připojované stavby (bydlení, obchod, výroba, sklad apod.) Celý připojovaný objekt/areál/pozemek není z důvodu zachování přijatelného měřítka na situaci nutný. Je-li však účelné zakreslit celou připojovanou nemovitost (velké parkoviště, areál, obytný soubor) učiňte tak samostatnou přílohou (libovolného formátu).
  • 1 x situaci širších vztahů.
 • 1 x příčný řez připojením (snížená x sklopená obruba, výškové kóty, hmatový prvek, sklon, skladba sjezdu).
 • Stanovisko vlastníka dotčené místní komunikace. Je-li komunikace ve vlastnictví hl. m. Prahy, pak i stanovisko správce komunikace TSK hl. m. Prahy a.s..
 • V případě zastupování vlastníka připojované nemovitosti konkrétní plnou moc k zastupování v řízení dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o připojení pozemku parc. č. .. k místní komunikaci …, k podání žádosti, k převzetí písemnosti a vzdání se práva na odvolání. 
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatek – 500 Kč
  • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a jeho přílohy sazebníku poplatků, položky 36

Lhůty:

 • Rozhodnutí je vydáváno bez zbytečného odkladu ve lhůtách nutných pro provedení řádného správního řízení a zajištění práv účastníků řízení.
Nejčastější otázky
 • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

  S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace