Potřebuji řešit

Úvod » Majetek » Detaily Životní situace
  
Okruh Majetek
Kategorie Majetek
Název životní situace Pronájem nebytových prostor ve správě MČ Praha 10
Základní informace
Pronájem nebytových prostor se řídí "Zásadami hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 ze dne 4. 2. 2021".
 
Volné nebytové prostory v nemovitostech svěřených do správy MČ Prahy 10 určené k pronájmu jsou zveřejněny na úřední desce, na internetových stránkách (www.praha10.cz), v novinách Praha 10 a v informační kaceláři ÚMČ Praha 10, a to po dobu nejméně 15 dnů.
 
V případě zájmu o pronájem některého z uvedených nebytových prostor je třeba podat písemnou přihlášku do aktuální veřejné nabídky.
Přihláška musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 10 a podána v zalepené obálce, na které musí být uvedeno:
 • na čelní straně - „Veřejná nabídka NP“, adresa a číslo příslušného nebytové prostoru
 • na zadní straně – obchodní jméno a místo podnikání nebo název firmy a její sídlo
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • fyzická osoba podnikající
 • právnická osoba
Způsob řešení

Podání písemné žádosti do podatelny ÚMČ Praha 10, Vinohradská 3218/169.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
Odbor bytů a nebytových prostor, oddělení bytů a nebytových prostor – referát nebytových prostor
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
 
Pověřená osoba:

Bc. Josef Klogner (vedoucí referátu nebytových prostor)

kancelář V515

Email: josef.klogner@praha10.cz
 
Úřední hodiny:
 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady

Fyzická/právnická osoba

 • originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění (ne starší 3 měsíců)/originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)
 • potvrzení příslušné správní firmy o prohlídce daného nebytového prostoru
 • čestné prohlášení
 • žadatel o ateliér doloží osvědčení o získaném uměleckém vzdělání, živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců)
Poplatky a lhůty

Poplatky

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty pro vyřízení ode dne zveřejnění na úřední desce:

 • žádost se podává pouze v době vyvěšení nabídky na úřední desce a na internetových stránkách
Nejčastější otázky
Podobné situace - následující
Související situace