Potřebuji řešit

Úvod » Žádosti, povolení a stížnosti » Žádosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Žádosti, povolení a stížnosti
Kategorie Žádosti
Název životní situace Petice
Základní informace
Každý občan ČR má právo sám nebo společně s jinými občany, obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu.
 
K sestavení petice, opatření podpisů, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Členové výboru poté určí osobu starší 18 let, která bude petiční výbor zastupovat.
Právnické osoby mohou toto vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.
 
Shromažďování podpisů pod petici:
 • občan nesmí být k podpisu nucen
 • občan uvede své jméno, příjmení, bydliště a podpis
 • pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena
 •  petice a podpisové archy mohou být vystaveny na veřejném místě, k tomuto není potřeba zvláštního povolení, nesmí ale dojít k narušení provozu či k rušení veřejného pořádku
 • shromažďováním podpisů na veřejném místě může být pověřena osoba starší 16 let

Petice nesmí:

 • zasahovat do nezávislosti soudu
 • vyzývat k porušování zákonů a ústavy
 • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva (z důvodu odlišné národnosti, rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sexuální orientace atd.)
 •  podněcovat k násilí nebo hrubé neslušnosti
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
 • petiční výbor
Způsob řešení

Podáním písemné petice na příslušný státní orgán.

Kde lze řešit
Podatelna ÚMČ Praha 10, Vinohradská 3218/169

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 17.30

Úterý: 8.00 - 15.00

Středa: 8.00 - 17.30

Čtvrtek: 8.00 - 15.00

Pátek: 8.00 - 14.00

Doklady
Fyzická osoba:
 • písemná forma petice
  • formuláře nejsou stanoveny
  • náležitosti:
   • jméno, příjmení a bydliště
Právnická osoba:
 • písemná forma petice
  • formuláře nejsou stanoveny
  • náležitosti:
   • název, adresa sídla
   • jméno, příjmení, adresa jednatele

Petiční výbor:

 • písemná forma petice
  • formuláře nejsou stanoveny
  • náležitosti:
   • jména, příjmení a adresa všech členů výboru,
   • jméno, příjmení a adresa zástupce výboru
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
Lhůty:
 • státní orgán je povinen obsah petice posoudit do 30 dnů a písemně odpovědět tomu, kdo jí podal, v odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
 • státní orgán je povinen petici přijmout, nepatří-li do jeho působnosti, postoupí ji do 5 dnů příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
Nejčastější otázky
 • Musí petice obsahovat text petice?
  Nemusí. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 • Je nutné při sepsání petice sestavit také petiční výbor?
  Občané si mohou pro další jednání se státním orgánem vytvořit petiční výbor, ale není to nutné. Petiční výbor může jmenovat člověka, který je oprávněn za podepsané občany jednat. Tomuto občanovi musí být 18 a více let. Nejjednodušší je, když je tento člověk člen petičního výboru a zároveň může jednat. Pokud nikoho takového nemáte nebo nepotřebujete se státním orgánem jednat, nemusíte uvádět nikoho. Je ale výhodné nějakého vyjednavače mít, protože tento člověk má právo zastupovat podepsané občany a dotazovat se státního orgánu na detaily. Pokud vyjednavač není, petice působí neorganizovaně a je snadnější petici zamítnout.
 • Jakým způsobem mohu sbírat podpisy pod petici?
  Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
   
  Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
   
  Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
Podobné situace předchozí -
Související situace