Životní situace

Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Ohlášení živnosti / žádost o koncesi - právnická osoba
Základní informace

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 

Kdo je oprávněn jednat
 • právnická osoba, zahraniční právnická osoba

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

Způsob řešení

Ohlášení živnosti/žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu na Jednotném registračním formuláři pro fyzické osoby (www.mpo.cz) u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky), případně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Efektivní nástroj pro Elektronické podání (www.rzp.cz).

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent/ka elektronicky.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10

odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů
Vršovická  1429/68
10138 Praha
Pověřená osoba:  oddělení registrace podnikatelů

Otevírací doba úřadu
Online rezervace návštěv na pracoviště

Doklady

Právnická osoba, zahraniční právnická osoba

 • Nově založená právnická osoba nezapsaná v obchodním nebo obdobném rejstříku předloží doklad o zřízení nebo založení.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostoru, v němž je umístěno sídlo (pouze právnická osoba nezapsaná v OR nebo jiné evidenci).
 • Doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost odpovědného zástupce je-li ustanoven a nejsou-li již zapsány v živnostenském rejstříku v souvislosti s jiným podáním.
 • Prohlášení odpovědného zástupce je-li ustanoven (§ 46 odst. 2 písm. h) ŽZ).
 • Doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce je-li ustanoven (§ 46 odst. 2 písm. c) ŽZ).
 • Zahraniční právnická osoba dále - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu sídla této osoby, nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní netrvá překážka provozování živnosti, (nesmí být starší 3 měsíců).
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěn odštěpný závod.
 • Výpis z obchodního či obdobného rejstříku vydaného ve státě sídla (nesmí být starší 3 měsíců).
 • Doklad o tom, že odštěpný závod byl zřízen.
 • Doklad o provozování závodu v zahraničí (nepředkládá právnická osoba se sídlem v členském státu EU).

Doklady, které byly vydány v cizím jazyce, musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (nevztahuje se na právnickou osobu se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státě EU).

Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • 1 000 Kč - ohlášení živnosti/přijetí žádosti o koncesi při vstupu do podnikání
 • 500 Kč - další ohlášení živnosti
 • Doplnění oboru volné živnosti – bez poplatku

Lhůty:

 • Při splnění všech podmínek je proveden zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení živnosti a vydán výpis.
 • žádosti o koncesi vydá živnostenský úřad rozhodnutí ve lhůtě stanovené správním řádem
Nejčastější otázky
 • Jak postupovat při změně: sídla společnosti, statutárního orgánu, obchodní firmy?
 • Vydává se ještě živnostenský list?
 • Můžu provozovat více živností?
 • Chci provozovat volnou živnost, musím předkládat doklad o odborné způsobilosti?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10